3 VSPH 137/2018-B-68
č. j. KSPL 54 INS 15301/2011 3 VSPH 137/2018-B-68

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano bytem Kočín 61, 331 41 Kralovice o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. prosince 2017, č. j. KSPL 54 INS 15301/2011-B-61,

takto: Odvolání se odmítá.

Odůvodnění: Napadeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že dlužník je oprávněn podal návrh na povolení oddlužení (bod I. výroku) a schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (bod II. výroku). Do ostatních bodů výroku svého rozhodnutí (III.-IX.) promítl svůj další procesní postup a náležitosti usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře podle § 406 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ). Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání a v zájmu předejít prodeji svého baráku v Kočíně 61 požaduje, aby mu bylo umožněno splácet ve splátkách i zajištěnou pohledávku České spořitelny, a.s., na kterou v minulých letech zaplatil již 420.000 Kč z původního dluhu 750.000 Kč. Poukazuje na to, že jeho manželka je držitelkou průkazu ZTP a pohybuje se pouze pomocí invalidního vozíku, což jeho situaci značně ztěžuje. S podrobným odůvodněním namítá, že k zesplatnění jeho hypotečního úvěru nedošlo po právu. Navrhuje splátky ve výši 5.000 Kč měsíčně s tím, aby od celkového dluhu vůči České spořitelně bylo odečteno 833.000 Kč, které dohromady uhradil platbami na přepážce s tím, že se bude snažit uhradit bance alespoň jistinu. Prozatím, do doby, než absolvuje svářečské zkoušky, což mu vylepší jeho výdělečné možnosti, by do depozitního účtu správce platil 2.000 Kč. Jeho schopnost splácet závisí i na tom, zda bude moci nadále využívat zázemí rodinného domu, který zčásti za účelem splácení svých dluhů pronajímá, a kde je uskladněn prodejem zpeněžitelný materiál. Odvolací soud se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost napadeného rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není. Podle ust. § 406 odst. 4 InsZ odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval. Z uvedeného plyne, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení, vyjma případu, kdy insolvenční soud schválil oddlužení plněním

Shodu s prvopisem potvrzuje Vladimíra Chalupová. isir.justi ce.cz splátkového kalendáře a nevyhověl žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek. O takový případ se však v dané věci nejedná, neboť návrh na stanovení jiné výše měsíčních splátek podán nebyl. Vzhledem k tomu, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud je podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu za použití § 7 InsZ odmítl. Nad rámec uvedeného odvolací soud k odvolací argumentaci dlužníka ve stručnosti konstatuje, že v řízení o oddlužení ve formě splátkového kalendáře je zpeněžení majetku tvořícího předmět zajištění zjištěné pohledávky dlužníkova věřitele ze zákona plně v rukou takového věřitele (§ 409 odst. 3 InsZ) a není v pravomoci soudu vůli takového věřitele, dá-li správci pokyn ke zpeněžení, dlužníkem požadovaným způsobem jakkoliv korigovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 InsZ).

Praha 31. ledna 2018

JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Vladimíra Chalupová.