3 VSPH 1414/2015-A-10
KSCB 41 INS 12202/2015 3 VSPH 1414/2015-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníků-manželů: Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO 74493728, a Petry anonymizovano , anonymizovano , oba pod adresou Velká Bíteš, U Stadionu 548, korespondenční adresa: České Budějovice, K. Štěcha 1221, zahájeném na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. června 2015, č.j. KSCB 41 INS 12202/2015-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. června 2015, č.j. KSCB 41 INS 12202/2015-A-5, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením vyslovil Krajský soud v Českých Budějovicích v bodě I. výroku svou místní nepříslušnost (k projednání věci o insolvenčním návrhu dlužníků-manželů Martina a Petry anonymizovano , dále jen dlužník, dlužnice, či dlužníci), v bodě II. výroku rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému. Uvedl, že dne 12.5.2015 mu byl doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu Martin Růžička označil trvalé bydliště U Stadionu 548, 595 01 Velká Bíteš, Petra anonymizovano označila rovněž trvalé bydliště U Stadionu 548, 595 01 Velká Bíteš a korespondenční adresu uvedla: Karla Štěcha 1221, 370 05 České Budějovice. Současně pak v kolonce 07 formuláře uvedli, že požadují, aby místně příslušným soudem k projednání jejich návrhu byl Krajský soud v Českých Budějovicích z důvodu zaměstnání dlužnice v Českých Budějovicích a i předpokladu, že se budou i nadále zdržovat v oblastní působnosti tohoto soudu.

Cituje § 11 odst. 1, § 85 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a § 7b odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), soud konstatoval, že doručoval vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení čj. KSCB 41 INS 12202/2015-A-3 ze dne 12.5.2015, a to dlužníku na adresu U Stadionu 548, 595 01 Velká Bíteš, na níž si vyhlášku osobně převzal dne 15.5.2015. Dlužnici byla tato vyhláška doručována na jí, v návrhu uvedenou korespondenční adresu-K. Štěcha 1221, 370 05 České Budějovice. Z této adresy se zásilka vrátila zpět soudu nedoručená s poznámkou pošty není označen zvonek, schránka; zpět nebydlí . S ohledem na tuto skutečnost tedy vyhlášku doručil dlužnici na adresu U Stadionu 548, Velká Bíteš, na které písemnost osobně převzala 1.6.2015. Pro úplnost soud dodal, že dlužnice k návrhu doložila dohodu o provedení práce ze dne 5.1.2015, z níž je zřejmé, že korespondenční adresa, kterou v návrhu uvedla, je adresa jejího zaměstnavatele. Soud dovodil, že je zřejmé, že se dlužnice na korespondenční adrese nezdržuje, a proto není důvod k tomu, aby místně příslušným soudem k projednání dané věci byl Krajský soud v Českých Budějovicích.

Proto postupoval podle § 105 odst. 2 o.s.ř. a vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému, neboť bydliště dlužníků-U Stadionu 548, Velká Bíteš, se nachází v obvodu tohoto soudu.

Shora uvedené usnesení napadli dlužníci včasným odvoláním a navrhli, aby je odvolací soud zrušil a v řízení bylo pokračováno u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Namítli, že v insolvenčním návrhu výslovně uvedli, že korespondenční adresa dlužnice je na adrese K. Štěcha 1221, České Budějovice, a že vyslovují svou místní příslušnost Krajského soudu v Českých Budějovicích z důvodu zaměstnání dlužnice v Českých Budějovicích a i předpokladu, že se budou i nadále zdržovat v oblasti působnosti tohoto soudu. Uvedli, že k pojmu bydliště , jež je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. Uzavřeli, že i když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu, či evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejich skutečným bydlištěm, jímž se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje a bydlí.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákon o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 7a písm. a) IZ rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle § 7b odst. 1 IZ pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 1 a 2 a § 85a o.s.ř., jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka, § 84), přičemž nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem se tam zdržovat (§ 85 odst. 1). Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání; nemá-li místo podnikání, určuje se její obecný soud podle odst. 1 (§ 85 odst. 2). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, tj. dlužnice (§ 85a).

Z uvedeného vyplývá, že pokud zákon nestanoví jinak, je místně a věcně příslušným soudem v insolvenčních věcech krajský soud, v jehož obvodu má dlužník, jenž je nepodnikající fyzickou osobou, ke dni zahájení řízení své bydliště. Tím se rozumí místo pobytu, ve kterém se zdržuje s úmyslem zdržovat se tam trvale. Pojem bydliště však nelze ztotožnit s pojmem trvalého pobytu, který slouží k evidenčním účelům a který je rovněž využíván při doručování. Občanský soudní řád při určování místní příslušnosti dává přednost skutečnému bydlišti, tj. místu, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam také bydlí.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními a z nich vyvozenými právními závěry soudu prvního stupně a pro stručnost na ně odkazuje. Z obsahu insolvenčního spisu a z podání dlužníků učiněných v průběhu řízení nezjistil, že by měli jinou adresu, než adresu svého trvalého bydliště, kde se též zdržují, neboť na uvedené korespondenční adrese nebylo lze dlužnici usnesení soudu o zahájení insolvenčního řízení doručit, takže je namístě závěr, že se na ní nezdržuje. Potom však není namístě tvrzení dlužníků, že se zdržují v jiném místě, než je místo jejich trvalého pobytu, resp. neprokázali, že se zdržují v oblasti působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích, tedy event. na jiném místě, než na uvedené korespondenční adrese, jak tvrdili v návrhu.

Za situace, kdy dlužníci neprokázali, že se budou trvale zdržovat v obvodu jiného okresního soudu než toho, který spadá do působnosti Krajského soudu v Brně, bylo namístě, aby Krajský soud v Českých Budějovicích vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci místně příslušnému soudu.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolacích soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 28. srpna 2015 JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková