3 VSPH 1413/2012-B-26
KSPL 29 INS 12244/2012 3 VSPH 1413/2012-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , bytem v Plzni, Puškinova 2176/12, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 12244/2012-B-6 ze dne 14. září 2012

takto:

Odvolání dlužníka se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (Soud) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), uložil dlužníkovi a jeho manželce (Nina Oleksijivna Nikolajenko, nar. 8.2.1958, bytem jako dlužník-dále jen manželka), aby prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce platili svým nezajištěným věřitelům pravidelně měsíčně po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci ze všech svých příjmů uvedených v bodu IV. výroku a které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky po vyplacení zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši v bodu III. výroku a dalších pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou v poměru každé pohledávky k celkové výši pohledávek s tím, že první termín plateb je stanoven do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení (bod II. výroku). Do dalších bodů III. až VII. výroku promítl zákonné náležitosti tohoto rozhodnutí podle § 406 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ). V poučení o opravných prostředcích uvedl, že se dlužník může odvolat pouze proti bodu II. výroku v případě, že jeho žádosti obsažené v insolvenčním návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl.

K pokynu odvolacího soudu Soud usnesením č.j. KSPL 29 INS 12244/2012-B-21 z 11.11.2013 opravil poučení formulované v napadeném usnesení tak, že proti němu může bez omezení odvolacích důvodů uvedených v ustanovení § 406 odst. 4 InsZ podat manžel dlužníka, který není účastníkem řízení, avšak usnesením mu byla uložena povinnost, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby v bodu II. výroku je odvolací soud změnil tak, že povinnost v něm uložená se ukládá pouze jemu, nikoliv jeho manželce, neboť veškeré závazky dlužníka vznikly před uzavřením manželství (14.2.2009) a nespadají do společného jmění manželů (SJM). Uvedl, že důvodem uložení povinnosti jeho manželce nemůže být její souhlas s insolvenčním návrhem a že za uvedené situace je nespravedlivé požadovat od ní jakékoliv plnění v souvislosti s jeho oddlužením. Poznamenal, že bez souhlasu manželky by insolvenční soud jeho insolvenční návrh odmítl.

Odvolání dlužníka není přípustné.

Podle § 7 odst. InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.

Podle § 391 odst. 2 InsZ dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek.

Podle § 398 odst. 4 InsZ dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli.

Podle § 406 odst. 4 InsZ odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 InsZ insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužník podal insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře na předepsaném formuláři, v němž uvedl, že nenavrhuje, aby mu soud stanovil nižší než zákonem určené splátky (v kolonce č. 15 formuláře). V kolonce č. 22 formuláře je obsažen výslovný souhlas dlužníkovy manželky s jeho oddlužením.

Napadené usnesení (B-6) bylo manželce dlužníka doručeno 19.9.2012 a opravné usnesení (B-21) jí bylo doručeno 19.11.2013.

Odvolací soud dospěl k závěru, že dlužníkovi nesvědčí legitimace k podání odvolání proti napadenému usnesení. K tomu považuje za potřebné odvolací soud zdůraznit, že dlužníkova manželka nebyla zkrácena na svém procesním právu se napadenému usnesení včas bránit odvoláním podaným v zákonem stanovené lhůtě běžící od právní moci opravného usnesení.

Přesto odvolací soud má za to, že vzhledem ke tvrzením uvedeným v odvolání dlužníka, jež Soudu nebyla při rozhodování o schválení oddlužení známa, bude třeba z úřední povinnosti prověřit, zda dlužník a manželka nemají závazky spadající do jejich SJM, neboť v případě, že dlužníkovy závazky do SJM nespadají, nelze jeho manželku nutit ke spoluúčasti na splátkovém kalendáři, ledaže by výslovně projevila s takovým postupem souhlas. V případě, že by dlužníkova manželka tento výslovný nesouhlas neprojevila, bude namístě tento její postoj k oddlužení dlužníka promítnout do usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a povinnost ke spoluúčasti na jeho oddlužení jí neukládat.

Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud odvolání dlužníka podle § 218 písm.b) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová