3 VSPH 1441/2016-B-14
KSPA 53 INS 2954/2016 3 VSPH 1441/2016-B-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl senátem složeným z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Chrudimi, Rooseveltova 595, o odvolání insolvenčního správce dlužnice Insolvency Project, v.o.s. se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16 (Správce) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 53 INS 2954/2016-B-8 ze dne 6. června 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 53 INS 2954/2016-B-8 ze dne 6. června 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) zamítl Správcův návrh na opravu bodů IV. a VI. výroku usnesení č.j. KSPA 53 INS 2954/2016-B-6 z 22.4.2016 (Usnesení).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Správce poté, co vyhlásil Usnesení, požádal o jeho opravu v bodech IV. a VI. výroku s odůvodněním, podle kterého jeho postup v nich uvedený nemá oporu v zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ). Návrh Správce vyhodnotil z pohledu ustanovení § 7 InsZ ve spojení s § 164 občanského soudního řádu (o.s.ř.) jako nedůvodný, neboť napadené body výroku nepředstavují zřejmou nesprávnost v psaní nebo počtech. Cituje § 398 odst. 2, § 406 a § 7 InsZ konstatoval, že postupoval v souladu se zákonnými ustanoveními, když určil plátcům mzdy a jiného příjmu, jakým způsobem má srážky provádět, tj. že určil povinnost výpočtu srážek ze součtu více příjmů dlužnice Správci. Učinil tak v zájmu hospodárnosti insolvenčního řízení, s přihlédnutím k dlužníkovým možnostem a schopnostem oddlužení plnit a s ohledem na zájmy nezajištěných věřitelů, aby jejich pohledávky byly uspokojeny v nejvyšší možné míře. Vědom si dikce § 298 o.s.ř. uvedl, že nelze zaměňovat řízení insolvenční s řízením o výkon rozhodnutí či s řízením exekučním a že aplikace tohoto ustanovení a dalších týkajících se výkonu rozhodnutí exekuce jsou poučitelná v rámci insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže na ně insolvenční zákon výslovně odkazuje. Doplnil, že uvedený způsob ve svých důsledcích představuje vyšší míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, neboť při rozdělení příjmů dlužníka (při oddělených srážkách) může nastat situace, v níž provést srážky ze žádného z nich. isir.justi ce.cz

Toto usnesení napadl Správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl změnit body IV. a VI. výroku Usnesení a určit každému z plátců příjmů dlužnice jakou část nezabavitelné částky má každý plátce srážet. Namítl, že povinnosti mu uložené v Usnesení v bodech IV. a VI. výroku, tj. provádět srážky z příjmů, jež mu zašlou jednotliví plátci dlužnice, v rozsahu jako při výkonu rozhodnutí nebo v exekuci na uspokojení přednostních pohledávek, a zbytek (nezabavitelnou část) vyplatit bezprostředně dlužnici, nemají oporu v InsZ, resp. v o.s.ř., a s odkazem na závěry Vrchního soudu formulované v rozhodnutí sen. zn. 3 VSPH 25/2013, dovodil, že je třeba aplikovat ustanovení § 298 o.s.ř. a že v napadeném usnesení se insolvenční zbavil povinnosti, jež mu podle citovaného ustanovení náleží.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory, přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutím, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 167 odst. 2 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Právní úprava týkající se opravy rozhodnutí soudu předpokládá, že se v něm vyskytnou chyby v psaní a v počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, musí se jednat o nesprávnosti zřejmé snadno rozpoznatelné, jejichž oprava nezmění obsah rozhodnutí. Připustit takovou opravu , která by změnila rozhodnutí, by znamenalo fakticky ho změnit přesto, že již nabylo právní moci a obejít odvolací lhůtu, v níž pouze lze brojit proti samotnému obsahu rozhodnutí.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a že v bodu IV. a VI. výroku bylo uloženo jejím plátcům příjmů zasílat je Správci, kterému uložil provést z nich srážky v rozsahu, v jakém se provádějí srážky ze mzdy v řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení k uspokojení přednostních pohledávek a zbývající část takto mu zaslaných příjmů vyplatit bezodkladně dlužnici. Usnesení bylo doručeno Správci 27.4.2016 a nabylo právní moci 12.5.2016. Podáním doručeným 18.5.2016 Správce navrhl, aby insolvenční soud opravil Usnesení v bodech IV. a VI výroku, jak uvedeno shora.

Odvolací soud má za to, že Usnesení neobsahuje zřejmé nesprávnosti v psaní a počtech, což v napadeném usnesení uvádí i insolvenční soud. Předpoklady pro postup podle § 164 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. naplněny nebyly a potud insolvenční soud správně zamítl návrh na opravu Usnesení napadeným usnesením, neboť by se nejednalo o jeho opravu, nýbrž změnu.

Nad rámec uvedeného však považuje odvolací soud za potřebné doplnit, že argumentace Správce v odvolání je po věcné stránce zcela namístě včetně odkazu na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sen. zn. 3 VSPH 25/2013 z 24.9.2013, v němž soud dospěl k závěru, že i pro insolvenční řízení třeba aplikovat ustanovení § 298 a § 302 o.s.ř. a že svým postupem insolvenční soud se zbavil povinností, jež pro něj z citovaných ustanovení plynou.

Na základě výše uvedených závěrů proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 16. září 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková