3 VSPH 1393/2013
MSPH 88 INS 13185/2013 3 VSPH 1393/2013 B 15

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jindiicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní v'ci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 8, Sovova 503/3, o odvolání v'iitele: +eská spoiitelna, a.s., I+O 45244782, se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, proti usnesení M'stského soudu v Praze .j. MSPH 88 INS 13185/2013 B 9 ze dne 13. srpna 2013, t a k t o : Usnesení M'stského soudu v Praze .j. MSPH 88 INS 13185/2013 B 9 ze dne

13. srpna 2013 se v bodech I. až III. výroku m ' n í tak, že se insolvenní iízení nezastavuje.

O d v o d n ' n í : Napadeným usnesením M'stský soud v Praze (insolvenní soud) zastavil insolvenní iízení (bod I. výroku), uril odm'nu insolvennímu správci Mgr. Robertu Hynkovi ve výši 1.815, K vetn' DPH a náhradu hotových výdaj ve výši 363, K vetn' DPH s tím, že celková ástka 2.178, K mu bude uhrazena ze složené zálohy na náklady insolvenního iízení (bod II. výroku), rozhodl vrátit dlužníkovi po právní moci tohoto rozhodnutí zbývající ást složené zálohy ve výši 1.822, K (bod III. výroku) a odvolal piezkumné jednání a schzi v'iitel, naiízenou na 15.8.2013 v 9:45 hodin u M'stského soudu v Praze, pracovišt' Slezská (bod IV. výroku). V odvodn'ní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že 10.5.2013 mu byl doruen insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, že usnesením z 24.6.2013 byl zjišt'n dlužníkv úpadek, dlužníkovi bylo povoleno oddlužení a insolvenním správcem byl ustanoven Mgr. Robert Hynek. Poté, co dlužník podáním dorueným 12.8.2013 vzal svj návrh s návrhem na povolení oddlužení zp't, cituje ustanovení § 130 odst. 1 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zpsobech jeho iešení (InsZ) insolvenní iízení zastavil. ZároveÜ rozhodl o odm'n' insolvenního správce a vrácení nevyerpané zálohy na náklady insolvenního iízení dlužníkovi. Toto usnesení napadl piihlášený v'iitel +eská spoiitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62 v zákonem stanovené lht' odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a aby insolvenní soud pokraoval v iízení, neboo insolvenní soud nesprávn' postupoval podle § 130 odst. 1 InsZ a iízení zastavil, aniž piihlédl k dikci ustanovení § 130 odst. 3 InsZ, na jejímž základ' bylo namíst' oznait dlužníkovo zp'tvzetí insolvenního návrhu s návrhem na povolení oddlužení za neúinné. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jemu piedcházející a dosp'l k záv'ru, že odvolání je opodstatn'no a odvolateli sv'dí subjektivní legitimace k podání odvolání, neboo napadené usnesení je nesprávné a v jeho dsledku jsou dotena jeho práva v projednávané insolvenní v'ci, do níž piihlásil svou pohledávku za dlužníkem. Podle § 130 InsZ je li insolvenní návrh vzat zp't, insolvenní soud iízení zastaví. Je li insolvenní návrh vzat zp't až poté, co o n'm insolvenní soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenní soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí (bod I. výroku). Byl li insolvenní návrh vzat zp't až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenním návrhu již nabylo právní moci, insolvenní soud rozhodne, že zp'tvzetí insolvenního návrhu není úinné (odst. 2). Z insolvenního spisu plyne, že dlužník doruil insolvennímu soudu insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení 10.5.2013, usnesením .j. MSPH 88 INS 13185/2013 A 11 z 24.6.2013 insolvenní soud zjistil dlužníkv úpadek, povolil jeho iešení oddlužením a ustanovil mu insolvenního správce v osob' Mgr. Roberta Hynka, bytem v Praze 1, Vodikova 30; rozhodnutí nabylo právní moci 24.6.2013. Podáním dorueným insolvennímu soudu 12.8.2013 dlužník po zvážení svých finanních pom'r vzal insolvenní návrh a návrh na povolení oddlužení zp't. Insolvenní soud zastavil iízení podle § 130 odst. 1 InsZ, avšak piehlédl, že v iízení již bylo pravomocn' rozhodnuto o dlužníkov' úpadku. Za této situace nenastaly podmínky, za nichž by bylo možné insolvenní iízení zastavit. Na základ' výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení zm'nil podle § 220 odst. 1 o.s.i. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.i. v bodech I. až III. výroku tak,

že se insolvenní iízení nezastavuje; v bodu IV. výroku zstalo napadené usnesení nedoteno (§ 206 o.s.i.). P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání piípustné ve lht' 2 m'síc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím soudu prvního stupn', jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). V Praze dne 2. záií 2013 JUDr. Michal K u b í n, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateiina Van'ková