3 VSPH 1465/2013-P24-8
KSPA 56 INS 10789/2013 3 VSPH 1465/2013-P24-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , bytem v Pardubicích-Polabinách, Stavbařů 150, o odvolání Zdeňky Fröhlichové, bytem v Pardubicích, Jana Palacha 1093 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 10789/2013-P24-2 ze dne 11. června 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 10789/2013-P24-2 ze dne 11. června 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky věřitelky Zdeňky Fröhlichové (Věřitelka) ve výši 338.444,-Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní moci usnesení její účast v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPA 56 INS 10789/2013-A-29 z 27.11.2013 zjistil dlužníkův úpadek (Usnesení), ustanovil mu insolvenčního správce a usnesením č.j. KSPA 56 INS 10789/2013-B-11 byl na dlužníkův majetek prohlášen konkurs, který bude projednán jako konkurs nepatrný. Uvedl, že v Usnesení byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku a poučeni o tom, že k přihláškám pohledávek podaným později, nebude přihlížet a v insolvenčním řízení uspokojovat. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 16.10.2013, kdy nastaly jeho účinky a lhůta k podání přihlášek pohledávek běžela do 15.11.2013. Konstatoval, že se jedná o lhůtu procesní, k jejímuž dodržení postačuje, aby přihláška pohledávky byla v její poslední den předána k poštovní přepravě. Poté, co zjistil, že Věřitelka přihlásila pohledávku do insolvenčního řízení za dlužníkem 5.6.2014, když tento den ji podala osobně do podatelny soudu, cituje ustanovení § 173 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) dospěl k závěru, že dlužnice podala přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení opožděně a že k ní nelze přihlížet. Postupoval proto podle ustanovení § 185 InsZ a přihlášku pohledávky Věřitelky odmítl. 3 VSPH 1465/2014

Toto usnesení napadla Věřitelka v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se její přihláška pohledávky neodmítá. Uvedla, že stále věřila, že dlužník její pohledávku za ním uspokojí, když s ním o tom hovořila a dlužník sliboval, že její pohledávku uspokojí, avšak neučinil tak. Z uvedeného důvodu proto podala trestní oznámení na polici a dlužník se zavázal v prohlášení z 21.11.2013, že její pohledávku ve výši 338.444,-Kč vyplatí do 31.12.2013, přičemž o tom, že je s ním vedeno insolvenční řízení, nehovořil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že přihlášenou pohledávku podal věřitel opožděně a odvolání tak není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 InsZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 InsZ ve znění účinném do 31.12.2013), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 InsZ ve znění účinném do 31.12.2013).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením byl zjištěn dlužníkův úpadek a že pod bodem IV. výroku byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, pod bodem III. výroku insolvenční soud vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění Usnesení v insolvenčním rejstříku, k čemuž došlo 27.11.2013. Věřitelka podala osobně přihlášku pohledávky ve výši 338.444,-Kč do podatelny insolvenčního soudu 5.6.2014.

Z výše uvedeného je zjevné, že přihláška pohledávky nebyla podána ve lhůtě 30 dnů běžící ode dne následujícího po dni, kdy nastaly účinky Usnesení, tj. 27.11.2013 (nikoliv 16.10.2013, jak uvádí insolvenční soud), a poslední den této lhůty připadl na pátek 27.12.2013, kdy mohla Věřitelka nejpozději podat přihlášku své pohledávky do podatelny insolvenčního soudu nebo k poštovní přepravě. Pokud tak učinila 3 VSPH 1465/2014 později, nastal nevratný účinek, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, neboť jakékoliv úvahy o prominutí zmeškání lhůty jsou zapovězeny právní úpravou ustanovení § 83 InsZ.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná