3 VSPH 1386/2015-B-31
KSLB 82 INS 28870/2012 3 VSPH 1386/2015-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Vlastislav anonymizovano , anonymizovano , b) Libuše anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Liberec, Vlnařská 694/8, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 10. června 2015, č.j. KSLB 82 INS 28870/2012-B-22,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 10. června 2015, č.j. KSLB 82 INS 28870/2012-B-22, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužníků Vlastislava Houdy a Libuše anonymizovano . Na majetek dlužníků prohlásil konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (bod III., IV. a V. výroku). V bodě II. výroku rozhodl, že insolvenční řízení dlužnice Libuše anonymizovano se vylučuje k samostatnému řízení.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSLB 82 INS 28870/2012-B-10 ze dne 23.7.2013 schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, když vycházel z toho, že uspokojení pohledávek věřitelů bylo lze očekávat ve výši 30,78 % s tím, že mzda dlužníka činila 15.000,-Kč, mzda dlužnice pak 7.900,-Kč a měl jim být poskytován mimořádný příjem dle darovací smlouvy ve výši 500,-Kč měsíčně. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 25.2.2015 zjistil, že dlužníci neodesílají mimořádný příjem ve výši 500,-Kč, měsíční příjem dlužnice za rok 2014 činí cca 8.014,-Kč a čistá mzda dlužníka cca 15.028,-Kč. Očekávaná míra uspokojení věřitelů činí 17,33 %. Soud proto nařídil jednání, které se konalo dne 10.6.2015, při kterém bylo ze zprávy insolvenčního správce ze dne 8.6.2015 zjištěno, že za 22 měsíců trvání účinků schválení oddlužení uhradili dlužníci věřitelům 51.599,-Kč, tedy 4,91 % přihlášených pohledávek. Očekávaná míra uspokojení jejich pohledávek činí 16,54 %. Z příjmu dlužnice nelze vzhledem k jeho výši provádět zákonné srážky, dlužníci dlužné splátky z darovací smlouvy nedoplatili . K věci uvedli, že krátce po schválení jejich oddlužení bylo zahájeno insolvenční řízení i vůči jejich synovi, který je dárcem z darovací smlouvy, a mimořádný příjem už tedy nejsou schopni poskytovat. Jiný příjem nemají, jinou osobu ochotnou vypomoci jim neznají.

Na základě toho soud prvního stupně dospěl k závěru, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a proto schválené oddlužení dlužníků dle § 418 odst. 1, písm. b) z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen InsZ), zrušil a rozhodl o řešení jejich úpadku konkurzem, který bude dle § 314 odst. 1 InsZ považován za nepatrný. Protože zrušením schváleného oddlužení manželů pominuly důvody, které vedly ke spojení samostatných insolvenčních řízení dlužníků ke společnému projednání, když prohlášením konkursu na majetek dlužníků zaniká v souladu s ust. § 268 odst. 1 InsZ společné jmění manželů, vyloučil v souladu s ust. § 112 odst. 2 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) ve spojení s ust. § 7 odst. 1 InsZ insolvenční řízení dlužnice Libuše Houdkové k samostatnému projednání.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a žádají o změnu napadeného rozhodnutí v části, ve které byl na jejich majetek prohlášen konkurs a pokračování oddlužení. S Lukášem Houdou uzavřeli dne 26.6.2015 novou darovací smlouvu, podle které obdrží až do vyrovnání dlužné částky 1.000,-Kč měsíčně. Ta nahrazuje původně uzavřenou darovací smlouvu s Vlastislavem Houdou, který se rovněž ocitl v insolvenci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž za souhlasu dlužníků (a insolvenčního správce) nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Dle § 418 odst. 1, 4, 5 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. Toto rozhodnutí může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4.

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. InsZ. K tomu však nemůže dojít, jestliže dlužník nesplnil řádně a včas všechny své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník v podstatné míře neplní povinnosti s ním spojené či že se ukazuje, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a tudíž nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Proces oddlužení je pak třeba za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Z obsahu spisu se podává, že dne 20.11.2012 podal dlužník Vlastislav anonymizovano insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 14.12.2012 bylo toto řízení spojeno s insolvenčním řízením dlužnice Libuše anonymizovano ke společnému projednání. Insolvenční soud usnesením ze dne 15.5.2013 zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením; usnesením ze dne 23.7.2013 pak schválil oddlužení ve formě splátkového kalendáře. Podle zprávy insolvenčního správce ze dne 24.2.2015 dlužníci mimořádný příjem ve výši 500,-Kč měsíčně správci neodesílají a předpokládaná míra uspokojení věřitelů činí 17,33 %. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 8.6.2015 se podává, že ve prospěch splátkového kalendáře je plněno pouze ze mzdy dlužníka, příjmy dlužnice nedosahují zabavitelné výše, z darovací smlouvy ze dne 19.4.2013, uzavřené mezi dlužníky a Vlastislavem Houdou, není plněno ničeho, dlužné splátky doplaceny nebyly. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 23.9.2015 vyplývá, že mimořádný příjem nebyl doplacen a dále není plněn. Očekávaná míra uspokojení nedosahuje 30 %, ale pouze 16,54 %. Jediným příjmem pro splátkový kalendář jsou srážky z příjmu dlužníka. Rozdíl proti plánu splátek k červnu 2015 činil 53.456,30 Kč a nadále narůstá.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu oddlužení je tedy zcela zjevné, že dlužníci nejsou a nebudou schopni uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 procent. Mimořádné příjmy v rozporu s povinností uloženou jim usnesením ze dne 23.7.2013 správci nezasílají, plněno je pouze srážkami z příjmu dlužníka. Tyto okolnosti evidentně odůvodňují závěr, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Nadto se ukazuje, že dlužníci ve smyslu § 412 odst. 1 InsZ neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, o nichž byli řádně poučeni. Na riziko zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkurzu na jejich majetek v případě, že v rozporu s § 412 odst. 1, písm. b) InsZ nebudou správci zasílat své mimořádné příjmy z darovací smlouvy, byli dlužníci výslovně upozorněni v usnesení soudu prvního stupně ze dne 23.7.2013. Jsou tudíž naplněny důvody pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. a) i b) InsZ.

Na základě toho odvolací soud dospívá k závěru, že soud prvního stupně rozhodl zcela správně, jestliže zrušil schválené oddlužení dlužníků a na jejich majetek prohlásil konkurs. Proto odvolací soud toto rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. října 2015

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná