3 VSPH 1414/2012-A-230
MSPH 91 INS 4684/2011 3 VSPH 1414/2012-A-230

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Milana Bo ka a JUDr.Jind icha Havlovce ve vČci dlužníka: ýEPRO, a.s., IýO 60193531, se sídlem v Praze 7, DČlnická 12, zast. JUDr. Jaromírem Císa em, advokátem se sídlem v Praze 4, HvČzdova 1716/2b, zahájené k návrhu: JUDr. Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ústí nad Labem, Emy Destinové 1858/26 za úasti státního zastupitelství, o odvolání navrhovatele proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 91 INS 4684/2011-A-174 ze dne 27. ervence 2012

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 91 INS 4684/2011-A-174 ze dne 27. ervence 2012 se z r u š u j e a ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze (insolvenní soud) zamítl návrh JUDr. Vladimíra anonymizovano (navrhovatel) na odložení vykonatelnosti usnesení insolvenního soudu .j. MSPH 91 INS 4684/2011-A-97 (Usnesení A) a Vrchního soudu v Praze .j. MSPH 91 INS 4684/2011, 1 VSPH 654/2012-A-153 (Usnesení B), jimž byla uložena navrhovateli povinnost uhradit dlužníkovi na náhradu náklad ízení p ed insolvenním soudem 17.040,--K a v odvolacím ízení 6.360,--K.

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že Usneseními A a B byla navrhovateli uložena povinnost k náhradČ náklad ízení p ed insolvenním soudem a odvolacím soudem v souvislosti se zamítnutím insolvenního návrhu ve výši 17.040,--K resp. 6.360,--K. Uvedl, že navrhovatel navrhl, aby insolvenní soud odložil vykonatelnost Usnesení A a Usnesení B s od vodnČním, že proti obČma rozhodnutím podal žalobu pro zmatenost.

Insolvenní soud cituje ustanovení § 90 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobu jeho ešení (InsZ), konstatoval, že tato právní úprava výslovnČ možnost odkladu vykonatelnosti rozhodnutí soudu v insolvenních ízeních vyluuje, a doplnil, že v souladu s právní úpravou úinnosti rozhodnutí vydávaných v insolvenním ízení a s požadavkem na rychlost a hospodárnost insolvenního ízení, není možné odklad vykonatelnosti takových rozhodnutí p ipustit.

Toto usnesení napadl navrhovatel v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil insolvennímu soudu k dalšímu ízení. Uvedl, že proti Usnesením A a B podal žaloby pro zmatenost a že je pravdČpodobné, že jim bude vyhovČno. Dovozoval, že s ohledem na ustanovení § 7 InsZ v p ípadČ zamítnutí insolvenního návrhu podaného vČ itelem je t eba vykonatelnost odložit a na podporu svých závČr zárove odkázal i na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. MSPH 89 INS 2788/2008, 2 VSPH 197/2008-A ze 3.12.2008. Dopl ující argumentaci insolvenního soudu odmítl, nebo insolvenní ízení je již skoneno, a proto zásada rychlosti a hospodárnosti ízení zde ztrácí na významu.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení vetnČ ízení jeho vydání p edcházejícího a dospČl k závČru, že odvolání není d vodné.

Podle § 7 odst. 1 InsZ pro insolvenní ízení a pro incidenní spory se použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu (zák. . 99/1963 Sb.-o.s. .), nestanoví-li tento zákon jinak, není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení. Vztah mezi o.s. . a InsZ je vztahem zákona obecného k zákonu speciálnímu, a proto se právní úprava o.s. . použije, pokud speciální úprava InsZ neobsahuje úpravu vlastní. Naopak tam, kde InsZ vlastní procesní úpravu nemá, je t eba p ímo použít úpravu o.s. ., ledaže by její p ímá aplikace vyvolala rozpor se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení. V takovém p ípadČ bude na soudu, aby vyložil obecnou úpravu obsaženou v o.s. . tak, aby uvedený rozpor byl p ekonán.

Podle § 90 InsZ ustanovení o.s. . o odkladu vykonatelnosti rozhodnutí (§ 171 odst. 3 o.s. .) se pro rozhodnutí insolvenního soudu vydaná v insolvenním ízení nepoužijí.

P edpokladem rozhodnutí o odkladu výkonu rozhodnutí je probíhající ízení, v nČmž úastník navrhuje, aby byla odložena vykonatelnost povinnosti, jež mu takovým rozhodnutím byla uložena.

Z insolvenního spisu plyne, že Usneseními A a B byla v insolvenním ízení navrhovateli uložena povinnost nahradit dlužníkovi náklady ízení v d sledku toho, že jeho insolvenní návrh byl zamítnut a rozhodnutí insolvenního soudu bylo k navrhovatelovu odvolání v odvolacím ízení potvrzeno obČ rozhodnutí nabyla právní moci 9.7.2012 a insolvenní ízení je skoneno.

Insolvenní soud ve svém rozhodnutí sice správnČ dovodil, že odklad vykonatelnosti rozhodnutí uinČných v insolvenním ízení vyluuje právní úprava v ustanovení § 90 InsZ, avšak opomnČl, že jeho rozhodnutí by bylo namístČ jen za p edpokladu probíhajícího insolvenního ízení, zatímco napadené usnesení bylo vydáno 27.7.2012, tj. v dobČ, kdy insolvenní soud již nemČl splnČny procesní podmínky pro takový postup, tj. probíhající ízení. Z uvedených d vod bylo namístČ navrhovatelovo podání zapsat do rejst íku nejasných podání a poskytnout mu pouení, že podal-li žaloby pro zmatenost Usnesení A a B m že soud na ídit podle § 235c o.s. . odklad vykonatelnosti napadeného usnesení, d íve, než-li o žalobČ rozhodne, avšak za podmínky, že je pravdČpodobné, že žalobČ bude vyhovČno a že neprodleným výkonem by mohla být tomu, kdo podal žalobu, zp sobena újma na jeho právech nebo jestliže by mohl být zma en úel žaloby pro zmatenost. Na základČ výše uvedeného soud napadené usnesení podle 219a odst. 1 písm. a) o.s. . zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. písm. c) o.s. . ízení zastavil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnČ, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 26. ervence 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva