3 VSPH 1403/2012-P45-7
MSPH 60 INS 3322/2012 3 VSPH 1403/2012-P45-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Michala Kubína a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka JTVP, s.r.o. se sídlem Prokopova 156/11, 130 00 Praha 3, IýO 48539279, o odvolání vČ itele Hrabánek, s.r.o. se sídlem Horšovská 74/3, 155 00 Praha 5, IýO 47118865 proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 60 INS 3322/2012-P45-2 ze dne 26. ervna 2012,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 60 INS 3322/2012-P45-2 ze dne 26. ervna 2012 se potvrzuje.

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze v insolvenním ízení dlužníka JTVP, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením .j. MSPH 60 INS 3322/2012-P45-2 ze dne 26. ervna 2012 rozhodl, že p ihláška pohledávky vČ itele . 45 Hrabánek, s.r.o. (dále jen odvolatel) se odmítá, a že právní mocí tohoto usnesení jeho úast v insolvenním ízení koní.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že usnesením .j. MSPH 60 INS 3322/2012-A-2 ze dne 14.2.2011 vydal vyhlášku o zahájení insolvenního ízení, v níž v souladu s § 110 insolvenního zákona (dále jen IZ) vyzval vČ itele dlužníka, aby podali u insolvenního soudu p ihlášku své pohledávky do rozhodnutí o úpadku. Usnesením .j MSPH 60 INS 3322/2012-A-16 ze dne 21.5.2012 soud rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve lh tČ 30 dn ode dne zve ejnČní usnesení o úpadku v insolvenním rejst íku. Lh ta k podání p ihlášky uplynula dne 20.6.2012. P ihláška pohledávky odvolatele byla soudu doruena dne 21.6.2012, tedy po uplynutí lh ty k p ihlášení pohledávek. Jelikož prominutí zmeškání lh ty není podle § 83 IZ v insolvenním ízení p ípustné, soud s ohledem na § 173 odst. 1 IZ postupoval podle § 185 téhož zákona a odvolatelovu p ihlášku pohledávky odmítl.

Toto usnesení napadl odvolatel vasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl, že jeho p ihláška pohledávky se považuje za ádnČ uplatnČnou a že je oprávnČn dále se insolvenního ízení jako dlužník v vČ itel úastnit. Odvolatel uvedl, že se až dne 20.6.2012 od známého náhodou dozvČdČl, že dlužník, s nímž p edtím obchodoval jako se spoleností IKAREAL, s.r.o. se sídlem Vinohradská 1899/112, Praha 3, IýO 48539279 (a v i nČmuž má pohledávky, které mu fakturoval na známou korespondenní adresu PodČbradská 54/186, Praha 9), zmČnil obchodní firmu a sídlo, takže nyní jde o JTVP s.r.o. se sídlem Prokopova 156/11, Praha 3, IýO 48539279, která je ovšem již v insolvenním ízení, v nČmž dne 20.6.2012 koní lh ta pro p ihlašování pohledávek. Dlužník však o této zmČnČ odvolatele nijak neinformoval, a ten proto ani p i pr bČžném vyhledávaní v informaním systému insolvenního rejst íku (dále jen ISIR) v únoru 2012 nezjistil, že v i dlužníku je vedeno insolvenní ízení. Protože vyhledávání v ISIR je v p ípadČ právnických osob typovČ zamČ eno na vyhledávání podle obchodní firmy, nikoli podle identifikaní ísla osoby (IýO), hledal dlužníka-marnČ-pod starou obchodní firmou, když novou mu dlužník neoznámil; pokusy odvolatele o telefonický kontakt ve vČci úhrady dlužníkova závazku byly marné. Odvolatel je tudíž p esvČden o tom, p i posouzení vČci je t eba vzít v úvahu, že lh tu pro p ihlášení pohledávky zmeškal jen o jediný den, a že se tak stalo jen v d sledku popsaného nekorektního jednání dlužníka.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl p itom k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Podle § 173 odst. 1 IZ vČ itelé podávají p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenní soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dn a delší 2 mČsíc (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta 30 dn (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném p ípadČ usnesení .j. MSPH 60 INS 3322/2012-A-16 ze dne 21.5.2012, jímž soud prvního stupnČ rozhodl o úpadku dlužníka a souasnČ na jeho majetek prohlásil konkurs, bylo téhož dne zve ejnČno v insolvenním rejst íku (a tím okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ úinnosti). V tomto usnesení soud stanovil vČ itel m (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) t icetidenní lh tu k podání p ihlášek, a to s ádným pouením o následcích zmeškání této lh ty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 obanského soudního ádu (dále jen o.s. .) lh ta k podávání p ihlášek bČžet poala následujícího dne (22.5.2012) a její konec ve smyslu § 57 odst. 2 téhož zákona p ipadl na 20.6.2012. Vzhledem ke skutenosti, že tato lh ta je lh tou procesnČprávní, je dle § 57 odst. 3 o.s. . zachována, je-li posledního dne lh ty uinČn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doruit. Odvolatel však p ihlášku pohledávky podal u soudu-jak ostatnČ sám potvrdil-až dne 21.6.2012, a tedy po uplynutí lh ty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil.

ZávČr soudu prvního stupnČ o opoždČnosti odvolatelovy p ihlášky je tedy vČcnČ správný a odvolatel ho ani nijak nezpochyb oval. Namítal pouze, že se nedozvČdČl vas o zmČnČ obchodní firmy (a sídla) dlužníka, a jelikož ho v ISIR vyhledával podle staré obchodní firmy a ne podle jeho IýO, dlužníkovo probíhající insolvenním ízení zjistil až pozdČ (posledního dne lh ty pro podávání p ihlášek). Takováto argumentace je však zcela nep ípadná a nemá pro posouzení vČci významu.

VČ itel musí poítat s tím, že jeho obchodní partner-obchodní spolenost m že v pr bČhu asu zmČnit svou obchodní firmu nebo sídlo. Takové zmČny si každý m že zjistit prost ednictvím údaj ve ejnČ p ístupného obchodního rejst íku. I z tohoto d vodu ISIR, který je informaním systémem ve ejné správy ve ejnČ p ístupným na internetu, umož uje vyhledávat dlužníky-podnikatele nacházející se v insolvenním ízení také (resp. p edevším) podle jejich IýO, jež u obchodní spolenosti p edstavuje její jedinený a nejspolehlivČjší identifikátor. Odvolateli tak nic nebránilo v tom, aby se prost ednictvím dlužníkova IýO v systému ISIR o jeho insolvenním ízení vas dozvČdČl, a aby se za ídil podle usnesení soudu v nČm zve ejnČných. TČmi bylo jak usnesením .j. MSPH 60 INS 3322/2012-A-2 ze dne 14.2.2011, jímž soud oznámil zahájení insolvenního ízení dlužníka a jímž dle § 110 odst. 1 IZ vyzval jeho vČ itel k p ihlašování pohledávek, tak i výše uvedené usnesení A-16, jímž soud rozhodl o úpadku dlužníka a stanovil konenou (propadnou lh tu) pro podávání p ihlášek do insolvenního ízení. Jestliže se odvolatel s tČmito ádnČ zve ejnČnými usneseními neseznámil, a mu v tom nic nebránil, jde tato okolnost jen k jeho tíži.

Jelikož prominutí zmeškání lh ty k podání p ihlášky do insolvenního ízení (i pokud by o nČ vČ itel dle § 58 o.s. . vas požádal) není ve smyslu § 83 IZ p ípustné, je nezvratný závČr, že k odvolatelovČ p ihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené p ihlašovací lh ty se dle § 173 odst. 1 IZ v insolvenním ízení nep ihlíží, a tato pohledávka v nČm tedy být nem že ani p ezkoumána a uspokojována.

Za této situace soud prvního stupnČ postupoval správnČ, když p ihlášku odvolatele dle § 185 IZ odmítl, a odvolací soud proto napadené usnesení dle § 219 o.s. . jako ve výroku vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prost ednictvím MČstského soudu v Praze.

V Praze dne 15. dubna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva