3 VSPH 1429/2013-A-14
KSPL 54 INS 16667/2013 3 VSPH 1429/2013-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka Ji ího anonymizovano , anonymizovano , bytem v Dolním ŽandovČ 288, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. ervence 2013, .j. KSPL 54 INS 16667/2013-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. ervence 2013, .j. KSPL 54 INS 16667/2013-A-8, s e p o t v r z u j e.

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 10. ervence 2013, .j. KSPL 54 INS 16667/2013-A-8 uložil dlužníku Ji ímu Buriánovi (dále jen dlužník), aby do 10 dn od právní moci usnesení zaplatil na úet soudu zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že insolvenní ízení bylo zahájeno dne 13.6.2013 na základČ insolvenního návrhu dlužníka.

Insolvenní soud zd raznil, že úelem zálohy je zejména p eklenout prvotní nedostatek penČžních prost edk na krytí náklad insolvenního ízení, a tím umožnit výkon innosti insolvenního správce bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. V dané fázi ízení však není postaveno najisto, zdali bude oddlužení povoleno i zda již povolené oddlužení nebude zrušeno. Ve všech tČchto p ípadech by byl úpadek dlužníka ešen konkursem, ve kterém minimální odmČna a náhrada hotových výdaj insolvenního správce dle § 1 vyhlášky . 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška ) dosahuje 45.000,-K. I v p ípadČ, že úpadek dlužníka bude ešen oddlužením formou splátkového kalendá e, však nelze vylouit, že správci vznikne právo na náhradu náklad za období od rozhodnutí o úpadku, které je nutné hradit právČ ze zálohy.

Z podaného insolvenního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení a z p ipojených seznam insolvenní soud dovodil, že dlužník má dvČ vyživovací povinnosti a splatné závazky v i pČti vČ itel m v celkové výši 1.778.055,-K. Jeho souasné mČsíní p íjmy p edstavuje mzda od zamČstnavatele ve výši 12.423,-K. Pro p ípad povolení oddlužení má dále zajištČn d chod ve výši 8.000,-K mČsínČ ze dvou Smluv o d chodu, který by každý mČsíc mohl být použit pro oddlužení. Soud prvního stupnČ na základČ tČchto zjištČní p istoupil k uložení povinnosti k zaplacení zálohy, a to ve výši, která by mČla postaovat k pokrytí prvních výdaj insolvenního správce.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a žádal o zbavení povinnosti zaplatit uloženou zálohu, nebo jeho souasný p íjem k úhradČ zálohy nepostauje. První splátku ze smlouvy o d chodu p itom obdrží až po právní moci rozhodnutí soudu o povolení oddlužení.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není d vodné.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z ustanovení § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nČhož insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy, jak správnČ uvádí soud prvního stupnČ v napadeném usnesení, je p edevším p eklenout po rozhodnutí o úpadku nedostatek finanních prost edk pot ebných k úhradČ prvotních náklad insolvenního ízení, a umožnit tak insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady celkových náklad insolvenního ízení, vetnČ hotových výdaj a odmČny insolvenního správce, pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (srov. § 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ). S ohledem na odvolací argumentaci dlužníka nutno dodat, že záloha na náklady insolvenního ízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s. . ani v zákonČ o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani p imČ enČ použít. To platí jak pro postup soudu p i ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro p ípad požadavku na osvobození od placení zálohy.

Z obsahu spisu odvolací soud ovČ il, že dlužník podal dne 13.6.2013 spolu s insolvenním návrhem i návrh na povolení oddlužení splátkovým kalendá em. Z obsahu obou návrh a jejich p íloh se podává, že dlužník je rozvedený a má dvČ vyživovací povinnosti. Jeho istá mČsíní mzda za období leden až duben 2013 inila pr mČrnČ 12.423,-K. K tomu má dlužník po dobu p ípadného oddlužení splátkovým kalendá em zajištČn mČsíní d chod v souhrnné výši 8.000,-K ze dvou Smluv o d chodu ze dne 31.5.2013 a ze dne 26.6.2013. Vlastní jen drobné vČci domácí pot eby v odhadované celkové hodnotČ 2.800,-K. Dlužník má dle svého návrhu pouze nezajištČné závazky v i 5 vČ itel m dosahující celkové výše 1.778.055,-K.

Tato zjištČní zatím vskutku nasvČdují tomu, že dlužník spl uje podmínku p ípustnosti oddlužení dle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, nebo pro p ípad provedení oddlužení navrženým splátkovým kalendá em jeho p íjmy dávají p edpoklad minimálního t icetiprocentního uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel . Pr mČrné isté mzdČ dlužníka odpovídá mČsíní splátka ve výši 2.217,-K. ýástka 8.000,-K ze Smluv o d chodu by pak mohla být pro oddlužení využita v celém rozsahu, takže za 60 mČsíc splátkového kalendá e by mohl dlužník nabídnout plnČní v celkové výši 613.020,-K. Z nČj po úhradČ p ednostních nárok insolvenního správce, které iní bez DPH celkem 54.000,-K [mČsíní odmČna ve výši 750,-K a náhrada hotových výdaj ve výši 150,-K dle § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky], zbývá ástka 559.020,-K. Tato ástka postauje k uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel v rozsahu 30 %, tj. ve výši 533.416,50 K (postaovala by k jejich pot ebnému uspokojení, i kdyby insolvenní správce mČl právo na úhradu svých nárok s DPH, tj. v celkové výši 65.340,-K).

Soud prvního stupnČ tedy správnČ shledal, že za této procesní situace (pokud v dalším pr bČhu ízení nedozná rozhodné zmČny) lze p edpokládat, že hrozící úpadek dlužníka bude možno ešit oddlužením ve formČ splátkového kalendá e. SprávnČ také dovodil, že jakkoli jsou nároky insolvenního správce p i splátkovém kalendá i hrazeny v mČsíních splátkách, je t eba zajistit úhradu jeho nárok i za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendá em. Ty spoívají v náhradČ prokázaných hotových výdaj insolvenního správce vzniklých mu v inkriminované dobČ (s limity jejich výše dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky) a v odmČnČ za innost, kterou insolvenní správce v tomto období vykoná a která tedy nep edstavuje realizaci splátkového kalendá e; tuto odmČnu insolvenní soud uruje v p imČ ené výši dle § 5 vyhlášky.

Soud prvního stupnČ tudíž rozhodl správnČ, když k zajištČní nárok insolvenního správce za období p edcházející oekávanému schválení oddlužení splátkovým kalendá em uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu dle § 108 IZ, p iemž p imČ enou tomuto úelu shledal odvolací soud i stanovenou výši této zálohy. Proto napadené usnesení podle § 219 obanského soudního ádu jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné [§ 238 odst. 1 písm. d) o.s. .]

V Praze dne 17. prosince 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva