3 VSPH 1385/2012-P28-7
KSPH 41 INS 15069/2012 3 VSPH 1385/2012-P28-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , místem podnikání v Kladně, Holandská 2479, o odvolání věřitele: TIREX TYRE, spol. s r.o., IČO 28551176, se sídlem v Praze 1, Biskupský dvůr 2095/8, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 15069/2012-P28-2 ze dne 17.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 15069/2012-P28-2 ze dne 17.září 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky společnosti TIREX TYRE, spol. s r.o. (Věřitel) ve výši 1.939.627,48 Kč a vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 41 INS 15069/2012-A-11 ze 30.7.2012 (Usnesení) byl zjištěn dlužníkův úpadek, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a věřitelé, kteří tak dosud neučinili, byli vyzváni k podání přihlášek pohledávek ve lhůtě do 30.8.2012. Poté, co zjistil, že přihláška pohledávky mu byla doručena Městským soudem v Praze 5.9.2012, cituje ustanovení § 173 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že Věřitel přihlášku své pohledávky podal opožděně, že k ní nelze přihlížet, a proto ji podle § 185 InsZ odmítl a vyslovil, že účast Věřitele v insolvenčním řízení se právní mocí napadeného usnesení končí. Doplnil, že pro uvedené závěry je bez významu okolnost, že Věřitel podal přihlášku pohledávky k Městskému soudu v Praze 29.8.2012, tj. včas.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil. Uvedl, že je mu známa právní úprava ustanovení § 173 InsZ, avšak zdůraznil, že podání přihlášky k nesprávnému soudu, tj. Městskému soudu v Praze, nezavinil pouze sám, nýbrž i za přispění pracovnice podatelny tohoto soudu. Vysvětlil, že jeho asistentka si nebyla jista správnou adresou příslušného insolvenčního soudu, a proto vyrazila s přihláškou pohledávky 29.8.2012 k nejbližšímu soudu, tj. k Městskému soudu v Praze, kde pracovnice tohoto soudu ji ubezpečila, že je u správného soudu a patrně přehlédla, že je adresována Krajskému soudu v Praze, a uzavřel, že lze pochopit, že přihlášku pohledávky u Městského soudu v Praze podala s přesvědčením, že Městský soud v Praze je pobočkou Krajského soudu v Praze. Konstatoval, že nebýt informace pracovnice podatelny Městského soudu v Praze, která pokud k tomu byla zmocněna, ji poskytla nesprávně, resp. pokud k takové činnosti zmocněna nebyla, ji podat neměla, zjistil by si správnou adresu insolvenčního soudu jinak a mohl ve stanovené lhůtě přihlášku podat ve lhůtě do jeho podatelny.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 InsZ), napadené usnesení i řízení jemu předcházející přezkoumal, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 InsZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 InsZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 InsZ).

Podle § 173 odst. 4 InsZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí č.j. 29 NSČR 3/2012-P9-18, jež bylo publikováno pod č. 84/2012 Sbírky rozhodnutí a stanovisek, formuloval a odůvodnil závěr, že insolvenčním soudem ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) InsZ je krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dlužníka. Přihláška pohledávky podaná u jiného krajského soudu je ve smyslu ustanovení § 173 odst. 4, věty druhé InsZ přihláškou podanou u jiného než insolvenčního soudu. Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu plyne, že úpadek dlužníka byl zjištěn Usnesením 30.7.2012, byl prohlášen konkurs na úpadcův majetek a pod bodem V. výroku insolvenční soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 30.8.2012, tj. v zákonné lhůtě 30 dnů, a zároveň je poučil o tom, komu se přihlášky podávají (Krajskému soudu v Praze), že v případě pozdního podání přihlášky nebude k ní přihlíženo, s tím, že takto uplatněné pohledávky v insolvenčním řízení nebudou uspokojeny, a v jaké formě třeba přihlášku pohledávky podat. Přihláška pohledávky Věřitele byla podána 29.8.2012 osobně k Městskému soudu v Praze, ve formuláři je uvedeno, že je určena Krajskému soudu v Praze ke sp.zn. KSPH 90 INS 15069/2012. Z přípisu Městského soudu v Praze ze 3.9.2012 plyne, že byl učiněn až po marném uplynutí lhůty k podání přihlášek pohledávek (do 30.8.2012) a že k poštovní přepravě tento přípis společně s přihláškou pohledávky nemohl být podán včas; podle potvrzení insolvenčního soudu přípis s přihláškou pohledávky mu byl doručen poštou 5.9.2012, tj. opožděně.

Podal-li Věřitel přihlášku pohledávky přes řádné poučení v Usnesení nepříslušnému Městskému soudu v Praze, nelze tuto chybu přičítat insolvenčnímu soudu, nýbrž pouze Věřiteli, který postupoval nesprávně. Pro tento závěr nemůže být rozhodující, že se přitom řídil nesprávnou informací pracovnice podatelny Městského soudu v Praze, která patrně přehlédla, komu je přihláška podle obsahu formuláře adresována.

Závěr insolvenčního soudu o opožděném podání přihlášky pohledávky je tedy věcně správný a protože prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení není ve smyslu § 83 InsZ přípustné, je nezvratný závěr, že věřitelova přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila zákonem s ní spojené procesní účinky, nepřihlíží se k ní, a nemůže být tedy v insolvenčním řízení přezkoumána a uspokojována.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. března 2013

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová