3 VSPH 1426/2016-A-13
KSPL 53 INS 9926/2016 3 VSPH 1426/2016-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice Zdenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Mohylová 1139/55, Plzeň, adresa pro doručování: Mohylová 59, Plzeň, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 9926/2016-A-7 ze dne 14. června 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 9926/2016-A-7 ze dne 14. června 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice Zdenky anonymizovano (dále jen dlužnice ).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že mu dlužnice dne 27. 4. 2016 doručila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž se domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Cituje ustanovení § 103 odst. 2 a 3, § 104 odst. 1 a 3 a § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen InsZ ), vyzval dlužnici mimo jiné k doplnění insolvenčního návrhu o řádný seznam závazků s uvedením data jejich splatnosti a označení věřitele č. 7 firmou. Vzhledem k tomu, že dlužnice k této výzvě doplnila insolvenční návrh nedostatečně a z předložených údajů tak není zřejmá splatnost jejích jednotlivých závazků, insolvenční soud postupem podle § 128 odst. 2 IZ odmítl. Zároveň dlužnici poučil, že vydané usnesení není překážkou pro podání nového již bezvadného insolvenčního návrhu.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání.

Namítla, že věřitele č. 7 dostatečně označila sídlem a identifikačním číslem, a že chybějící údaj organizační složka neznemožňoval jeho řádnou identifikaci. isir.justi ce.cz

K údaji o splatnosti svých závazků uvedla, že např. u Provident Financial nemá ve smlouvě uveden přesný den splatnosti v číselné podobě, proto nerozumí tomu, proč je od ní vyžadováno něco, co neexistuje a není nikde uvedeno. Stejně tak u věřitelů Help Financial a Fair Credit má jednotlivé splatnosti nastaveny na dny v týdnu. Předložené údaje o splatnosti svých závazků považuje za dostatečně specifikované, neboť nikde ve znění insolvenčního zákona není stanoveno, že splatnost má být číselný údaj. K věřiteli Profi Credit Czech a.s. uvádí, že závazek má z titulu ručení, přímý dlužník zemřel a ona nemá původní smlouvu k dispozici, neboť ji jí věřitel odmítl poskytnout. Tento závazek je navíc vymáhán exekučně (na základě rozhodčího nálezu JUDr. Evy Vaňkové č.j. Va-42-29/2010-11 ze dne 26. 1. 2011), proto považuje za zbytečné trvat na uvedení přesného údaje o splatnosti. Ke splatnosti u tohoto věřitele namísto nesmyslného údaje 39532 , který se nedopatřením v návrhu objevil, měl být uveden údaj 26. 1. 2011. Závěrem konstatuje, že uhradí téměř 100 % svých nezajištěných závazků a výrok o odmítnutí jejího návrhu její věřitele poškozuje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 5 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 IZ).

O úpadek předlužením dle § 3 odst. 3 IZ se může jednat jen v případě dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem.

Insolvenční soud správně vycházel z toho, že domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku, je podle § 103 odst. 2 IZ povinen v insolvenčním návrhu vždy uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 IZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ.

Domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku (§ 97 odst. 3 IZ), je podle § 103 odst. 1 a 2 IZ povinen v insolvenčním návrhu uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle § 104 odst. 1 IZ musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků), jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ. Seznam závazků dlužníka přitom musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených (viz usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 38/2010-A ze dne 1.3.2012, uveřejněné pod č. 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Podle § 104 odst. 4 IZ musejí být všechny osoby uvedené v seznamech označeny způsobem uvedeným v § 103odst. 1; tyto seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Požadavky stran povinnosti insolvenčního navrhovatele vylíčit v insolvenčním návrhu skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka jsou ustáleny judikaturou Nejvyššího soudu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek-viz jeho usnesení sen. zn. 29 NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009 (R 91/2009), usnesení sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010 (R 88/2010), usnesení sen. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 (R 26/2011) a usnesení sen. zn. 29 NSČR 14/2011 ze dne 21.12.2011 (R 44/2012). Z této judikatury plyne, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá. Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě insolvence, se tak rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Součástí vylíčení takových rozhodujících skutečností tedy musí být nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku.

Jakkoli povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka podle citovaného R 91/2009 nelze mít za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, je soudní praxe ustálena v závěru, že taková skutková tvrzení může dlužník-navrhovatel nabídnout i prostřednictvím připojeného řádného seznamu majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a) a b) IZ) předložil.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužnice podala k insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení s využitím formuláře (dále jen formulář ), v jehož kolonce č. 7 vyhrazené pro vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících její úpadek uvedla, že má 7 věřitelů u nich 7 závazků v celkové výši 192.715,-Kč, které není schopna splácet. Své věřitele v insolvenčním návrhu označila názvem, sídlem a identifikačním číslem. Své závazky specifikovala jejich výší, k údaji o jejich splatnosti však uvedla pouze např. splatný každou středu v týdnu (u věřitele Help Financial, s.r.o.), splatný každé úterý v týdnu (u věřitele Fair Credit International, SE), splatný vždy 18. dne v měsíci (u věřitele JET Money s.r.o.) nebo poslední platba dne 20. 3. 2016 (u věřitele Profi Credit Czech, a.s.). Tyto údaje však nelze považovat za přesné údaje o splatnosti jednotlivých závazků dlužnice, neboť z nich není možné dovodit jejich skutečnou splatnost. Skutečnou splatnost je potřeba definovat prostřednictvím data (dne, měsíce a roku), k němuž měl být závazek (případně dílčí splátka) uhrazen, avšak ze strany dlužníka uhrazen nebyl.

Dlužnice dále k návrhu přiložila seznam závazků, který obsahuje údaje totožné s údaji obsaženými v jejím insolvenčním návrhu, které dlužnice co do údajů o splatnosti řádně nedoplnila ani na výzvu soudu (dok. č. A-5). Dále dlužnice přiložila seznam majetku, z něhož se podává, že vlastní pouze obvyklé vybavení domácnosti a prohlásila, že nemá žádné zaměstnance. Seznamy jsou dlužnicí podepsány a opatřeny prohlášením, že jsou úplné a správné.

Z uvedeného plyne, že dlužnice v insolvenčním návrhu nevylíčila řádně skutečnosti, z nichž by plynul závěr, že má více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopna uspokojovat, tj. rozhodné skutečnosti osvědčující tvrzený úpadek upravený v ustanovení § 3 IZ. Dlužnice sice uvedla v kolonce č. 7 formuláře své jednotlivé věřitele i výši jejich pohledávek, avšak neuvedla řádně lhůty splatnosti jednotlivých závazků.

Vady insolvenčního návrhu může navrhovatelka odstranit, jen dokud insolvenční soud nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 IZ, a proto i kdyby dlužník učinil k odstranění těchto nedostatků v rámci odvolacího řízení doplnění návrhu, neměla by tato skutečnost z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pouze pro úplnost považuje odvolací soud dodat, že právní mocí usnesení, jímž byl insolvenční návrh odmítnut, se insolvenční řízení dlužnice končí. Taková okolnost dlužnici nebrání, jak jej správně poučil insolvenční soud k podání nového insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení, jenž by splňoval všechny zákonem požadované náležitosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. října 2016

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková