3 VSPH 142/2016-A-46
KSPL 52 INS 15449/2012 3 VSPH 142/2016-A-46

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka JUDr. Viléma anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ostrově , Palackého 769, zast. Mgr. Martinem Pechem, advokátem se sídlem v Plzni, Malá 6, zahájené návrhu navrhovatele TROWMART LIMITED, se sídlem v Londýně, Stopher House, Webber Street 15, SE1 ORE, Spojené království Velké Britanie a Se anonymizovano Irska, zast. Mgr. Pavlem Grünerem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Moskevská 28, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 15449/2012-A-39 ze dne 8. prosince 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 15449/2012-A-39 ze dne 8. prosince 2015 se zr u š u j e a insolvenční řízení z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) zamítl insolvenční návrh navrhovatele (bod I. výroku) a zároveň navrhovatele zavázal k náhradě nákladů řízení dlužníkovi ve výši 20.570,-Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci k rukám jeho právního zástupce (bod II. výroku).

Toto usnesení napadl navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení pro jeho nepřezkoumatelnost.

Z výpisu z technologického centra MV ČR podaného k žádosti insolvenčního soudu se podává, že dlužník 16.9.2014 , tj. před vydáním napadeného usnesení, zemřel.

Podle § 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.). -A-

Podle § 107 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší a o tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odst. 1). Neumožňuje-li to povaha věc v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odst. 5).

Podle § 84 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) přerušení insolvenčního řízení není přípustné.

Odvolací soud má za to, že rozhodnutí insolvenčního soudu předcházelo řízení, v jehož průběhu dlužník ztratil způsobilost být jeho účastníkem řízení a rozhodoval tak v situaci, kdy nebyla naplněna jedna z procesních podmínek řízení. Řízení tak zatížil vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Insolvenční řízení je pojmově spojeno jen s osobou dlužníka, a proto z povahy věci plyne, že v něm nelze pokračovat.

Z uvedeného důvodu proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) InsZ zrušil a insolvenční řízení (neboť napadené usnesení je rozhodnutím ve věci samé) podle podle § 7 InsZ za přiměřeného použití § 107 odst. 1 a 5 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. ledna 2016

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná