3 VSPH 146/2015-P6-9
MSPH 96 INS 17895/2014 3 VSPH 146/2015-P6-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka Filipa anonymizovano , anonymizovano , bytem Loudova 1880, 130 00 Praha 3-Žižkov, korespondenční adresa Moravská 1553/52, 120 00 Praha 2, o odvolání věřitele Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 00064581, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 17895/2014-P6-2 ze dne 8. prosince 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 17895/2014-P6-2 ze dne 8. prosince 2014 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) vyslovil, že se k pohledávce věřitele č. 6 Hlavní město Praha (dále jen věřitel ) v celé výši 11.000,-Kč nepřihlíží (bod I. výroku), že se tato přihláška odmítá (bod II. výroku) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byla dne 8.10.2014 doručena přihláška pohledávky ve výši 11.000,-Kč, která je soudem evidována pod číslem P6. Usnesením č.j. MSPH 96 INS 17895/2014-A-13 prohlásil na majetek dlužníka úpadek a vyzval věřitele dlužníků, aby své pohledávky přihlásili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí o úpadku nabylo účinnosti dne 20.8.2014 a posledním dnem této lhůty byl den 19.9.2014. Věřitel však doručil soudu příslušnou přihlášku pohledávky až dne 8.10.2014, tedy po uplynutí dané lhůty.

Cituje § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ ), insolvenční soud uzavřel, že v souladu s těmito ustanoveními, odmítl přihlášku věřitele a ukončil jeho účast v řízení.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby jej odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Uvedl,

že doručil dne 3.9.2014 do datové schránky insolvenčního soudu přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 96 INS 17895/2014. Následně dne 7.10.2014 zjistil, že chybou systému datové schránky byly soudu doručeny pouze tři přílohy bez přihlášky pohledávky. Na základě tohoto zjištění věřitel doručil dne 8.10.2014 chybějící přihlášku na soud. Insolvenční soud však napadeným usnesením rozhodl tak, že se přihláška pro opožděnost odmítá. Věřitel uzavřel, že v postupu insolvenčního soudu spatřuje nesoulad se zákonem, neboť v daném případě bylo dle jeho názoru namístě, aby jej vyzval k nápravě postupem podle § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ). Z těchto důvodů je přesvědčen, že v daném případě byla zachována lhůta pro podání přihlášky do insolvenčního řízení prvním podáním ze dne 3.9.2014 (doplněným podáním ze dne 8.10.2014) a žádá o její zařazení do seznamu pohledávek v insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 96 INS 17895/2014.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 IZ mimo jiné vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě 30 dnů, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, s poučením o následcích jejího zmeškání (odst. 2 písm. d/ a odst. 3).

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (věta prvá a druhá).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že usnesením č.j. MSPH 96 INS 17895/2014-A-13 ze dne 20.8.2014 (zveřejněno ve stejný den v insolvenčním rejstříku) byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno řešit jej oddlužením. Současně byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením o formálních náležitostech přihlášky a následcích, nebude-li přihláška podána ve stanovené lhůtě. Přihláška pohledávky věřitele byla dle údajů v oddíle P doručena insolvenčnímu soudu do datové schránky dne 8.10.2014 s označením Věc: Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení č.j. MSPH 96 INS 17895/2014.

Z přehledu věřitele o dodání datových zpráv se podává, že z jeho datové schránky byla dne 3.9.2014 doručena do datové schránky insolvenčního soudu datová zpráva s označením Věc: MSPH 96 INS 17895/2014-Filip Adamička se soubory nazvané Příloha č. 2-96 INS 17895-2014 , Příloha č. 3-96 INS 17895-2014 a Příloha č. 1-96 INS 17895-2014 . Z uvedeného je zřejmé, že insolvenčnímu soudu bylo věřitelem doručeno podání, jež je podle svého obsahu přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení dlužníka, která byla podána včas v soudem stanovené lhůtě. Bude tedy na insolvenčním soudu, aby předal předmětnou přihlášku věřitele insolvenčnímu správci k jejímu přezkoumání a podle výsledku tohoto přezkumu, ji insolvenční správce zařadí do seznamu přihlášených pohledávek k přezkumnému jednání, anebo ji předloží insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží (§ 188 IZ).

Na základě shora uvedeného proto postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná