3 VSPH 1454/2012-B-49
KSPH 37 INS 6953/2011 3 VSPH 1454/2012-B-49

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Věra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kladno, Strouhalova 2655, o odvolání dlužnice, Ing. Petra Čížka, bytem Kladno, Bří Rybářů 326 a Ing. Andrey Čížkové, bytem Písek, Lomená 284, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 6953/2011-B-21 ze dne 10. září 2012,

takto:

I. Odvolací řízení Ing. Petra Čížka a Ing. Andrey Čížkové proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 6953/2011- B-21 ze dne 10. září 2012 se z a s t a v u j e .

II. Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 6953/2011-B-21 ze dne 10. září 2012 se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 6953/2011-B-21 ze dne 10.9.2012 v bodu I. výroku vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce vydal výtěžek ze zpeněžení nemovitostí-budovy č.p. 2655 na pozemkové parcele č. 1163 a pozemků parc. č. 1163 a 1164 zapsané v kat. území a obci Kladno (dále jen nemovitosti) zajištěným věřitelům č. 1) Ing. Petru Brožovi ve výši 912.830,-Kč a č. 2) Bc. Romaně Brožové ve výši 2.361.090,75 Kč (bod I. výroku), vyslovil, že zajišťovací práva věřitelů váznoucí na uvedených nemovitostech zanikají zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty (bod II. výroku) a dále uložil povinnosti související s vydáním uvedeného výtěžku insolvenčnímu správci a zajištěným věřitelům (body III. a IV. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením, č.j. KSPH 37 INS 6953/2011-B-10 ze dne 20.2.2012 vyslovil souhlas s prodejem shora uvedených nemovitostí insolvenčním správcem mimo dražbu, neboť sloužily k zajištění pohledávek Ing. Brože, jako prvního v pořadí, a Bc. Brožové, jako druhé v pořadí, a věřitele č. 7 jako třetím v pořadí. Dne 7.9.2012 insolvenční správce podal návrh na vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitosti.

Cituje § 298 odst. 1 až 4, § 299 odst. 1 až 3, § 38 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), a dále § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb., soud konstatoval, že z celkového výtěžku zpeněžení nemovitosti (3.481.700,-Kč) odečetl náklady spojené se zpeněžením (105.390,-Kč) a se správou (21.883,-Kč), odměnu insolvenčního správce včetně DPH (67.088,54 Kč a 13.417,71 Kč), takže čistý výtěžek určený k vydání zajištěným věřitelům (3.273.920,75 Kč) bude použit k úhradě zajištěného věřitele č. 1) ve výši 100 % a zajištěné věřitelky č. 2) ve výši 99,23 %, na třetího zajištěného věřitele se již z výtěžku zpeněžení nedostalo.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolali vydražitelé nemovitostí Ing. Petr Čížek a Ing. Andrea Čížková (dále jen odvolatelé), a dlužnice.

Podáním ze dne 1.3.2013 (doručené soudu prvního stupně 6.3.2013) vzali odvolatelé své odvolání zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že odvolatelé vzali své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Dlužnice v odvolání uvedla, že podává odvolání proti usnesení ze dne 17.9.2012, doručené jí ve stejný den, proti výroku 1, a to v celé jeho šíři. Namítla, že soud prvního stupně nepřezkoumal oprávněnost pohledávek p. Brože a pí Brožové, přestože je v plné výši popřela. Odkrytím pozadí pohledávek by se nutně muselo zjistit, že jsou vykonstruované a zkorumpované, tedy jejich uspokojení je silně nespravedlivé a ji okrádající o dům a o život v celé jeho normálnosti. Z uvedených důvodů navrhla, aby odvolací soud zrušil vyplacení pohledávek a dal znovu přešetřit jejich oprávněnost s tím, že podává současně stížnost k Ústavnímu soudu.

Insolvenční soud vyzval odvolatelku svým usnesením ze dne 3. října 2012, č.j. KSPH 37 INS 6953/2011-B-31 (správně B-34, dále jen Výzva) k doplnění odvolání ve lhůtě 5 dnů od jeho doručení uvedením konkrétního usnesení, proti kterému odvolání směřuje, tj. číslem jednacím v podobě KSPH 37 INS 6953/2011-B- (s doplněním koncového čísla) a datem jeho vydání, neboť žádné usnesení dne 17.9.2012 nebylo soudem vydáno, nejblíže tomuto datu je napadené usnesení z 10.9.2012. Dále byla odvolatelka vyzvána, aby označila výrok, který svým odvoláním napadá, či zda napadá celé usnesení a v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení (odvolací důvod) a čeho se odvoláním domáhá (odvolací návrh), a zároveň ji poučil o tom, že nebude-li odvolání ve lhůtě doplněno, soud odvolání odmítne, čímž bude odvolací řízení skončeno.

Ze spisu plyne, že Výzva byla doručující poštou odvolatelce dne 9.10.2012 vložena do domovní schránky, neboť v době doručení nebyla zastižena v místě doručení, tj. na adrese, jež sama uvádí ve všech svých podáních; odvolání na jejím základě nedoplnila. Posléze se podáním z 11.10.2012 (doručené soudu 15.10.2012) k výzvě soudu vyjádřila k odvolání Ing. Čížka a Ing. Čížkové, v němž uvedla, že insolvenční řízení bylo insolvenčním správcem Ing. Krejčiříkem odvedeno špatně, zřejmě z důvodu rychlého zpeněžení nemovitosti, když se správce pravděpodobně záměrně vyhnul některým skutečnostem, jako je nájemní smlouva uzavřená s p. Habalou, ačkoliv o ní věděl a měl ji k dispozici. Současně k tomuto podání přiložila v odvolání avizovanou ústavní stížnost a navrhla, aby insolvenční řízení bylo zrušeno z důvodů mnohých nesrovnalostí a neoprávněnosti pohledávek p. Brože a pí Brožové.

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 o.s.ř. žádné odvolací důvody.

Jelikož odvolání směřuje proti rozhodnutí ve věci samé (přestože nebylo řádně označeno ani datem vydání, neboť 17.9.2012 žádné rozhodnutí nebylo soudem prvního stupně vydáno a lze se domnívat, že směřuje proti napadenému usnesení), jež odvolatelka přes výzvu insolvenčního soudu řádně nedoplnila, její odvolání tak zůstalo neprojednatelné a nadále trpí vadami, pro něž nelze v řízení pokračovat, odvolací soud je podle § 43 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 IZ odmítnul.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 28. srpna 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová