3 VSPH 1351/2011-A-26
KSPA 56 INS 10776/2011 3 VSPH 1351/2011-A-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahájská 105, Litomyšl-Zahájí, zahájeném k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 10776/2011-A-20 ze dne 11. října 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 10776/2011-A-20 ze dne 11. října 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 56 INS 10776/2011-A-20 ze dne 11.10.2011 zastavil insolvenční řízení dlužníka Pavla anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že v insolvenčním řízení dlužníka zahájeném k jeho návrhu dne 21.6.2011 bylo dlužníku usnesením č.j. KSPA 56 INS 10776/2011-A-19 ze dne 17.8.2011, uloženo, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně ho soud poučil o následcích nezaplacení této zálohy. Rozhodnutí bylo dlužníku doručeno dle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) dne 5.9.2011 a nabylo právní moci dne 21.9.2011. Ve stanovené lhůtě končící dnem 6.10.2011, ani později však dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradil. Proto soud postupoval podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Uvedl, že je v současné době bez prostředků, na zálohu spoří a shání půjčku s tím, že ji zaplatí do konce roku 2011. Pak bude možno v řízení pokračovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Ze spisu plyne, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSPA 56 INS 10776/2011-A-19 ze dne 17.8.2011, dlužníku uložil, aby do 15 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu nebo do jeho pokladny zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Toto usnesení bylo dlužníku zasláno na adresu jeho bydliště a doručeno (podle § 49 odst. 4 o.s.ř.) dnem 5.9.2011. Protože je v zákonné patnáctidenní lhůtě běžící ode dne 6.9.2011 odvoláním nenapadl, nabylo dne 21.9.2011 právní moci. V určené patnáctidenní lhůtě, ani později, však dlužník stanovenou zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradil, a tedy nesplnil povinnost, jež mu byla pravomocným soudním rozhodnutím uložena, přestože o možném následku nezaplacení zálohy dle § 103 odst. 3 IZ byl soudem poučen.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný. Je-li však insolvenční návrh podán dlužníkem, pak pro případ zjištění jeho úpadku, ať již lze očekávat jeho řešení oddlužením, anebo-jak je tomu v dané věci-konkursem, kterého se dlužník domáhal, nepřichází v úvahu zajištění úhrady nákladů tohoto řízení prostřednictvím vymáhání dlužníku uložené zálohy v průběhu řízení. Trvá totiž účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, jenž spočívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihující majetek dlužníka, či jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ). Za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožněno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovně stanoví-to ovšem není případ nároku z titulu zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Protože k rozhodné změně stavu věci nedošlo ani v průběhu odvolacího řízení (majetkové poměry dlužníka, z nichž soud prvního stupně při svém rozhodnutí vycházel, se nezměnily a dlužník zálohu neuhradil ani dodatečně, jak v odvolání avizoval), odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. dubna 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva