3 VSPH 1371/2011-B-26
KSPL 54 INS 8333/2011 3 VSPH 1371/2011-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 20/7, o odvolání věřitele CDV-2, LTD. se sídlem Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londýn, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 4434554, zast. JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Praha 1, Revoluční 15, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 8333/2011-B-4 ze dne 10. října 2011

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále též insolvenční soud) usnesením č.j. KSPL 54 INS 8333/2011-B-4 ze dne 10.10.2011 rozhodl, že se schvaluje oddlužení dlužníka Václava Schovánka (dále jen dlužník) splněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), dále uložil dlužníku, aby po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platil prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce pravidelně měsíčně k poslednímu dni ze všech svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny předností pohledávky po vyplacení odměny insolvenčního správce označeným věřitelům ve stanoveném poměru k uspokojení jejich pohledávek (bod II. výroku) a dále přiznal ustanovenému insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, plátcům dlužníka uložil provádět srážky z jeho příjmu podle platných právních předpisů a vyplácet je insolvenčnímu správci, jemuž uložil plnění dalších povinností, a věřitelům dlužníka uložil sdělit bankovní spojení pro zasílání plateb.

Proti tomuto usnesení podal odvolání CDV-2, LTD. se sídlem Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen Věřitel) s tím, že je známým zahraničním věřitelem dlužníka, neboť byl uveden již v seznamu závazků zpracovaného dlužníkem, přesto nebyl insolvenčním soudem vyrozuměn o insolvenčním řízení vedeném na dlužníkův majetek a vyzván k podání přihlášky pohledávky. Rozhodnutí insolvenčního soudu považuje za nezákonné, a proto navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Z obsahu spisu Vrchní soud v Praze zjistil, že po vydání napadeného usnesení insolvenční soud usnesením č.j. KSPL 54 INS 8333/2011-B-15 ze dne 25.1.2012 zrušil schválené oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs (usnesení nabylo právní moci 22.2.2012), neboť přihlášená pohledávka Věřitele ve výši 2.628.253,32 Kč, jež byla dodatečně přezkoumána a zjištěna, ve svém důsledku způsobila, že dlužník nebude schopen podstatnou část splátkového kalendáře splnit (§ 418 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona). Dalším usnesením ze dne 9.8.2012 č.j. KSPL 54 INS 8333/2011-B-24 (jež nabylo právní moci 30.8.2012), insolvenční soud zrušil rovněž prohlášený konkurs, neboť majetek dlužníka se stal pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (§ 308 odst. 1 písm. d/ insolvenčního zákona), určil výši odměny insolvenčního správce a uložil mu provést úkony související se zrušením konkursu. Již okamžikem rozhodnutí z 25.1.2012 o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na dlužníkův majetek se stalo bezpředmětným Věřitelovo odvolání směřující proti napadenému usnesení ze dne 10.10.2011.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a napadené usnesení odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2012

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová