3 VSPH 1430/2013-A-11
KSPL 54 INS 20743/2013 3 VSPH 1430/2013-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Chebu, Dvo ákova 11, adresa pro doruování Sokolov, Boženy NČmcové 1518, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. srpna 2013, .j. KSPL 54 INS 20743/2013-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. srpna 2013, .j. KSPL 54 INS 20743/2013-A-6, s e p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 1. srpna 2013, .j. KSPL 54 INS 20743/2013-A-6 uložil dlužníku Jaroslavu Sojkovi (dále jen dlužník), aby do 7 dn od právní moci usnesení zaplatil na úet soudu zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že insolvenní ízení bylo zahájeno dne 25.7.2013 na základČ insolvenního návrhu dlužníka.

Insolvenní soud odkázal na § 38 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ) a zd raznil, že úelem zálohy je zejména p eklenout prvotní nedostatek penČžních prost edk na krytí náklad insolvenního ízení, a tím umožnit výkon innosti insolvenního správce bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. Podle vyhlášky . 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška ) iní výše odmČny a hotových výdaj insolvenního správce v p ípadČ oddlužení 900,-K za každý zapoatý mČsíc trvání úink schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e. V dané fázi ízení však není postaveno najisto, zdali bude oddlužení povoleno i zda již povolené oddlužení nebude zrušeno. Ve všech tČchto p ípadech by byl úpadek dlužníka ešen konkursem, ve kterém minimální odmČna a náhrada hotových výdaj insolvenního správce dosahuje 45.000,-K.

Z podaného insolvenního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení a z p ipojených seznam insolvenní soud zjistil, že dlužník, jenž je ženatý a nemá žádnou vyživovací povinnost, má v i 16 vČ itel m splatné závazky v celkové výši 753.670,-K. Jeho mČsíní p íjmy p edstavuje mzda od zamČstnavatele ve výši 18.500,-K. P estože tak na základČ tČchto skuteností p ichází v úvahu ešení úpadku dlužníka oddlužením formou splátkového kalendá e, dospČl soud prvního stupnČ k závČru, že je t eba zálohou zajistit p ípadný nárok insolvenního správce na odmČnu a náhradu náklad za období od rozhodnutí o úpadku. Proto p istoupil k uložení povinnosti k zaplacení zálohy ve výši 5.000,-K, a to zejména k pokrytí prvotních výdaj insolvenního správce.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a žádal o zbavení povinnosti zaplatit uloženou zálohu, nebo jeho souasný p íjem k úhradČ zálohy nepostauje.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není d vodné.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z ustanovení § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nČhož insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy, jak správnČ uvádí soud prvního stupnČ v napadeném usnesení, je p edevším p eklenout po rozhodnutí o úpadku nedostatek finanních prost edk pot ebných k úhradČ prvotních náklad insolvenního ízení, a umožnit tak insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady celkových náklad insolvenního ízení, vetnČ hotových výdaj a odmČny insolvenního správce, pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (srov. § 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ). S ohledem na odvolací argumentaci dlužníka nutno dodat, že záloha na náklady insolvenního ízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s. . ani v zákonČ o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani p imČ enČ použít. To platí jak pro postup soudu p i ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro p ípad požadavku na osvobození od placení zálohy.

Z obsahu spisu odvolací soud ovČ il, že dlužník podal dne 25.7.2013 spolu s insolvenním návrhem i návrh na povolení oddlužení, jež požadoval provést splátkovým kalendá em. Podle tČchto návrh a jejich p íloh je dlužník ženatý a má dvČ vyživovací povinnosti na dvČ nezletilé dČti ve výši 1.500,-K a 1.000,-K. Jeho istá mČsíní mzda za období b ezen až erven 2013 inila pr mČrnČ 18.555,25 K. P itom vlastní jen drobné vČci domácí pot eby v odhadované celkové hodnotČ 13.000,-K. Dlužník má dle svého návrhu pouze nezajištČné splatné závazky v i 16 vČ itel m dosahující celkové výše 753.670,-K.

Tato zjištČní zatím vskutku nasvČdují tomu, že dlužník spl uje podmínku p ípustnosti oddlužení dle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, nebo pro p ípad provedení oddlužení navrženým splátkovým kalendá em jeho p íjmy dávají p edpoklad minimálního t icetiprocentního uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel . Pr mČrné isté mzdČ dlužníka odpovídá mČsíní splátka ve výši 7.941,-K, takže za 60 mČsíc splátkového kalendá e by mohl dlužník nabídnout plnČní v celkové výši 476.460,-K. Z nČj po úhradČ p ednostních nárok insolvenního správce, které iní bez DPH celkem 54.000,-K [mČsíní odmČna ve výši 750,-K a náhrada hotových výdaj ve výši 150,-K dle § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky], a výživného na jeho nezletilé dČti za 60 mČsíc ve výši 150.000,-K zbývá ástka 272.460,-K. Tato ástka postauje k uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel v rozsahu 30 %, tj. ve výši 226.101,-K (postaovala by k jejich pot ebnému uspokojení, i kdyby insolvenní správce mČl právo na úhradu svých nárok s DPH, tj. v celkové výši 65.340,-K).

Soud prvního stupnČ tedy správnČ shledal, že za této procesní situace (pokud v dalším pr bČhu ízení nedozná rozhodné zmČny) lze p edpokládat, že hrozící úpadek dlužníka bude možno ešit oddlužením ve formČ splátkového kalendá e. SprávnČ také dovodil, že jakkoli jsou nároky insolvenního správce p i splátkovém kalendá i hrazeny v mČsíních splátkách, je t eba zajistit úhradu jeho nárok i za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendá em. Ty spoívají v náhradČ prokázaných hotových výdaj insolvenního správce vzniklých mu v inkriminované dobČ (s limity jejich výše dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky) a v odmČnČ za innost, kterou insolvenní správce v tomto období vykoná a která tedy nep edstavuje realizaci splátkového kalendá e; tuto odmČnu insolvenní soud uruje v p imČ ené výši dle § 5 vyhlášky.

Soud prvního stupnČ tudíž rozhodl správnČ, když k zajištČní nárok insolvenního správce za období p edcházející oekávanému schválení oddlužení splátkovým kalendá em uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu dle § 108 IZ, p iemž p imČ enou tomuto úelu shledal odvolací soud i stanovenou výši této zálohy. Proto napadené usnesení podle § 219 obanského soudního ádu jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné [§ 238 odst. 1 písm. d) o.s. .]

V Praze dne 17. prosince 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva