3 VSPH 1344/2015-P27-23
KSLB 54 INS 31294/2013 3 VSPH 1344/2015-P27-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: DT-IZOL s.r.o. se sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 340, IČO: 27270386, o odvolání věřitele č. 26: Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČO: 00001350, zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Florenci 15, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 16. června 2015, č.j. KSLB 54 INS 31294/2013-P27-2,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. P27 věřitele č. 26-Československá obchodní banka, a.s. a současně rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení se věřitel č. 26-Československá obchodní banka, a.s. včas odvolal. Podáním ze dne 27.1.2016 své odvolání vzal zpět.

Proto odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 z.č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) za použití § 7 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) o odvolání tak, že odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. února 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná