3 VSPH 1398/2015-A-29
KSLB 86 INS 16477/2014 3 VSPH 1398/2015-A-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Pavlíny Farské, nar. 19. prosince 1968, bytem ve Cvikově, Vančurova 601, zast. JUDr. Marií Nedvědovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Sokolská 295, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. KSLB 86 INS 16477/2014-A-22 ze dne 1. června 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 86 INS 16477/2014-A-22 ze dne 1. června 2015 se zr u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci (insolvenční soud) rozhodl, že se dlužnici nevrací zaplacená záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč (bod I. výroku) a že po právní moci usnesení bude částka 10.000,-Kč zaslána na účet soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D. č. 1061009572/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. k v.s. 257408 (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že insolvenční řízení zahájené 16.6.2014 bylo usnesením z 22.4.2015, jež nabylo právní moci 14.5.2015 zastaveno (pro zpětvzetí návrhu). Záloha na náklady insolvenčního řízení byla zaplacena 5.11.2014 bezhotovostně na účet soudu. Konstatoval, že 4.5.2015 mu byl doručen exekuční příkaz č.j. 067 EX 2574/2008-340 z 27.4.2015 (Příkaz) vydaný exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D. obsahující nařízení exekuce přikázáním jiné pohledávky než z účtu u peněžního ústavu na pohledávku přesahující 10.000,-Kč. Cituje § 312 odst. 1 občanského soudního řádu s důrazem na to, že výkon rozhodnutím přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného z účtu lze nařídit i tehdy, že pohledávka povinného se stane splatnou teprve v budoucnu, dospěl k závěru, že v důsledku zastavení řízení by byl povinen vrátit dlužnici zaplacenou zálohu 10.000,-Kč (pohledávka dlužnice), a proto v souvislosti s vydáním exekučního příkazu (arrestatorium) bylo rozhodnuto jak uvedl ve výroku napadeného usnesení.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se jí vrací záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč s odůvodněním, podle kterého insolvenční soud neúplně zjistil skutkový věci a jeho závěry spočívají na jejím nesprávném právním posouzení. Uvedla, že proti ní, Pavlu Farskému bytem ve Cvikově, Mlýnská 62 a Janu Jahodovi, bytem v Jablonci nad Nisou, Mírové nám. 19 je prováděna před Okresním soudem v České Lípě exekuce nařízené jeho usnesením č.j. 16 Nc 4829/2008-10 z 11.3.2008 na základě vykonatelného rozsudku téhož soudu č.j. 14 C 421/2003-69 ze 6.12.2005. Exekucí byl pověřen soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, který vydal Příkaz, v němž zakázal insolvenčnímu soudu vrátit ji zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, jež zaplatila na účet insolvenčního soudu. Namítla, že částka 10.000,-Kč nebyla v jejím vlastnictví a patřila Veronice Gregorové, bytem v Kamenickém Šenově, Skřivánek 356, která jí uvedenou částku půjčila 29.10.2014 k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s tím, že tuto částku jí vrátí ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení po ukončení insolvence. Z uvedeného důvodu také Veronika Gregorová podala 14.5.2015 k Okresnímu soudu v České Lípě návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Podle § 258 odst. 1 o.s.ř. výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, správou nemovité věci, prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, postižením závodu a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem.

Podle § 312 odst. 1 o.s.ř. výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu nebo nároku uvedeného v § 299 lze nařídit i v případě, že pohledávka se stane splatnou teprve v budoucnu, jako v případě, že povinnému budou dílčí pohledávky z téhož právního důvodu v budoucnu postupně vznikat.

Podle § 313 odst. 1 o.s.ř. soud povinnému zakáže s jeho pohledávkou disponovat (inhibitorium) a zároveň dlužníkovi povinného zakáže pohledávku vyplatit (arrestatorium).

Z insolvenčního spisu plyne, že podle záznamu o složení zálohy (dok. A-15) byla zaplacena záloha na náklady insolvenčního řízení bezhotovostně z účtu č. 990109063/0800 a že platbu zaslal Tomáš Fak.

V projednávané věci není pochyb o probíhajícím řízení o výkon rozhodnutí před Okresním soudem v České Lípě. Závěry insolvenčního soudu dlužnice napadá jen z toho důvodu, že finanční prostředky, kterými byla uhrazena záloha na náklady insolvenčního řízení pocházejí nikoliv od ní, nýbrž od Veroniky Gregorové, která měla částku 10.000,-Kč na náklady insolvenčního řízení dlužnici zapůjčit.

Odvolací soud má za to, že za výše uvedené situace nelze s určitostí dovodit, kdo a z jakého důvodu zálohu na náklady insolvenčního řízení zastavil, resp. je pochybné, zda-li dlužnici v důsledku zastavení insolvenčního řízení svědčí pohledávka za insolvenčním soudem na vrácení složené zálohy na náklady insolvenčního řízení vznikla, neboť jen v takové případě by insolvenční soud byl vázán Příkazem.

Insolvenční soud se otázkou, zda-li to byla dlužnice, kdo zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení nezabýval a v tomto směru jeho dosavadní závěry jsou předčasné a postaveny na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 odst. 2 o.s.ř. zrušil a věc vrátil podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, v němž nejdříve zjistí, kdo zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, tj. zda-li se nestala chyba v označení variabilního symbolu, resp. z jakého důvodu tak učinil Tomáš Fak, když v odvolání dlužnice namítá, že částku zaplatila sama z prostředků půjčených třetí osobou. Teprve poté, rozhodne o tom, zda-li zálohu na náklady insolvenčního řízení je třeba zaslat výše uvedeného soudnímu exekutorovi, resp. zda-li je namístě vrátit zálohu osobě třetí.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. července 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková