3 VSPH 1385/2016-B-43
KSCB 28 INS 10476/2012 3 VSPH 1385/2016-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , bytem Bavorov, Prachatická 28, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. června 2016, č.j. KSCB 28 INS 10476/2012-B-21,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. června 2016,

č.j. KSCB 28 INS 10476/2012-B-21, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku) s tím, že tento bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku) a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku). Bodem V. výroku uložil insolvenčnímu správci, aby předložil zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkurzu.

Vyšel přitom z toho, že dne 19.6.2012 (A-12) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 21.8.2012 (B-4) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Přezkoumány byly nezajištěné pohledávky 26 věřitelů v celkové souhrnné výši 569.582,41 Kč. Jako postižitelné příjmy dlužnice byly vzaty v úvahu mzda, vyplácená zaměstnavatelem PRAVO s.r.o., invalidní důchod, příspěvek na péči a finanční dar ze smlouvy z 5.8.2012. Z podání správce ze dne 5.9.2013 zjistil, že plnění dlužnice nedosahuje požadované výše. Dlužnice je v pracovní neschopnosti a pobírá nemocenské dávky. Ve zprávě ze dne 28.12.2015 správce opětně konstatuje neplnění splátkového kalendáře, který je plněn ke konci listopadu 2015 pouze v rozsahu 16,62 % s tím, že důvodem je již dlouhodobá nezaměstnanost dlužnice. Její příjem tvoří pouze částečný invalidní důchod a odměna pěstouna. Přislíbený finanční dar není poskytován. Aby dlužnice splnila isir.justi ce.cz podmínky schváleného oddlužení, bylo nutné, aby její měsíční splátky činily cca 6.600,-Kč. Na to reagovala dlužnice dne 22.1.2016 s tím, že dle jejího názoru splátkový kalendář plní řádně. Při jednání nařízeném dle § 418 InsZ na den 5.4.2016 bylo zjištěno, že dlužník u původního zaměstnavatele ukončil pracovní poměr po ukončení své pracovní neschopnosti. Následně byl po delší dobu bez práce. Poté pracoval v pohostinství, kde však majitel odmítl jakékoliv srážky provádět. Není reálné, že by jí byl poskytován finanční dar tak, jak jí byl přislíben ve smlouvě ze dne 5.8.2012. Naopak je reálné, že získá nové zaměstnání a bude tak schopna od dubna 2016 platit měsíční splátku minimálně ve výši 6.600,-Kč tak, aby schválené oddlužení splnila. Podáním ze dne 8.6.2016 insolvenční správce sdělil, že stav plnění oddlužení se nezměnil a zvýšené splátky zasílány nejsou. Navíc dlužnici bylo ukončeno vyplácení pěstounského příspěvku, takže od května 2016 již nelze provádět srážky pro věřitele, ale v podstatě veškeré došlé příjmy se budou vracet dlužnici jako nezabavitelná částka. Dlužnice zatím nepředložila žádný doklad o navázání nového pracovního poměru. Na účet majetkové podstaty jsou zasílány pouze dávky nemocenského pojištění a důchod dlužnice s tím, že následně je dlužnici na její účet vyplácena nezabavitelná částka. Pro uspokojení věřitelů v rámci splátkového kalendáře je měsíčně použitelná pouze částka ve výši cca 4.000,-Kč.

Vzhledem k tomu, že dlužník neplní podstatné povinnosti uložené mu v oddlužení, když o změně svých poměrů řádně neinformuje ani správce ani soud, neplní splátkový kalendář, jehož podstatnou část nebude možné splnit, není zřejmé, zda v době, kdy byl nezaměstnaný, byl v zajišťování příjmů dostatečně aktivní a zřejmě zatajuje své příjmy, když uvedl, že pracoval v pohostinství, avšak žádné srážky nebyly prováděny, odkazuje na ust. § 418 odst. 1 InsZ, dospěl soud prvního stupně k závěru, že je na místě schválené oddlužení zrušit a na majetek dlužníka prohlásit konkurs, který bude projednáván v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 písm. a) InsZ jako nepatrný, neboť dlužník je fyzickou osobou a není podnikatelem.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Uvedl, že nastoupil do zaměstnání, o čemž byl správce informován. Neví tedy, proč byl na jeho majetek prohlášen konkurs.

Insolvenční správce k odvolání dlužníka uvedl, že v červnu 2016 sice dlužník nastoupil do zaměstnání na dobu určitou do 6.12.2016, ale s ohledem na 3 vyživované osoby nelze z tohoto jeho příjmu provádět srážky. Od 1.5.2016 přestal pobírat pěstounský příspěvek, došlo ke snížení jeho příjmů a nebylo možno zasílat plnění věřitelům. V červenci byla provedena srážka ze mzdy dlužníka ve výši 2.808,-Kč. Dlužník pobírá také důchod ve výši 4.425,-Kč. Vůči městu Bavorov mu vznikl dluh za podstatou ve výši 48.448,-Kč z důvodu nezaplaceného nájemného a poplatku za odvoz odpadu. Kdyby jeho příjmy, jak lze předpokládat, činily celkem cca 19.000,-Kč, srážky by byly ve výši 5.458,-Kč, což k úhradě 30 % pohledávek věřitelů nepostačuje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 418 odst. 1 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. InsZ. K tomu však nemůže dojít, jestliže dlužník nesplnil řádně a včas všechny své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník v podstatné míře neplní povinnosti s ním spojené, a tudíž nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Proces oddlužení je pak třeba za podmínek stanovených v § 418 InsZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Skutečnosti, z nichž insolvenční soud vycházel při vydání napadeného usnesení, mají oporu v insolvenčním spisu.

Odvolací soud ve věci zjistil:

-z pracovní smlouvy ze dne 7.6.2016 uzavřené mezi dlužníkem a Vodňanská drůbež, a.s., že dlužník je u tohoto zaměstnavatele zaměstnán od tohoto data na dobu určitou do 6.12.2016 na pozici výrobní dělnice se základní mzdou 64,50 Kč na hodinu.

-z potvrzení zaměstnavatele dlužníka (Vodňanská drůbež, a.s.) ze dne 27.10.2016, že pracovní poměr dlužníka uzavřený na dobu určitou do 6.12.2016 bude od 7.12.2016 prodloužen.

-z výplatních pásek dlužníka za období červenec 2016, srpen 2016 a září 2016, že jeho čistý měsíční příjem v tomto období činil 15.026,-Kč, 11.877,-Kč

a 14.213,-Kč. Výše srážek pro účely úhrady splátek splátkového kalendáře za toto období činila 2.808,-Kč, 3.018,-Kč a 6.239,-Kč.

-ze sdělení Města Bavorov ze dne 11.7.2016, že dlužníku po povolení oddlužení vznikl vůči tomuto subjektu nový dluh z titulu nezaplaceného nájemného za užívání bytu č. 1 na adrese Bavorov, Náměstí Míru 12 ve výši 46.448,-Kč a z titulu neuhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013, 2014, 2015 a 2016 ve výši 2.000,-Kč. Tento dluh, jak plyne ze sdělení Města Bavorov ze dne 15.9.2016, dlužník dne 9.1.2014 uznal a zavázal se jej zaplatit do 30.6.2014. Při jednání odvolacího soudu dne 7.9.2016 dlužník uvedl, že mu o tomto dluhu není nic známo.

-z dohody o splátkách dluhu uzavřené mezi Městem Bavorov a dlužníkem ze dne 17.10.2016, že dlužník uznává dluh vůči tomuto věřiteli ve výši 28.448,-Kč z titulu neuhrazeného nájemného za užívání uvedeného bytu v období roku 2013 ve výši 19.858,-Kč, ve výši 4.052,-Kč z titulu vyúčtování vodného a stočeného za rok 2012 a ve výši 4.538,-Kč z titulu vyúčtování vodného a stočeného za rok 2013. Zároveň se zavázal dluh splatit v dohodnutých měsíčních splátkách do 15.8.2017. Část dluhu ve výši 20.000,-Kč z titulu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013, 2014, 2015 a 2016 ve výši 2.000,-Kč, z titulu nájemného za užívání uvedeného bytu za období roku 2012 od povolení oddlužení ve výši 9.286,-Kč a za období roku 2013 ve výši 8.714,-Kč, jak plyne z citované dohody, ze sdělení dlužníka a z příkazu k úhradě Moneta Money Bank ze dne 14.10.2016, byla uhrazena třetí osobou dne 17.10.2016.

-ze zprávy správce z 25.10.2016, že od výplaty mzdy za měsíc srpen 2016 jsou prováděny srážky u zaměstnavatele dlužníka z celkových příjmů dlužníka (ze součtu příjmů z pracovního poměru a z důchodu dlužníka). Ke dni 31.5.2016 bylo věřitelům uhrazeno celkem 81.272,-Kč a správci 51.669,-Kč. Na účtu majetkové podstaty je k 31.10.2016 částka 54.000,-Kč.

Za dané situace celková poptávka činí 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 170.874,72 Kč a nároky správce spočívající v odměně a náhradě hotových výdajů včetně DPH 21 % ve výši 65.340,-Kč, tj. celkem 236.214,72 Kč. Na tuto částku bylo prozatím uhrazeno nezajištěným věřitelům 81.272,-Kč a správci 51.669,-Kč, cekem tedy 132.941,-Kč. Vedle toho má dlužník vůči Městu Bavorov peněžitý závazek vzniklý po schválení oddlužení ve výši 28.448,-Kč. Své tvrzení o tom, že k úhradě tohoto závazku se v jeho prospěch (darovací smlouvou) zavázala třetí osoba ve stanovené lhůtě nedoložil, přestože byl k tomu odvolacím soudem vyzván dne 7.9.2016 a opětovně dne 19.10.2016. Na účtu majetkové podstaty se nachází 54.000,-Kč. Za zbývajících 10 měsíců trvání splátkového kalendáře zbývá tedy zaplatit 103.273,72 Kč, resp. po odečtení zůstatku na účtu majetkové podstaty 49.273,72 Kč, tedy měsíčně 4.927,37 Kč, resp. po započítání závazku vůči Městu Bavorov 7.772,17 Kč. Měsíční nabídka dlužníka z příjmu ze zaměstnání a z inkasovaného invalidního důchodu ve výši 4.425,-Kč (i kdyby se vycházelo z nejvyšší dosud provedené srážky, která v září 2016 činila 6.239,-Kč) však výše této poptávky nedosahuje.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu oddlužení je tak zjevné, že dlužník není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení a nic nenasvědčuje tomu, že by v budoucnu byl schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %. Nebude tedy možné, jak dovodil i soud prvního stupně, v intencích § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona podstatnou část splátkového kalendáře splnit.

Odtud plyne, že insolvenční soud rozhodl zcela správně, jestliže zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že jej projedná jako konkurs nepatrný. Odvolací soud proto napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 28. listopadu 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková