3 VSPH 1453/2012-A-15
MSPH 98 INS 16247/2012 3 VSPH 1453/2012-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužníka: ELTEKO-REG, s.r.o. se sídlem Praha 8, U Peka ky 314/1, IýO: 27405583, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 98 INS 16247/2012-A-8 ze dne 31. srpna 2012

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 98 INS 16247/2012-A-8 ze dne 31. srpna 2012 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze (insolvenní soud) zastavil ízení o insolvenním návrhu dlužníka (bod I. výroku) a vyslovil, že se dlužníku náhrada náklad ízení nep iznává (bod II. výroku).

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že mu 4.7.2012 byl doruen insolvenní návrh dlužníka, jímž se domáhal zjištČní svého úpadku a jeho ešení konkursem, že usnesením .j. MSPH 98 INS 16247/2012-A-6 dlužníku uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve lh tČ 3 dn ode dne doruení rozhodnutí a zárove ho pouil o tom, že nebude-li záloha ve stanovené lh tČ zaplacena, bude insolvenní ízení zastaveno. Protože uvedené usnesení bylo dlužníku dorueno dne 20.7.2012 do datové schránky a nabylo právní moci 7.8.2012, uplynula lh ta k zaplacení zálohy 11.8.2012, avšak dlužník ji nezaplatil, postupoval podle § 108 odst. 3 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon-IZ), a insolvenní ízení zastavil. VysvČtlil úel zálohy s tím, že slouží p edevším k úhradČ odmČny a hotových výdaj insolvenního správce. Výrok o náhradČ náklad ízení od vodnil § 146 odst. 1 písm. c) o.s. .

Toto rozhodnutí dlužník napadl v zákonem stanovené lh tČ odvoláním s od vodnČním, že nedisponuje finanními prost edky, jež by mu zálohu umožnily zaplatit, od prvého podání insolvenního návrhu nevykonává žádnou innost, jeho bankovní úet byl zrušen a p eveden na nového vČ itele KB k úhradČ úvČru, vklad p i založení firmy byl použit na vybavení dílny. Snažil se jednat s novými obchodními partnery a získat nové zakázky, avšak neúspČšnČ. P edmČtem jeho podnikání byl návrh a výroba regulátor pro svČtelné zdroje, zajištČní výroby a instalace bylo provádČno externími firmami, on pouze zajiš oval odbČratele a programové vybavení regulátor ; propad tržeb zp sobil jeho finanní nestabilitu, kterou se mu nepoda ilo odvrátit. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Ze spisu plyne, že usnesením .j. MSPH 98 INS 16247/2012-A-6 z 10.7.2012 byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 45.000,-K ve lh tČ 3 dn od právní moci tohoto usnesení. Zárove byl dlužník pouen o tom, že nesplní-li uloženou povinnost ve stanovené lh tČ, bude insolvenní ízení zastaveno. Usnesení bylo dorueno dlužníku 20.7.2012 do datové schránky a nabylo právní moci v pondČlí 6.8.2012 (poslední den lh ty pro odvolání p ipadl na sobotu 4.8.2012-viz § 57 odst. 2 o.s. .). Insolvenní soud zd vodnil rozhodnutí o uložení zálohy tím, že dlužník eviduje jen drobný hmotný investiní majetek, sdČlil, že nedisponuje finanními prost edky, z nichž by mohl uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení, má proti tomu osm vČ itel s výší jejich splatných závazk celkem 612.020,12 K. S p ihlédnutím k rozsahu závazk , k potu vČ itel dlužníka a pot ebČ ovČ it, zda dlužník neuinil úkony zkracující majetkovou podstatu, je ke krytí výdaj spojených s výkonem funkce insolvenního správce nezbytné, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení. Z tvrzení a listinných d kaz p edložených dlužníkem není soud schopen dostatenČ posoudit skutené majetkové pomČry dlužníka, a proto vzhledem k výše uvedenému postupoval podle ust. § 108 odst. 1 a 2 IZ a uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve stanovené výši 45.000,-K, která poskytne záruku úhrady budoucích náklad ízení.

T eba zd raznit, že v tomto odvolacím ízení se nelze zabývat otázkou d vod pro uložení zálohy, stejnČ tak ani otázkou lh ty k plnČní uložené povinnosti, nebo ty byly již pravomocnČ vy ešeny.

Jestliže není ve stanovené lh tČ splnČna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení, je na úvaze soudu, zda p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu ízení zastaví, anebo p ikroí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadnČ p ichází v úvahu tam, kde je insolvenním navrhovatelem vČ itel, tedy osoba od dlužníka odlišná, v i níž, obecnČ vzato, m že soud být s vymáháním takové pohledávky úspČšný. Je-li však insolvenní návrh podán dlužníkem, pak pro p ípad zjištČní jeho úpadku a jeho ešení konkursem (v daném p ípadČ nelze poítat s reorganizací) nep ichází v úvahu zajištČní úhrady náklad tohoto ízení prost ednictvím vymáhání dlužníku uložené zálohy v pr bČhu ízení. Trvá totiž úinek spojený ze zahájením insolvenního ízení, jenž spoívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí i exekuce postihující majetek dlužníka, i jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ). Za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožnČno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovnČ stanoví-to ovšem není p ípad nároku z titulu zálohy na náklady insolvenního ízení.

Za této situace insolvenní soud postupoval správnČ, když ízení o insolvenním návrhu dlužníka zastavil, a proto je odvolací soud z d vodu vČcné správnosti potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím soudu prvního stupnČ, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 18. listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva