3 VSPH 1407/2011-P30-12
MSPH 78 INS 7942/2011 3 VSPH 1407/2011-P30-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka TUPROMA, s.r.o. se sídlem Jetelová 3255/9a, Praha 10, Záběhlice, IČO 25847937, do něhož vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání BM servis, a.s. se sídlem Krátká 775, Bohumín-Nový Bohumín, IČO 47672315, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 7942/2011-P30-2 ze dne 13. října 2011 ve spojení s opravným usnesením č.j. MSPH 78 INS 7942/2011-P30-8 ze dne 2. února 2012,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 7942/2011-P30-2 ze dne 13. října 2011 ve spojení s opravným usnesením č.j. MSPH 78 INS 7942/2011-P30-8 ze dne 2. února 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka TUPROMA, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením č.j. MSPH 78 INS 7942/2011-P30-2 ze dne 13.10.2011 ve spojení s opravným usnesením č.j. MSPH 78 INS 7942/2011-P30-8 ze dne 2.2.2012 rozhodl, že přihláška č. 30 věřitele č. 30 BM servis, a.s. (dále jen odvolatel) ve výši 11.272,-Kč se odmítá (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. MSPH 78 INS 7942/2011-A-13 ze dne 31.8.2011 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek. Současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, a to u Městského soudu v Praze na předepsaném formuláři. Přitom věřitele dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 31.8.2011, konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl na 30.9.2011. Podáním ze dne 27.9.2011 přihlásil odvolatel svou pohledávku za dlužníkem ve výši 11.272,-Kč u Obvodního soudu pro Prahu 10. Městskému soudu v Praze jako soudu insolvenčnímu (§ 2 písm. b/ IZ) byla tato přihláška doručena dne 4.10.2011. Vzhledem k tomu, že podle § 173 odst. 4 IZ s podáním přihlášky u jiného než insolvenčního soudu nejsou spojeny žádné účinky, neboť účinky spojené s podáním přihlášky nastávají až dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu, a jelikož podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné, soud podle § 185 IZ přihlášku odvolatele odmítl.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška uznává jako účinná a řádně uplatněná. Namítal, že soud prvního stupně nesprávně hodnotil okolnosti rozhodné pro posouzení včasnosti jeho přihlášky. Skutečně přihlášku dne 27.9.2011 doručil nepříslušnému soudu-Obvodnímu soudu pro Prahu 10, ten ji však zjevně nepostoupil Městskému soudu v Praze co soudu insolvenčnímu neprodleně, jak ukládá § 173 odst. 4 IZ, neboť mu přihlášku doručil až dne 4.10.2011, tj. za 7 kalendářních dnů. Soud prvního stupně tedy měl přihlédnout k tomu, že ke zmeškání lhůty k podání odvolatelovy přihlášky, jež skončila dne 30.9.2011, došlo v důsledku nesprávného úředního postupu státního orgánu, a z toho důvodu měl odvolateli zmeškání této lhůty prominout.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že v dlužníkově insolvenčním řízení Městský soud v Praze jako soud, před nímž insolvenční řízení probíhá, tedy jako insolvenční soud dle § 2 písm. b) IZ, usnesením ze dne 31.8.2011, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ.

Procesněprávní lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku počala ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. běžet dne následujícího po zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, kdy dle § 89 odst. 1 IZ nabylo účinků, tj. dne 1.9.2011, a její poslední den připadl na 30.9.2011.

Ze spisu plyne, že odvolatel přihlášku své pohledávky za dlužníkem ze dne 27.9.2011 určenou ke sp.zn. MSPH 78 INS 7942/2011 podal téhož dne v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky u Obvodního soudu pro Prahu 10. Protože insolvenčním soudem je v daném případě Městský soud v Praze a dle výše citované speciální úpravy § 173 odst. 4 IZ podáním přihlášky jinému soudu-zde Obvodnímu soudu pro Prahu 10-není lhůta k tomuto úkonu zachována, je za nastalé situace ve smyslu téhož zákonného ustanovení pro posouzení včasnosti odvolatelovy přihlášky rozhodné jen to, zda ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku došla insolvenčnímu soudu. Městskému soudu v Praze však přihláška postoupená mu Obvodním soudem pro Prahu 10 pokynem ze dne 3.10.2011 došla až dne 4.10.2011, tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek. Podal-li odvolatel svoji přihlášku nepříslušnému Obvodnímu soudu pro Prahu 10, je zjevné, že se při tomto úkonu dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Obvodnímu soudu pro Prahu 10, který vadně podanou přihlášku dle § 173 odst. 4 IZ insolvenčnímu soudu postoupil, ale zavinil ho svým nesprávným postupem výlučně odvolatel sám.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání přihlášky odvolatele je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že odvolatelova přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Protože tedy ohledně odvolatelovy přihlášky nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 4. května 2012

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová