3 VSPH 1425/2011-P15-7
KSPL 56 INS 16332/2011 3 VSPH 1425/2011-P15-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice: Ludmila Javorčaková, r.č. 726030/0674, bytem Bublava 755, o odvolání věřitele č. 14-Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu se sídlem Praha 3, Orlická 4, IČO 41197518, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 16332/2011-P15-2 ze dne 8.listopadu 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 16332/2011-P15-2 ze dne 8.listopadu 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužnice Ludmily Javorčakové (dále jen dlužnice) usnesením č.j. KSPL 56 INS 16332/2011-P15-2 ze dne 8.11.2011 rozhodl, že přihláška věřitele č. 14 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen odvolatelka) ve výši 233.671,-Kč se odmítá (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSPL 56 INS 16332/2011-A-6 ze dne 21.9.2011 rozhodl o zjištění úpadku dlužnice a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku, a to u Krajského soudu v Plzni na předepsaném formuláři. Přitom věřitele dle § 173 odst. 1 zák. č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ), poučil, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podání, jímž odvolatelka přihlásila svou shora uvedenou pohledávku, mu bylo doručeno dne 24.10.2011, přičemž lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku by byla zachována, pokud by přihláška byla odeslána k soudu nejpozději 21.10.2011, z čehož dovodil, že byla podána opožděně po stanovené lhůtě. Vzhledem k tomu, že nelze přiměřeně aplikovat ust. § 58 odst. 1 o.s.ř. týkající se prominutí zmeškání lhůty a ust. § 173 odst. 1 IZ neskýtá soudu dispoziční volnost, soud podle § 185 IZ přihlášku odvolatelky odmítl.

Toto usnesení napadla odvolatelka včasným odvoláním s požadavkem, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a přihlášku její pohledávky uznal. Namítla, že přihlášku z 21.10.2011 doručila soudu ve stejný den, tedy v zákonné lhůtě.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že v dlužníkově insolvenčním řízení Krajský soud v Plzni jako soud, před nímž insolvenční řízení probíhá, tedy jako insolvenční soud dle § 2 písm. b) IZ, usnesením ze dne 21.9.2011, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka a stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ.

Procesně právní lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku počala ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. běžet dne následujícího po zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, kdy dle § 89 odst. 1 IZ nabylo účinků, tj. dne 22.9.2011, a její poslední den připadl na 21.10.2011.

Ze spisu plyne, že odvolatelka přihlášku své pohledávky za dlužníkem ze dne 21.10.2011 určenou ke sp.zn. KSPH 56 INS 16332/2011 (správně KSPL) a adresovanou Krajskému soudu v Praze podala téhož dne v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky u Krajského soudu v Praze, což se podává z odvolatelkou předloženého potvrzení o přijetí této datové zprávy Krajským soudem v Praze ze dne 21.10.2011 (pátek). Protože insolvenčním soudem je v daném případě Krajský soud v Plzni a dle výše citované speciální úpravy § 173 odst. 4 IZ podáním přihlášky jinému soudu-zde Krajskému soudu v Praze-není lhůta k tomuto úkonu zachována, je za nastalé situace ve smyslu téhož zákonného ustanovení pro posouzení včasnosti odvolatelčiny přihlášky rozhodné jen to, zda ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku došla insolvenčnímu soudu. Krajskému soudu v Plzni však přihláška postoupená mu Krajským soudem v Praze přípisem prostřednictvím elektronické pošty ze dne 24.10.2011 (pondělí) došla téhož dne, tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek. Podala-li odvolatelka svoji přihlášku nepříslušnému Krajskému soudu v Praze, je zjevné, že se při tomto úkonu dopustila pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Krajskému soudu v Praze, který vadně podanou přihlášku dle § 173 odst. 4 IZ insolvenčnímu soudu postoupil, ale zavinila ho svým nesprávným postupem výlučně odvolatelka sama.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání přihlášky odvolatelky je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že odvolatelčina přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Protože tedy ohledně přihlášky odvolatelky nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 18.října 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová