3 VSPH 1454/2011-A-20
KSPL 29 INS 14262/2011 3 VSPH 1454/2011-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Chodov, Revoluční 607, zahájené k insolvenčnímu návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13.října 2011, č.j. KSPL 29 INS 14262/2011-A-9,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) uložil dlužnici zaplatit na náklady insolvenčního řízení 30.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů od jeho právní moci bezhotovostně na jeho účet.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž namítla, že uvedenou částku ze svých stávajících příjmů není schopná zaplatit.

V průběhu odvolacího řízení vzala dlužnice svůj insolvenční návrh zpět a insolvenční soud insolvenční řízení usnesením ze dne 24.8.2012, č.j. KSPL 29 INS 14262/2011-A-17, z tohoto důvodu zastavil; usnesení nabylo právní moci dne 13.9.2012. Tímto okamžikem insolvenční řízení skončilo, a tudíž se stalo bezpředmětným odvolání dlužnice směřující proti usnesení ze dne 13.10.2011, jímž jí soud prvního stupně uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a napadené usnesení odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25.září 2012

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová