3 VSPH 1384/2016-B-47
KSHK 41 INS 19358/2013 3 VSPH 1384/2016-B-47

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Golčův Jeníkov, nám. T.G.M. 110, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. června 2016, č.j. KSHK 41 INS 19358/2013-B-31,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. června 2016, č.j. KSHK 41 INS 19358/2013-B-31, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs (bod II. výroku) s tím, že tento bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku) a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

Vyšel přitom z toho, že dne 31.10.2013 (A-9) zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 11.3.2014 (B-7) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Usneseními ze dne 10.6.2014 (B-15) a ze dne 22.10.2015 (B-26) pro změnu poměrů na straně dlužníka rozhodl o změně splátkového kalendáře. Do insolvenčního řízení přihlásilo své pohledávky celkem 15 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 557.930,74 Kč. Zjištěny byly pohledávky v celkové výši 534.517,40 Kč. Ze zpráv insolvenčního správce zjistil, že dlužník neplní stanovený splátkový kalendář, srážky provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení z rodičovského příspěvku a tyto nedostačují ani na měsíční úhradu odměny insolvenčního správce a za celou dobu plnění oddlužení neobdrželi věřitelé žádnou splátku. K jednání nařízenému soudem prvního stupně na 7.10.2015 za účelem projednání příčin neplnění splátkového kalendáře se dlužník s omluvou nedostavil. Písemně požádal o možnost pokračovat v plnění splátkového kalendáře za pomoci příjmu plynoucího z nově uzavřené smlouvy o důchodu. Ani k dalšímu jednání nařízenému s týmž cílem na 18.5.2016 se dlužník s omluvou nedostavil. Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 5.4.2016 a 12.5.2016 bylo zjištěno, že dlužník neplní splátkový kalendář, není plněno ani ze smlouvy o důchodu, na odměně správce dluží 23.979,-Kč a věřitelům nebylo uhrazeno ničeho.

Vzhledem k tomu, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a vznikl mu dluh na odměně správce, odkazuje na ust. § 418 odst. 1 písm. a) InsZ, dospěl soud prvního stupně k závěru, že je na místě isir.justi ce.cz schválené oddlužení zrušit a na majetek dlužníka prohlásit konkurs, který bude projednáván v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 písm. a) InsZ jako nepatrný, neboť dlužník je fyzickou osobou a není podnikatelem.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Uvedl, že od října 2013 do července 2014 byl v pracovní neschopnosti. ČSSZ prováděné srážky postačovaly pouze k úhradě odměny správce, o čemž nevěděl. V červnu 2014 jej správce informoval, že je třeba příjem použitelný pro oddlužení navýšit, neboť věřitelé neobdrželi ničeho. Od září 2014 z důvodu narození dítěte pobírá pouze rodičovský příspěvek. Bydlí se 2 dětmi v bytě s vysokým nájmem. Ač ze smlouvy o důchodu dosud plněno nebylo z důvodu ztráty zaměstnání jeho poskytovatele, do budoucna by toto plnění mělo být poskytováno. Od října 2016 má zajištěný pracovní poměr a z očekávané mzdy by mohl být splátkový kalendář plněn.

Insolvenční správce k odvolání dlužníka uvedl, že možnost příjmu dlužníka z pracovního poměru zanikla po narození dítěte. Zajistí-li péči o dítě jiná osoba, nelze vyloučit, že dlužník bude schopen splátkový kalendář plnit. V současné době je na rodičovské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek, příspěvky na bydlení a přídavky na děti. S ohledem na prohlášení konkursu má dlužník za to, že odměnu správce hradit nemusí. Po zjištění úpadku vznikly dlužníku závazky vůči ČEZ Prodej, s.r.o. ve výši 17.171,-Kč, který uznal a ve splátkách splácí, vůči Celnímu úřadu pro kraj Vysočina ve výši 695,-Kč a vůči městu Golčův Jeníkov ve výši 500,-Kč. V říjnu či listopadu 2016 by měl nastoupit do pracovního poměru jako pokladní u společnosti Kaufland s příjmem (vedle rodičovského příspěvku ve výši 7.600,-Kč) 12.000,-Kč měsíčně. Otcové nezletilých dětí poskytují výživné ve výši celkem 2.000,-Kč měsíčně. Na odměně a hotových výdajích správce dluží 22.929,-Kč.

Vrchní soud v Praze při ve věci konaném jednání přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 418 odst. 1 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Skutečnosti, z nichž soud prvního stupně vycházel při vydání napadeného usnesení, mají oporu v insolvenčním spisu.

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. InsZ. K tomu však nemůže dojít, jestliže dlužník nesplnil řádně a včas všechny své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník v podstatné míře neplní povinnosti s ním spojené, a tudíž nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Proces oddlužení je pak třeba za podmínek stanovených v § 418 InsZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

K plnění splátkového kalendáře a k aplikaci ustanovení § 418 InsZ se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 28.2.2013, vydaném pod sen. zn. 29 NSČR 12/2013, v němž formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého lhůta 5 let stanovená v InsZ dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou, přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení; jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoli řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 InsZ, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ, avšak postup podle § 418 odst. 1 písm. b) InsZ tím není vyloučen.

Z uvedeného rozhodnutí plyne, že při výkladu § 418 InsZ nelze ponechat stranou obsah ustanovení § 415 InsZ, upravující možnost osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu ve kterém nebyly dosud uspokojeny, bez zřetele k tomu, že hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, je nižší než 30% jejich pohledávek, nebo že nedosahuje nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. V takovém případě předpokladem pro tento postup je návrh dlužníka a prokázání toho, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které dlužník nezavinil a toho, že částka, kterou obdrželi nezajištění věřitelé, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Ten však přichází v úvahu jen tam, kde důvody zrušení oddlužení tkví v § 418 odst. 1 písm. a) InsZ, tj. neplnění povinností při plnění splátkového kalendáře a nikoliv tam, kde důvodem zrušení schváleného oddlužení je zjištění, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře ve smyslu § 418 odst. 1 písm. b) InsZ, jak tomu je v projednávané věci.

Skutečnosti, z nichž insolvenční soud vycházel při vydání napadeného usnesení, mají oporu v insolvenčním spisu.

Z vyjádření insolvenčního správce z 7.9.2016 se podává, že dlužník v 30 splátkách plnění splátkového kalendáře (od počátku splácení v dubnu, květnu 2014) uspokojil pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 0% a na náklady a odměnu insolvenčního správce uhradil 9.289,-Kč. Dluh na nákladech insolvenčního řízení (odměně správce) činí 22.292,-Kč. Po zjištění úpadku vznikly dlužníku závazky vůči ČEZ Prodej, s.r.o. ve výši 17.171,-Kč, který uznal a v měsíčních splátkách po 1.333,-Kč splácí, vůči Celnímu úřadu pro kraj Vysočina ve výši 695,-Kč a vůči městu Golčův Jeníkov ve výši 500,-Kč, který byl uhrazen.

Dlužník nedoložil, že by ve zbývajících 30 měsících byl schopen předložit takovou nabídku, která by postačovala k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň v míře 30% a k uspokojení pohledávek správce z odměny a náhrady hotových výdajů, přestože byl odvolacím soudem vyzván, aby předložil doklady o své ekonomické nabídce pro splnění splátkového kalendáře. Na výzvu soudu však nereagoval.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu oddlužení je tak zcela zjevné, že dlužník není, a nic nenasvědčuje tomu, že by v budoucnu byl, schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30%.

Odtud plyne, že insolvenční soud rozhodl zcela správně, jestliže zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že jej projedná jako konkurs nepatrný. Odvolací soud proto napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková