3 VSPH 1358/2015-B-19
MSPH 89 INS 2425/2014 3 VSPH 1358/2015-B-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 7, Na Maninách 1592, o odvolání Mgr. Karla Kutálka, insolvenčního správce dlužníka se sídlem v Praze 1, Opletalova 5, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 2425/2014-B-13 ze dne 19. května 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 2425/2014-B-13 ze dne 19. května 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) uložil Mgr. Karlu Kutálkovi, insolvenčnímu správci dlužníka (Správce) pořádkovou pokutu ve výši 2.000,-Kč, s povinností ji ve lhůtě 5 dnů od právní moci rozhodnutí zaplatit bezhotovostně na uvedený účet soudu nebo hotově v pokladně soudu na pracovišti ve Slezské (bod I. výroku) a Správci uložil v téže lhůtě založit aktuální zprávu o stavu zpeněžování majetkové podstaty, návrh na další postup v řízení opatřený stanoviskem věřitelského orgánu a dílčí zprávu o své činnosti (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 89 INS 2425/2014-B-11 ze 13.1.2015 vyzval správce k předložení aktuální zprávy o stavu zpeněžování majetkové podstaty, návrhu na další postup v řízení a dílčí zprávy o své činnosti. Ačkoliv toto usnesení bylo Správci doručeno do datové schránky 14.1.2015, zůstalo bez odezvy Správce. Přestože tuto výzvu zopakoval usnesením z 26.2.2015 (usnesení B-12), jež byla doručena Správci 8.3.2015, Správce opět na výzvu nereagoval.

Cituje § 36 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) ukládající insolvenčnímu správci nejméně jednou za 3 měsíce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení a § 81 odst. 2 InsZ upravující možnost uložit pořádkovou pokutu tam uvedených osob, insolvenční soud dospěl k závěru, že Správce dvakrát marně vyzval k tomu, aby dostál své povinnosti informovat insolvenční soud pravidelně o stavu insolvenčního řízení, přičemž ho zároveň poučil, že nesplnění povinnosti bude sankcionovat uložením pořádkové pokuty. Nečinnost Správce proto zhodnotil jako závažné porušení jeho povinností v insolvenčním řízení, a proto mu uložil pořádkovou pokut v nižší výši, aby jej přiměl k plnění povinností, k nimž je v bodu II. výroku vyzval.

Toto usnesení napadl Správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodu I. výroku s odůvodněním, že rozhodnutí insolvenčního soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci s tím, že odvolání ve lhůtě 15 dnů doplní. Přestože insolvenční soud vyzval Správce usnesením B-15 z 9.6.2015, doručeným mu 16.6.2015, k doplnění odvolání ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení o sdělení, v čem shledává nesprávnost napadeného usnesení, a jak má odvolací soud rozhodnout (odvolací důvod a odvolací návrh); odvolání Správce nedoplnil.

Vrchní soud v Praze přesto (neboť napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé) přezkoumal napadené usnesení a řízení mu předcházející a dospěl k závěru, že není opodstatněno.

Podle § 81 odst. 2 InsZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a § 37 InsZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 InsZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 InsZ. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Podle § 36 odst. 2 InsZ insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání. Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Odvolací soud ověřil správnost skutkových zjištění insolvenčního soudu, tj. že insolvenční soud opakovaně marně vyzýval Správce ke splnění uložené povinnosti uvedené v § 36 odst. 2 InsZ, přestože byl zároveň poučen o tom, že nevyhoví-li výzvě, bude mu uložena pořádková pokuta; Správce nikterak svou nečinnost neomluvil.

Na základě výše uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že Správce v insolvenčním řízení opakovaně porušil povinnost, jež mu ukládá InsZ, a proto bylo zcela namístě takové chování sankcionovat uložením pořádkové pokuty ve výši, jež shodně s insolvenčním soudem považuje za přiměřenou okolnostem věci. Protože pořádková pokuta dosud nesplnila svůj donucovací účel, neboť z insolvenčního rejstříku neplyne, že by výzvě obsažené v napadeném usnesení pod bodem II. výroku, jenž zůstal odvoláním nedotčen, Správce ve stanovené lhůtě vyhověl, napadené usnesení v bodu I. výroku z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 20. července 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková