3 VSPH 1451/2017-B-42
KSHK 45 INS 14840/ 2015 3 VSPH 1451/2017-B-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., vinsolvenční věci dlužníka: Lubomír anonymizovano , anonymizovano , bytem Syrovátka 49, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO 65724755, 0 odvoláni věřitele č. 3: Alexandr anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Přím 2o, 503 15 Probluz, proti usneseni Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 14840/2015-B-28 ze dne 11. května 2017, takto:

Usneseni Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 14840/2015-B-28 ze dne 11. května 2017 se p o t v r z uj e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud vHradci Králové odmitl popření pohledávek věřitelky č. 1 V PODLAI IY, s.r.o. (dále jen Věřitelka č. 1 ) učiněné věřitelem č. 3 Alexandrem anonymizovano (dále jen Věřitel č. 3 ) na formulářích doručených soudu dne 5.5.2017 v 9.45 a 13.35 hodin.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 22.2.2017 na č.d. A-64 k návrhu Věřitelky č. 1 zjistil úpadek dlužníka Lubomíra Pakosty (dále jen Dlužnik ) a na jeho majetek prohlásil konkurs. Dne 5.5.2017 byly soudu doručeny dva formuláře, v nichž Věřitel č. 3 popírá pohledávky Věřitelky č. 1. První formulář obsahuje úplné označeni Věřitelky č. 1, přičemž voznačeni popírané pohledávky je uvedeno pouze: FA č. 1021403446 ze dne 29.12.2014 a uznání dluhu vše za 592.106,-Kč. Přistoupení k dluhu ze dne 22.12.2014 (PR DEKOR s.r.o. HK) ve výši 1.438.809,-KŘ Pohledávku Věřitel č. 3 popřel co do pravosti a jako důvod popření uvedl: Všechny závazky podle bodu 6 byly získány podvodem a útlakem. Dluh není a nikdy nebyl úpadce. Druhý formulář obsahuje neúplné označení Věřitelky č. 1, kterou Věřitel č. 3 označil pouze jako V-PODLAHY , přičemž v označení popírané pohledávky je uvedeno: Pohledávka přihlášena věřitelem pod číslem P20 1 v přihlášené částce 10.538.575,08 Kč, která má sestávat z faktury, uznáni dluhu a přistoupení k dluhu původního dlužníka. Pohledávku Věřitel č. 3 popřel co do výše, když její skutečná výše činí 592.106,-Kč, a jako důvod popření uvedl: Výše pohledávky přihlášené věřitelem je absurdní, zcela proti dobrým mravům, když původní výše dluhu byla 592.106; Kč a věřitel si přihlašuje více než 10.000.ooo,-Kč. Tato ustanovení věřitelem zmíněné rámcové kupní smlouvy ajejích obchodních podmínek jsou absolutně neplatná pro rozpor se zákonem.Ani k jednomu formuláři nebyly přiloženy žádné přílohy. Na přezkumném jednání konaném dne 11.5.2017 Věřitel č. 3 uvedl, že první formulář nebyl podán správně a došlo k omylu a za správný označil druhý formulář.

Cituje ustanovení % 200 odst. 1 až 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30.6.2017 (dále jen IZ ), a % 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen ,.o.s.ř. ), shledal soud prvního stupně oba p0pěrné úkony vadnými. Prvni formulář neobsahuje vylíčení rozhodujících skutečností ani označeni důkazů, jichž se Věřitel č. 3 dovolává, ve druhém formuláři potom chybi opět nejen dostatečné vylíčení rozhodujících skutečností, když zde absentuje konkrétní vymezení důvodů zpochybňujícich popírané pohledávky, a označení důkazů, ale rovněž řádné označeni Věřitelky č. 1. Vzhledem ktomu soud prvního stupně na přezkumném jednání popření pohledávek odmítl, když postup dle Š 43 o.s.ř. nelze vdaném případě použít.

Proti tomuto usnesení se Věřitel č. 3 včas odvolal a navrhl, aby ho odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítl, že označení Věřitelky č. 1 je dostatečně, když jiná společnost s obchodní firmou V PODLAHY v obchodním rejstříku není zapsaná a na předchozím formuláři označil Věřitelku č. 1 řádně. Věřitel č. 3 popírá pohledávku Věřitelky č. 1 přihlášenou dne 7.4.2017 ve výši přes 10.538.ooo, Kč, přičemž její původní přihlášena výše dne 8.6.2015 činila 3.136.000, Kč. Důvody, pro něž tuto pohledávku popřel, vylíčil řádně, když namitl neplatnost smlouvy pro rozpor s dobrými mravy, přičemž smlouva mezi Věřitelkou č. 1 a Dlužnikem je součástí insolvenčního spisu, neboť ji předložila Věřitelka č. 1 se svou přihláškou.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle % 200 IZ věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zp0platněna (odst. 1). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje li podání všechny náležitosti a je li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; % 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod p0pření. K p0pření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odst. 2). Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmitne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 3 se doručuje zvlášť věřiteli, který popřel pohledávku, věřiteli popřené pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci. Osobou oprávněnou kpodání odvolání proti tomuto rozhodnutí je pouze věřitel, který

;; VDI 1.1. anlf ..:-u_n; popřel pohledávku (odst. 4). Jestliže insolvenční soud pepření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel p0přel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své pOpření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (odst. 5). Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právni posouzení věci (odst. 6).

Ze shora citovaného ustanovení je patrné, že popření přihlášené pohledávky věřitelem musí obsahovat stejné náležitosti jako žaloba podle o.s.ř., přičemž neobsahuje li popření všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelné nebo neurčité, nelze je opravit postupem podle 5 43 o.s.ř., neboť popěrný úkon musí být perfektní hned od počátku, resp. nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání.

Podle % 79 odst. 1 o.s.ř. se řízení zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (% 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníku (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označeni státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečnosti, označeni důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

Zobsahu insolvenčního spisu se podává, že přihláškou ze dne 4.6.2015 (č.d. P1 1) Věřitelka č. 1 přihlásila pohledávku v celkové výši 3.136.886, Kč, kterou podáním ze dne 3.4.2017 (č.d. P20 1) doplnila o aktuální příslušenství a smluvní pokutu tak, že konečná výše přihlášených pohledávek činí 10.538.575,08 Kč, které Věřitelka č. 1 rozdělila na pohledávku č. 1 ve výši 927.342,05 Kč, která představuje neuhrazené nároky dle rámcové kupní smlouvy č. 10/43/14/RS ze dne 1.3.2014, pohledávku č. 2 ve výši 2.175.989,55 Kč, která představuje neuhrazenou smluvní pokutu dle čl. 3.5 obchodních podmínek Věřitelky č. 1, které jsou nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy č.. 10/43/14/RS ze dne 1.3.2014, pohledávku č. 3 ve výši 2.478.370,4o Kč, která představuje neuhrazené nároky dle rámcové kupní smlouvy č. 10/57/14/RS ze dne 1.3.2014, a pohledávku č. 4 ve výši 4.956.873,08 Kč, která představuje neuhrazenou smluvní pokutu dle čl. 3.5 obchodních podmínek Věřitelky č. 1, které jsou nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy č. 10 / 57/ 14/ RS ze dne 1.3.2014. Dne 5.5.2017 byly soudu prvního stupně doručeny dva formuláře (č.d. 13-25, B 26), jimiž Véřitel č. 3 popřel pohledávku Věřitelky č. 1, přičemž odvolací soud z insolvenčního spisu ověřil správnost shora uvedených skutkových zjištění soudu prvního stupně týkající se jejich obsahu, na něž pro stručnost odkazuje.

Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle o.s.ř. Skutečnost, že popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, má minimalizovat formální chyby, jichž se věřitel mohl dopustit v popěrném úkonu a vyvážit tímto způsobem okolnost, že vadné popření nebude dále projednáno, tedy že uformulářové podoby popěrného úkonu věřitele je vyloučeno odstraňování vad

: ___ ___...-___... -|. LWLLLI *'I'i) A.:-IL.: Aquel-U; EUAD podání, což by jinak znamenalo prodloužení lhůty k realizaci popření přihlášeným věřitelem a k nutnosti odročovat přezkumné jednání o pohledávce popřené vadným podáním..

Návrh na zahájení řízení (žaloba) musí kromě jiných náležitostí obsahovat řádné označení účastníků a vylíčení rozhodujících skutečností. Stejné náležitosti musí tudiž obsahovat i popěrný úkon věřitele, jimž popírá pohledávku jiného věřitele. Vdaném případě je nezbytné posuzovat druhý formulář popření pohledávky za doplnění formuláře prvního, jimž Věřitel č. 3 změnil vzákonem stanovené lhůtě uplatněný důvod popření pohledávky Věřitelky č. 1. Jelikož první formulář obsahoval úplné označení Věřitelky č. 1, nelze mít pochybnosti ohledně osoby účastníka na straně věřitele, jehož pohledávka je popírána, a skutečnost, že vdoplnění učiněném druhým formulářem byla Věřitelka č. 1 identifikována nedostatečně, tak nepředstavuje vadu, pro kterou by nebylo možné vřízení pokračovat.

Co se týče vylíčení rozhodujících skutečností, je třeba vycházet z toho, že předpokladem způsobilosti žaloby vést k projednání věci je vylíčení rozhodujících skutečnosti, na jejichž základě žalobce uplatňuje svůj nárok v rozsahu, který umožňuje jeho jednoznačnou individualizaci. Je třeba, aby uvedl alespoň takové rozhodující skutečnosti významné podle hmotného práva, kterými je předmět řízení vymezen po skutkové stránce. Neobsahuje li žaloba rozhodující skutečnosti nebo jejich vylíčení je natolik neúplné, neurčité nebo nesrozumitelné, že nelze bez dalšího stanovit, jaký skutek má být předmětem řízení, jde o nedostatek náležitostí žaloby, jež brání jejímu věcnému projednání a pokračování v řízení ve smyslu 5 43 odst. 2 o.s.ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2013, sp. zn. 30 Cdo 1834/2013)

Z uvedeného vyplývá, že popěrný úkon Véřitele č. 3 co do vymezení rozhodujících skutečností nesplňuje zákonem stanovené náležitosti, neboť je zcela neurčité. Věřitel č. 3 jako důvod popření uvedl, že ustanovení rámcové kupní smlouvy včetně obchodních podmínek jsou neplatná pro rozpor se zákonem, neboť výše pohledávky je zcela proti dobrým mravům. Věřitelka č. 1 uplatnila v insolvenčním řízení pohledávky vyplývající ze dvou různých rámcových kupních smluv. Z podání Věřitele č. 3 není zřejmé, ohledně které smlouvy namítá neplatnost. Bylo na Věřiteli č. 3, aby v popěrném úkonu uvedl jasně, která smlouva a z jakého konkrétního důvodu by měla být vyhodnocena jako neplatná pro údajný rozpor se zákonem nebo s (kterými) dobrými mravy. Jedná se tak o neurčité tvrzení, které již nemůže být dodatečně doplněno (podle 5 200 odst. 2 IZ nelze po uplynutí popěrné lhůty měnit důvod popření, ani není možné vyzvat dle % 43 o.s.ř. věřitele k upřesnění jeho popěrného úkonu). Soud prvního stupně proto postupoval Správně, když odmitl pOpěrný úkon Věřitele č. 3, protože neSplňuje náležitosti stanovené % 200 odst. 1 IZ.

Proto odvolací soud napadené usneseni podle % 219 o.s.ř. za použiti % 7 IZ jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost odvolací soud upozorňuje na to, že soud prvního stupně je dle % 10 odst.. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, povinen vrátit

.) I' u... .l...l.. Lal-u....: |||-u...!

Véřiteli č. 3 soudní poplatek za podané odvolání, k jehož zaplaceni byl jmenovaný vyzván v rozporu s položkou 22 bod 14. Sazebníku poplatků.

P 0 u č e ní : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského sodu v Hradci Králové, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílné anebo má li být dovolacím soudem vyřešena právní otázka posouzena jinak (% 237, % 239 a g 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění vinsolvenčním rejstříku; lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (% 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 13. prosince 2017

JUDr. Jindřich H a vlo v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotočé i: Petr Vojta f-

,!