3 VSPH 1395/2014-A-50
KSHK 45 INS 30323/2012 3 VSPH 1395/2014-A-50

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , IČO 71843906, bytem Zábědov 104, 504 01 Nový Bydžov, zahájeném na návrh dlužnice a PROTHEA Finance, a.s., IČO 27492389, sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. května 2014, č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-43/celk.2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. května 2014, č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-43/celk.2 se p o t vr zu j e v části, v níž bylo odmítnuto odvolání dlužnice proti bodu II. výroku usnesení ze dne 11. března 2014 č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-41/celk.3, jinak se m ě n í tak, že Vrchní soud v Praze jako soud odvolací odmítá odvolání dlužnice proti ostatním bodům výroku usnesení ze dne 11. března 2014 č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-41/celk.3.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 5. května 2014, č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-43/celk.2 odmítl s odkazem na § 204 a 208 občanského soudního řádu (dále též o.s.ř.) pro opožděnost odvolání dlužnice proti usnesení ze dne 11. března 2014 č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-41/celk.3, jímž byl zjištěn úpadek dlužnice a ustanoven insolvenční správce.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud I. stupně vysvětlil, že usnesení č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-41 bylo doručeno dlužnici jako poslednímu z účastníků řízení dne 17.3.2014, a dlužnice byla řádně poučena o přípustnosti odvolání, nabylo rozhodnutí právní moci, konkrétně výroky I. III.-X. dne 17.3.2014 a výrok II. dne 2.4.2014. Odvolání dlužnice ze dne 21.3.2014 doručené soudu dne 11.4.2014, bylo dle obálky připojené k odvolání předáno k poštovní přepravě až dne 10.4.2014, tedy po uplynutí patnáctidenní lhůty uvedené v § 204 odst. 1 o.s.ř.

Usnesení napadla dlužnice blanketovým odvoláním došlým soudu dne 27. května 2014, jež nedoplnila ani přes výzvu a poučení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. května 2014, jež jí byla doručena 5. června 2014.

Jelikož v odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí odvolání dlužnice nikterak nezpochybnila závěry soudu I. stupně o opožděnosti odvolání stojící na obsahu spisu, postupoval odvolací soud dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení ze dne 5. května 2014 v části odmítající odvolání směřující proti bodu II. výroku o ustanovení insolvenčního správce jako věcně správné potvrdil, neboť toliko v tomto rozsahu mohla dlužnice usnesení ze dne 11. března 2014 odvoláním napadnout. Ve zbývající části pak bylo usnesení č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-43/celk.2 změněno dle § 220 odst. l písm. a a § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, že odvolání dlužnice odmítl až odvolací soud jakožto výlučně k tomu povolaný (soud I. stupně může sám odmítnout toliko opožděně podané odvolání dle § 208 odst. 1 o.s.ř.), a to podle § 218 písm. b/ o.s.ř., pokud směřovalo proti výroku o zjištění úpadku, neboť dlužnice není osobou oprávněnou k podání odvolání proti bodu I. výroku za situace, kdy je sama navrhovatelkou (§ 141 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.), jakož i podle § 218 písm. c/ o.s.ř., pokud odvolání směřovalo proti bodům III až X výroku, kde není odvolání vůbec přípustné z toho důvodu, že v této části usnesení toliko upravuje vedení řízení (§ 202 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková