3 VSPH 1447/2011-P6-9
KSPH 40 INS 5061/2011 3 VSPH 1447/2011-P6-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků: a) Krystyna anonymizovano , anonymizovano , b) Tibor anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Poděbradech, Dr. Horákové 705, o odvolání věřitele: PPF B2 B.V. se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, jiné reg. č. 34186049, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18.října 2011, č.j. KSPH 40 INS 5061/2011-P6-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18.října 2011, č.j. KSPH 40 INS 5061/2011-P6-2, se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele PPF B2 B.V. se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933 ve výši 25.315,63 Kč se neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku věřitele č. 6 PPF B2 B.V. se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, jiné reg. č. 34186049 (Věřitel), pro opožděnost.

Insolvenční soud vyšel ze zjištění, podle něhož usnesením č.j. KSPH 40 INS 12903/2011-A-11 z 20.8.2011 zjistil úpadek dlužníka b) (věc nadále projednávána společně s věcí KSPH 40 INS 5061/2011 na základě usnesení o spojení obou řízení) a jeho věřitelé byli vyzváni k podání přihlášek svých pohledávek, pokud tak neučinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, a že rozhodnutí bylo zveřejněno 22.8.2011. Zjistil dále, že do podatelny insolvenčního soudu byla přihláška pohledávky Věřitele doručena 27.9.2011, zatímco lhůta k podání přihlášek uplynula 21.9.2011. Doplnil, že přihlášku své pohledávky Věřitel podal k poštovní přepravě 16.9.2011 a že ji adresoval Městskému soudu v Praze, který mu ji posléze postoupil. Cituje § 173 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že přihláška Věřitele mu byla doručena opožděně, a proto bylo namístě ji odmítnout, neboť k opožděně podané přihlášce pohledávky se nepřihlíží.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá, neboť závěry insolvenčního soudu spočívají na nesprávném právním posouzení věci. Uvedl, že podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě, jež má procesní povahu, což znamená, že lhůta je zachována, dojde-li k podání přihlášky pohledávky k poštovní přepravě v její poslední den. Vyložil, že jiným než insolvenčním soudem je soud, který není zároveň ani místně ani věcně příslušným, tj. např. okresní soud, takže zákonem uváděný postup upravený v § 173 odst. 4 InsZ nedopadá na případy, kdy přihláška pohledávky je podána u insolvenčního soudu, kterým je každý věcně příslušný soud, byť místně nepříslušný, a okolnost, že pouze administrativním nedopatřením byla přihláška pohledávky adresována soudu toliko místně nepříslušnému Městskému soudu v Praze namísto Krajského soudu v Praze nemůže mít za následek, že nebyla podána ve stanovené lhůtě; odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp.zn. 32 Cdo 906/1998 a 4 Cdo 42/1994 a Nejvyššího správního soudu pod sp.zn. 8 As 2/2008 řešící otázku povahy přihlášky pohledávky jako žaloby a okamžik, kdy nastanou účinky jejího uplatnění. Doplnil, že disponuje technickými prostředky sledujícími stav insolvenčního rejstříku a v případě, že se v něm ocitne jeho dlužník, pak se o tom dozví.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl závěru, že odvolání je důvodné, byť z jiných než odvolatelem uplatněných důvodů.

Podle § 173 odst. 1 InsZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 173 odst. 4 InsZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 426 odst. 1 InsZ insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem a jeho účinky se řídí přímo použitelným předpisem práv Evropských společenství a ustanoveními právního řádu toho členského státu Evropské unie, na něž přímo použitelný předpis práva Evropských společenství odkazuje; tímto předpisem je nařízení Rady (ES) 1346/2000 z 29.5.2000, o úpadkovém řízení (dále Nařízení).

Podle § 430 InsZ známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odst. 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku nebo zkrácené znění (odst. 2). Jedná se o výjimku z výše uvedené citované právní úpravy obsaženou v hlavě II InsZ (§ 426 až 430 InsZ) pro případy insolvenčních řízení s evropským mezinárodním prvkem. Známým věřitelům musí být zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek pohledávek a podle § 74 odst. 2 InsZ jim začne běžet zvlášť lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy jim byla výzva zvlášť doručena (blíže Rc 25/2009 publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu).

Rozhodující pro posouzení důvodnosti odvolání je řešení právní otázky, zda má insolvenční soud povinnost doručit výzvu podle § 430 InsZ i v případě, kdy se zahraniční věřitel již dříve o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku dozvěděl.

Jak uvedeno výše, ustanovení § 430 InsZ vychází přímo z aplikovatelného Nařízení, které v čl. 40 bodu 2 stanoví, že vyrozumění musí obsahovat zejména lhůty, důsledky nedodržení těchto lhůt, subjekt nebo orgán, u kterého se přihlašují pohledávky a zda jsou pro přihlášení předepsána jiná opatření. Toto vyrozumění rovněž obsahuje informaci o tom, zda věřitelé s právy přednostního uspokojení nebo s pohledávkami zajištěnými věcným právem musí své pohledávky přihlašovat. Výzva věřitelům z jiných členských států Evropské unie přitom musí být učiněna v souladu s čl. 42 Nařízení prostřednictvím formuláře se záhlavím Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty provedeným ve všech úředních jazycích orgánů Evropské unie (formulář výzvy je přístupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&j=33).

Z těchto ustanovení je zřejmé, že informace obsažené ve vyrozumění musí být dostatečně podrobné a srozumitelné. Smyslem této úpravy je zohlednit skutečnost, že zahraniční věřitel podniká v zemi jiných (právních) zvyklostí a že svá práva musí uplatňovat podle práva státu, v němž bylo úpadkové řízení zahájeno (lex fori concursus), a proto musí být podrobně informován nejen o způsobech a formách uplatnění svých práv, nýbrž i o důsledcích spojených se zmeškáním lhůt stanovených k jejich uplatnění. Odvolací soud je přesvědčen, že pro uvedené závěry je bez významu, že byl takový věřitel zastoupen českým advokátem, neboť nelze bez dalšího dovodit, že byl poučen, resp. že věděl o tom, v jaké lhůtě a formě má podat přihlášku pohledávky a jaké jsou důsledky spojené s jejím zmeškáním; pak ovšem vůči němu nelze vyvodit žádný nepříznivý procesní důsledek z toho, že přihlášku pohledávky nepodal ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku.

V projednávané věci není pochyb o tom, že Věřitel je zahraniční právnickou osobou se sídlem v Nizozemí, tj. v jednom z členských států Evropské unie, a proto je namístě postupovat podle § 426 InsZ a aplikovat na věc přímo Nařízení od okamžiku, kdy se Věřitel stal známým věřitelem v insolvenčním řízení, tj. na základě podání přihlášky, jež nebyla podána ve lhůtě, neboť právní úprava § 430 InsZ časově neomezuje okamžik, dokdy nejpozději se takový věřitel může stát známým věřitelem v průběhu insolvenčního řízení. Závěry obsažené v Rc 25/2009, podle nichž teprve ode dne, kdy je známému věřiteli uvedenému v § 430 odst. 1 InsZ výzva k podávání přihlášek zvlášť doručena, začíná mu podle § 74 odst. 2 téhož zákona běžet lhůta k podání přihlášky, se tedy prosadí i v projednávané věci.

Z obsahu spisu plyne, že insolvenční soud podle § 430 InsZ a Nařízení nepostupoval, ač tak postupovat měl. Věřiteli tak nezačala běžet lhůta k podání přihlášky pohledávky a závěr insolvenčního soudu vyjádřený v napadeném usnesení je předčasný.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, a napadené usnesení proto podle § 220 odst. 1 o.s.ř. občanského soudního řádu ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se přihláška pohledávky Věřitele neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 6.března 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová