3 VSPH 1369/2013-A-25
MSPH 89 INS 13632/2013 3 VSPH 1369/2013-A-25

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudc JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Ji íkové v insolvenním ízení dlužníka: FIDLER, s.r.o., IýO 25635484, se sídlem Praha 8-Karlín, Pob ežní 370/4, PSý 186 00 o insolvenním návrhu vČ itel : a) FaTo Plus s.r.o., IýO 25176323, se sídlem Jistebnice, Poho í 1, PSý 391 33, právnČ zastoupen JUDr. Pavlem Šonkou, se sídlem Tábor, Roháova 2614, PSý 390 02, b) Evžen Pospíšil, IýO 15116816, se sídlem KvČtnice, V Zelených 46, PSý 250 84, o odvolání navrhovatele b) Evžena Pospíšila proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 89 INS 13632/2013-A-16 ze dne 25. ervence 2013

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 89 INS 13632/2013-A-16 ze dne 25. ervence 2013 se p o t v r z u j e .

O d v o d n Č n í :

Soud prvního stupnČ uložil nadepsaným usnesením shora uvedeným navrhovatel m v postavení vČ itel , aby ve lh tČ 3 dn od právní moci usnesení zaplatili spolenČ a nerozdílnČ zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 45.000,-K podle ustanovení § 108 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení, ve znČní pozdČjších p edpis (dále IZ). Na od vodnČní svého rozhodnutí uvedl, že nemá informace o majetkových pomČrech dlužníka a nelze s dostatenou jistotou p edvídat, jaké výdaje z podstaty si vyžádá její zjiš ování a správa, hotové výdaje správce a jeho odmČna, nebo navrhovatelé v insolvenním návrhu neuvedli žádné údaje o majetku dlužníka a dlužník se p es výzvu soudu k insolvennímu návrhu nevyjád il. Dále soud prvního stupnČ navrhovatele pouil o tom, že ve smyslu ustanovení § 108 odst. 4 ve spojení s § 203 IZ je navrhovateli zaplacená záloha, nejde-li o dlužníka, považována za pohledávku za majetkovou podstatou.

Proti tomuto rozhodnutí podal vas odvolání navrhovatel b) Evžen Pospíšil. Uvedl, že vzhledem k situaci, která nastala insolvencí dlužníka, není schopen zálohu uhradit. Žádal proto o prominutí úhrady zálohy pro nedostatek finanních prost edk .

Odvolací soud p ezkoumal napadené usnesení, postupoval podle § 94 odst. 2 písm. c) IZ a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m. S úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, p iemž dle l. II. p echodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Úkony, o kterých se zmi uje ýl. II. p echodných ustanovení, nejsou pouze úkony úastník , ale též rozhodnutí soudu (viz nap . § 40b odst. 2 o.s. . a § 11 zákona . 121/2008 Sb.). NicménČ napadené usnesení nenabylo právní moci do 31.12.2013, nebo dlužník podal proti nČmu odvolání, tudíž nevyvolalo v uvedené lh tČ právní úinky. Z toho d vodu je nutno na danou vČc aplikovat insolvenní zákon ve znČní úinném od 1.1.2014, tj. ve znČní novely provedené zákonem . 294/2013 Sb.

Odvolací soud uzavírá, že nenabylo-li z d vodu podaného odvolání právní moci rozhodnutí soudu prvního stupnČ vydané do 31.12.2013, odvolací soud postupuje v odvolacím ízení probíhajícím po uvedeném datu dle insolvenního zákona ve znČní úinném od 1.1.2014.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj a odmČny insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ).

V daném p ípadČ podal navrhovatel ad a) FaTo Plus s.r.o., IýO 25176323 insolvenní návrh, k nČmuž se p ipojil navrhovatel ad b) Evžen Pospíšil, IýO 15116816 a spolenČ se domáhají vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka FIDLER, s.r.o., IýO 256 35 484. Z obsahu spisu se nepodává informace o majetkových pomČrech dlužníka, který se p es výzvu soudu prvního stupnČ k návrhu nevyjád il. Za daného stavu vČci je proto nutno uvažovat, že zp sobem ešení insolvence bude konkurs.

V rámci konkursu (by nepatrného) prohlášeného na dlužník v majetek iní minimální výše odmČny insolvenního správce dle ustanovení § 1 odst. 5 platné vyhlášky . 313/2007 Sb. 45.000,-K (+ da z p idané hodnoty) p i splnČní p edpoklad zakotvených v odstavcích 1 až 4 citovaného paragrafu. Rozsah nutných výloh souvisejících se správou majetkové podstaty p itom plyne z ustanovení § 230 IZ a je p edem neznámý . Zdrojem, který slouží k úhradČ zmínČných náklad konkursu, je mimo výtČžek zpenČžení majetkové podstaty právČ záloha na náklady insolvenního ízení. Výše zálohy musí odpovídat jejímu úelu, tj. zajištČní úhrady všech p edpokládaných náklad insolvenního ízení (správcovy odmČny a hotových výdaj i náklad spojených s udržováním a správou majetkové podstaty). Povinnost zaplatit zálohu p itom ukládá soud iniciátorovi insolvenního procesu vždy, když to považuje za nezbytné vzhledem k povaze vČci, tj. ke konkrétním okolnostem projednávané kauzy; výše kauce je nadto soudem urována v dobČ, kdy není možné s dostatenou jistotou p edvídat, jaké výdaje si zjiš ování, správa a zpenČžování majetkové podstaty vyžádá.

Z uvedených d vod jsou tak dány podmínky pro uložení povinnosti navrhovatel m zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení rukou spolenou a nerozdílnou (§ 108 odst. 2 IZ) a výše zálohy stanovená soudem prvního stupnČ odpovídá okolnostem projednávané vČci.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o.s. . a rozhodnutí soudu prvního stupnČ potvrdil jako vČcnČ správné.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání p ípustné.

V Praze dne 30. ledna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva