3 VSPH 1372/2015-P32-10
MSPH 88 INS 32138/2012 3 VSPH 1372/2015-P32-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Rýmařovská 433, 199 00 Praha 9-Letňany, o odvolání věřitele č. 31 TRANSFIN INTERNATIONAL, spol. s.r.o., IČO: 47539666, se sídlem Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 32138/2012-P-32-2 ze dne 25. června 2015, ve znění opravného usnesení č.j. MSPH 88 INS 32138/2012-P-32-3 ze dne 1. července 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 32138/2012-P-32-2 ze dne 25. června 2015, ve znění opravného usnesení č.j. MSPH 88 INS 32138/2012-P-32-3 ze dne 1. července 2015, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) usnesením č.j. MSPH 88 INS 32138/2012-P-32-2 ze dne 25. června 2015, ve znění opravného usnesení č.j. MSPH 88 INS 32138/2012-P-32-3 ze dne 1. července 2015, odmítl přihlášku pohledávky P32 věřitele č. 31 TRANSFIN INTERNATIONAL, spol. s.r.o. (dále jen Věřitel ) ve výši 197.880,-Kč (bod I. výroku) a rozhodl, že právní mocí napadeného usnesení končí účast Věřitele v insolvenčním řízení dlužníka (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 25. 3. 2013 (A-14) zjistil úpadek dlužníka a současně vyzval věřitele k přihlášení jejich pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením o důsledcích nedodržení stanovené lhůty. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek věřitelů připadl na den 24. 4. 2013. Přihláška Věřitele byla insolvenčnímu soudu doručena do datové schránky dne 17. 6. 2015, tedy opožděně. S odkazem na § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), insolvenční soud přihlášku Věřitele pro opožděnost odmítl a rozhodl o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se Věřitel včas odvolal a domáhal se, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Domnívá se, že insolvenční správce pochybil, když jej neinformoval o ukončení lhůty k podávání přihlášek a dostatečně jej nevedl, jak má dále v insolvenčním řízení postupovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle § 136 odst. 3 IZ 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (věta prvá a druhá).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že usnesením č.j. MSPH 32138/2012-A-14 ze dne 25.3.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno řešit jej oddlužením. Současně byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením o formálních náležitostech přihlášky a následcích, nebude-li přihláška podána ve stanovené lhůtě.

Rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25. 3. 2013. Přihláška pohledávky Věřitele byla doručena Městskému soudu v Praze dne 17. 6. 2015. Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v usnesení o úpadku počala běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí zveřejněno v insolvenčním rejstříku (tj. 26. 3. 2013). Poslední den lhůty k přihlášení pohledávek připadl na 24. 4. 2013. Insolvenční soud tedy v usnesení o odmítnutí přihlášky Věřitele správně dospěl k závěru, že k přihlášce pohledávky Věřitele nelze přihlížet a správně postupoval podle § 185 IZ, když ji odmítl a vyslovil, že právní mocí usnesení účast

Věřitele v řízení končí.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyhláškou dle § 71 odst. 1 IZ (jejich zveřejněním v insolvenčním rejstříku, které do 31. 12. 2013 bylo provázeno současným vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu), přičemž účinky doručení nastávají vždy zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem-jak již výše řečeno-nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ zveřejněním vyhlášky. V daném případě byla vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení (A-2), již soud dle § 110 odst. 2 IZ spojil s výzvou k podávání přihlášek věřitelů, zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 19. 12. 2012. Zvlášť soud vyhlášku doručuje jen stávajícím účastníkům řízení, známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ. Mezi tyto osoby však Věřitel nepatří, a proto mu rozhodnutí o úpadku, stejně jako vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení, nebyly zvlášť doručovány.

Z uvedeného je zřejmé, že jde jen k tíži Věřitele, pokud se neseznámil s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku, jímž byla stanovena konečná lhůta pro přihlašování pohledávek, či pokud se neřídil poučením tohoto rozhodnutí, že přihlášku pohledávky -má-li k ní být v insolvenčním řízení přihlíženo-musí podat insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě. Proto se nelze ztotožnit s argumentací Věřitele, že insolvenční správce pochybil v tom, že věřitele dostatečně neinformoval o uplynutí lhůty k podávání přihlášek a dalším postupu v insolvenčním řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání Věřitele důvodným, a napadené usnesení proto podle § 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 12. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková