3 VSPH 1370/2015-B-76
KSPL 54 INS 2919/2014 3 VSPH 1370/2015-B-76

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Ing. Vladimír Holovský, bytem Karlovy Vary, Husova 955/45, za účasti státního zastupitelství, o odvolání věřitelky: Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň-Jižní Předměstí, Skrétova 1159/37, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 2919/2014-B-65 ze dne 3. června 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 2919/2014-B-65 ze dne 3. června 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (Soud) odmítl odvolání věřitelky Ing. Jany anonymizovano (dále též Věřitelka) proti jeho usnesení č.j. KSPL 54 INS 2919/2014-B-57 ze dne 8.4.2015 (také Usnesení).

V odůvodnění napadeného usnesení Soud uvedl, že odvoláním ze dne 4.5.2015, jež mu bylo doručeno dne 5.5.2015, věřitelka napadla usnesení ze dne 8.4.2015 č.j. KSPL 54 INS 2919/2014-B-57, jímž rozhodl o tom, že k popření pohledávky uplatněné přihláškou P-11 (věřitele Podnikatelské centrum RUMBURK, VTP, s.r.o.) ze strany Věřitelky ze dne 30. 3. 2015 (dokument B-49 insolvenčního spisu) se nepřihlíží. Z insolvenčního spisu zjistil, že Věřitelka byla v době vydání a v době doručování napadeného usnesení zastoupena Mgr. et Mgr. Antonínem Balounem, advokátem se sídlem v Plzni, Hálkova 1229/44.

Usnesení bylo doručeno Věřitelce dne 14.4.2015-doručující orgán vyznačil na doručence od písemnosti, že zásilka byla do schránky vložena dne 14.4.2015, jejímu zástupci Mgr. et Mgr. Balounovi bylo doručeno do datové schránky dne 14.4.2015. Odvolání bylo podáno opožděně, neboť bylo doručeno do datové schránky soudu až dne 4.5.2015.

Cituje § 7 insolvenčního zákon (IZ), § 50b odst. 1, § 57 odst. 3 a § 204 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.), Soud uzavřel, že dlužníku , správně Věřitelce, marně uplynula lhůta pro podání odvolání, a že odvolání ze dne 4.5.2015 je opožděné, neboť posledním dnem patnáctidenní lhůty pro podání odvolání byl 29. duben 2015.

Proto postupoval podle § 7 IZ a podle § 208 odst. 1 o.s.ř. a z důvodu opožděnosti odvolání odmítl.

Toto usnesení napadla Věřitelka v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž uvedla, že jí není známo, proč soud stále doručuje advokátu Mgr. et Mgr. Balounovi, jenž jí zastupuje toliko v trestních věcech s tím, že jinou plnou moc k zastupování v civilních věcech tomuto advokátu neudělila. V projednávané věci zastoupena není, neboť žalobu na popření pohledávky jiného věřitele v tomto řízení podala sama, aniž by byla zastoupena. O tom byl opakovaně Krajský soud v Plzni informován. Napadené usnesení obdržela 20.4.2015, převzala a ve stanovené lhůtě proti němu podala dne 4.5.2015 odvolání, takže lhůta k odvolání byla dodržena. Uzavřela, že Soud při doručování napadeného usnesení a počítání lhůt postupoval nesprávně, a proto navrhla, aby bylo zrušeno.

Krajské státní zastupitelství navrhlo napadené usnesení jako věcně správné potvrdit s tím, že Věřitelka nijak nevysvětlila, co pod pojmem obdržela napadené usnesení myslí, neboť do dispozice se jí dostalo 14.4.2015 a lhůta pro podání odvolání počala běžet následující den a skončila 29.4.2015; o neúčinnost doručení Věřitelka soud nepožádala. Uzavřelo, že Věřitelka v tomto insolvenčním řízení podala návrh na vstup státního zastupitelství do řízení (dokument B-7) prostřednictvím svého zástupce, jemuž udělila k tomu plnou moc, z níž se podává, že ji bude v řízení zastupovat. I když soudu bylo opakovaně sděleno, že uvedený advokát Věřitelku v tomto řízení nezastupuje, není z těchto podání zřejmé, proč tomuto advokátu udělila plnou moc a proč nebyla dosud vypovězena.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3).

Podle § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle § 50b o.s.ř. má-li účastník zástupce, doručuje se pouze zástupci, nestanoví-li zákon jinak (odst. 1); má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokumentu) jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak (odst. 2); písemnost se doručuje rovněž účastníku, rozhodne-li tak soud (odst. 4 písm. e/).

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou zastoupení Věřitelky v insolvenčním řízení a dospěl k závěru, že zastoupena advokátem Mgr. et Mgr. Balounem v něm není.

Z insolvenčního spisu plyne, že Věřitelka podáním z 19.9.2014 (doručené soudu 22.9.2014 a evidované jako událost B-7) prostřednictvím svého právního zástupce advokáta Mgr. et Mgr. Antonína Balouna navrhla vstup Krajského státního zastupitelství do insolvenčního řízení podle § 35 o.s.ř. V tomto podání uvedený zástupce sdělil soudu, že v rámci svého zmocnění zastupuje Věřitelku v označených trestních řízeních, jež se týkají některých pohledávek, též Věřitelkou popřené pohledávky jiného dlužníkova věřitele Podnikatelské centrum RUMBURK, VTP, s.r.o., v nichž Věřitelka vystupuje jako poškozená. K tomuto podání zástupce přiložil plnou moc udělenou mu Věřitelkou dne 19.9.2014, z níž se podává, že zmocňuje Mgr. et Mgr. Antonína Balouna, advokáta se sídlem v Plzni (dále též jen Zástupce), aby ji obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval , k uplatnění všech práv a nároků vyplývajících v souvislosti s trestním řízením vedeném Policií ČR Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje vedené pod sp , včetně ke všem jednáním s tím spojených a souvisejících.

Věřitelka současně podáním z 22.9.2014 (událost B-8) doručila osobně ve stejný den soudu formulář Popření pohledávky přihlášeným věřitelem, v němž popírá pohledávku věřitele Podnikatelské centrum RUMBURK, VTP, s.r.o. se sídlem v Praze 2 ve výši 1.040.000,-Kč z důvodů její neexistence. Uvedený formulář sama podepsala bez uvedení jakéhokoliv zmocnění, resp. že by za ni jednal Zástupce.

Dále odvolací soud s insolvenčního spisu zjistil, že Zástupce podáním z 1.10.2014 (událost B-22) sdělil soudu, že mu bylo doručeno usnesení z 26.9.2014 (událost B-14, správně událost B-18), jímž soud rozhodl, že se k popření učiněné Věřitelkou nepřihlíží s tím, že Věřitelku v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka a v jím učiněném popěrném úkonu věřitele nezastupuje, a proto usnesení vrací zpět soudu. Shodně se pak vyjádřil v podání z 20.4.2015 (událost B-61) v souvislosti s doručením Usnesení, jež soudu rovněž vrátil zpět.

Odvolací soud dospěl k závěru, že samotný obsah plné moci z 19.9.2014 k zastupování Věřitelky Zástupcem je vnitřně rozporný, neboť je formulována nejprve jako generální zmocnění, pokud byla použita formulace, aby ji obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval a současně však obsahuje omezení v tom směru, že je udělena k uplatnění všech práv a nároků vyplývajících v souvislosti s trestním řízením , přičemž v závěru je neurčitě rozšířena, pokud je použita formulace včetně ke všem jednáním s tím spojených a souvisejících, z něhož nelze jednoznačně dovodit rozsah tohoto zmocnění i pro jiná, nikoli trestní, řízení, resp. omezení toliko pro trestní řízení.

Za této situace se měl Soud uvedenými rozpory v plné moci udělené Zástupci zabývat, zejména pokud Věřitelka současně popřela pohledávku jiného dlužníkova věřitele, aniž by v popěrném úkonu provedeném na příslušném formuláři uvedla, že je zastoupena. Nepochybně pak měl Soud reagovat na sdělení zástupce (B-22), jímž sdělil soudu, že Věřitelku nezastupuje.

Přes shora uvedené však odvolací soud považuje napadené rozhodnutí za správné, neboť není pochyb o tom, že Věřitelce bylo napadené usnesení doručeno postupem podle § 50 odst. 1 o.s.ř., kdy jí byla zásilka obsahující tuto písemnost vhozena do domovní schránky dne 14.4.2015, jak se podává z doručenky. Za situace, kdy Věřitelka tvrdí, že není v insolvenčním řízení kýmkoliv zastoupena, nemohla mít pochyb o tom, že jí Usnesení má být soudem doručeno. Ostatně Věřitelka doručení nezpochybňuje, pouze v odvolání tvrdí, že jej obdržela dne 20.4.2015, převzala a ve lhůtě podala odvolání, aniž by k tomuto tvrzení označila jakékoliv důkazy, zejména o převzetí, k němuž dojít ani nemohlo, byla-li zásilka vhozena do její domovní schránky. Je tedy zřejmé, že Věřitelce bylo usnesení B-57 doručeno 14.4.2015, patnácti denní lhůta k podání odvolání jí počala běžet dnem následujícím, tj. 15.5.2015 a skončila 29.4.2015 (§ 57 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). Doručila-li Věřitelka odvolání proti Usnesení soudu až dne 4.5.2015, je opožděné. Na uvedeném závěru nemění nic ani skutečnost, že Soud doručoval Usnesení též Zástupci, přičemž současně dal pokyn, aby bylo doručeno též Věřitelce (§ 50b odst. 4 písm. e/ o.s.ř.), jak se podává z referátu k doručení Usnesení (vedlejší dokumenty k události B-57).

Soud proto správně postupoval podle § 208 odst. 1 o.s.ř. a odmítl dlužníkovo odvolání z důvodu jeho opožděného podání.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 13. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková