3 VSPH 1443/2012-P20-8
KSPA 44 INS 13596/2011 3 VSPH 1443/2012-P20-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem v Rohozné 215, o odvolání věřitele: ESSOX, spol. s r.o., IČO 26764652, se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 4.července 2012, č.j. KSPA 44 INS 13596/2011-P20-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 4.července 2012, č.j. KSPA 44 INS 13596/2011-P20-2, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky společnosti ESSOX, spol. s r.o. (Věřitel).

V odůvodnění usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPA 44 INS 13596/2011-A-17 ze 30.5.2012 byl zjištěn úpadek dlužnice a současně bylo povoleno jeho řešení oddlužením; rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 30.5.2012 a v tento den nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. V rozhodnutí insolvenční soud vyzval věřitele dlužnice, aby ve lhůtě 30 dnů, v souladu s § 136 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), tj. do 29.6.2012, přihlásili své pohledávky na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a že takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Uvedl, že mu Věřitel doručil svou přihlášku pohledávky ve výši 89.674,10 Kč 3.7.2012 a že podle podacího razítka zásilku předal k poštovní přepravě 2.7.2012, zatímco poslední den lhůty připadl na pátek 29.6.2012. Cituje § 173 odst. 1 InsZ dospěl k závěru, že Věřitel přihlášku pohledávky podal k poštovní přepravě po uplynutí lhůty 30 dnů, což má za následek, že se k ní nepřihlíží, a proto postupem podle § 185 InsZ přihlášku pohledávky odmítl a zároveň vyslovil, že účast Věřitele v insolvenčním řízení se právní mocí usnesení končí. Doplnil, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení je podle § 83 InsZ nepřípustné.

Toto usnesení napadl v zákonem stanovené lhůtě Věřitel odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že podal přihlášku pohledávky podle § 173 odst. 1 InsZ včas.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle § 173 odst. 3 InsZ pak lze přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo vázanou na podmínku. Podobně se nepřihlíží k popřené pohledávce, nepodá-li věřitel popřené pohledávky v zákonem stanovené lhůtě žalobu na určení její pravosti (§ 198 InsZ).

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 InsZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 InsZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 InsZ). K zachování lhůty k podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 InsZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 InsZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 InsZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení tak nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 InsZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to, i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 InsZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 InsZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku, již doručuje zvlášť jen stávajícím účastníkům řízení, známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 InsZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 InsZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 InsZ; zvlášť se dle § 138 InsZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili a jsou tedy již účastníky řízení), a zahraničním věřitelům dle § 430 InsZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 InsZ.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční soud rozhodl o úpadku a povolil jeho oddlužení usnesením č.j. KSPA 44 INS 13596/2011-A-17 ze 30.5.2012, jež podle § 89 InsZ téhož dne zveřejněním v insolvenčním rejstříku nabylo účinnosti, a že v tomto usnesení současně stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 4 InsZ) lhůtu 30 dnů k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty podle § 173 odst. 1 InsZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) lhůta k podávání přihlášek počala běžet následující den, tj. 31.5.2012 a skončila 29.6.2012. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je podle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Věřitel však přihlášku své pohledávky předal k poštovní přepravě až 2.7.2012, tedy po uplynutí insolvenčním soudem stanovené lhůty.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že pokud se Věřitel s řádně zveřejněnou vyhláškou insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku, jímž byla stanovena konečná lhůta pro přihlašování pohledávek, včas neseznámil, jde tato okolnost jen k jeho tíži. Jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 InsZ přípustné, je nezvratný závěr, že k odvolatelově přihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty se dle § 173 odst. 1 InsZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tato pohledávka v něm tedy být nemůže ani přezkoumána a uspokojována.

Za této situace soud prvního stupně postupoval správně, když odvolatelovu přihlášku dle § 185 InsZ odmítl, a proto odvolací soud dle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 30. října 2012

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová