3 VSPH 1405/2011-P15-7
KSUL 44 INS 9411/2011 3 VSPH 1405/2011-P15-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Podměstí 2180, Žatec, o odvolání věřitele GORASAN COMPANY LIMITED, se sídlem Theklas Lysioti 35, EAGLE STAR HOUSE, 6th floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus, Reg. No. HE 154597, zast. Mgr. Ing. Tomášem Vítkem, advokátem se sídlem Na Příkopě 9-11, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 9411/2011-P15-2, ze dne 25. října 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 9411/2011-P15-2, ze dne 25. října 2011, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužnice Lenky anonymizovano (dále jen dlužnice) usnesením č.j. KSUL 44 INS 9411/2011-P15-2 ze dne 25.10.2011 rozhodl, že Přihlášení pohledávky č. 15 věřitele č. 13 GORASAN COMPANY LIMITED, se sídlem Theklas Lysioti 35, EAGLE STAR HOUSE, 6th floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus, Reg. No. HE 154597 do insolvenčního řízení se odmítá. .

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSUL 44 INS 9411/2011-A-17 ze dne 12.7.2011 rozhodl o zjištění úpadku dlužnice a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Věřitelé byli ve smyslu § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučeni o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dne 25.8.2011 bylo soudu doručeno podání věřitele č. 13 GORASAN COMPANY LIMITED (dále jen odvolatel), podané na poštu dne 23.8.2011, jímž tento věřitel doplnil přihlášku pohledávky o částku 19.673,-Kč. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla nejpozději dne 11.8.2011 doručena k soudu nebo předána k poštovní přepravě. Doplnění odvolatelovy přihlášky však bylo soudu podáno až po uplynutí této stanovené lhůty, a tedy opožděně. Proto soud s ohledem na § 173 odst. 1 IZ a na to, že prominutí lhůty dle § 58 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) je tu vyloučeno, postupoval podle § 185 IZ a rozhodl, jak uvedeno výše.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud změnil a rozhodl, že se toto usnesení nevydává. Právní zástupce odvolatele ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku, dne 11.8.2011, předal k poštovní přepravě jak přihlášku odvolatele, tak přihlášku jiného svého klienta -věřitele FAST FINANCE, s.r.o. Dne 25.8.2011 pak doručil soudu doplnění přihlášky věřitele FAST FINANCE, s.r.o. o přílohy (listiny), které k této přihlášce při jejím podání nebyly připojeny. Nedopatřením však v tomto doplňujícím podání označil jako věřitele odvolatele namísto věřitele FAST FINANCE, s.r.o., jehož přihlášky se doplnění týkalo. I v důsledku toho zřejmě soud při svém rozhodování přihlášky obou věřitelů zaměnil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že do daného insolvenčního řízení podali -prostřednictvím téhož právního zástupce, advokáta Mgr. Ing. Tomáše Vítka-včasné přihlášky svých pohledávek ze dne 8.8.2011, jak odvolatel (přihláška pohledávky v celkové výši 49.452,-Kč evidovaná jako P13), tak FAST FINANCE, s.r.o. (přihláška pohledávek v celkové výši 19.673,-Kč evidovaná jako P14). V přihlášce P14 nebyl uveden údaj o splatnosti pohledávky; podepsaný právní zástupce tu avizoval, že do konce srpna 2011 sdělí datum právní moci rozhodnutí zmíněného v přihlášce a dodá soudu dosud nepřipojené dokumenty uvedené v seznamu příloh. Dne 25.8.2011 pak bylo soudu doručeno podání ze dne 22.8.2011 -doplnění přihlášky pohledávky, v němž podepsaný Mgr. Ing. Tomáš Vítek, označený jako právní zástupce jednající za odvolatele (tedy věřitele pohledávky pod P13), uvedl, že v návaznosti na podanou neúplnou přihlášku pohledávky ze dne 8.8.2011 tuto doplňuje o připojené přílohy, jimiž jsou smlouva o půjčce č. 361001000030 ze dne 26.3.2002 a rozsudek Okresního soudu v Mostě č.j. 12 C 809/2003-18 ze dne 5.12.2003, včetně doplnění 2 listů přihlášky. Zaslaná smlouva a rozsudek ovšem byly oněmi dosud chybějícími přílohami avizovanými v přihlášce věřitele FAST FINANCE, s.r.o. (přihláška P14), a také připojené 2 listy přihlášky představovaly 2. a 3. stranu podané přihlášky věřitele FAST FINANCE, s.r.o. upravenou jen potud, že v textu již bylo vynecháno avízo pozdějšího sdělení právní moci a dodání příloh a byl doplněn údaj o splatnosti pohledávky; celková výše přihlášených pohledávek (19.673,-Kč), jejich důvod i další údaje zůstaly beze změny.

Z uvedeného je zřejmé, že podání ze dne 25.8.2011 se ve skutečnosti odvolatele-byť byl v záhlaví jako věřitel omylem uveden-nijak netýkalo; vzhledem k okolnostem věci šlo zjevně toliko o doplnění přihlášky P14 věřitele FAST FINANCE, s.r.o. o její chybějící přílohy a o datum splatnosti již přihlášené pohledávky. Proto nebylo důvodu, aby soud prvního stupně s tímto podáním nakládal jako s přihláškou nové pohledávky, a to pohledávky odvolatele (jíž založil jako P15), a aby vydal rozhodnutí, jímž toto podání jako opožděnou přihlášku (výrokem navíc zjevně nepřípadně formulovaným) podle § 185 IZ odmítl.

Za této situace odvolací soud napadené usnesení [za přiměřené aplikace ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř.] bez náhrady zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 10. května 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva