3 VSPH 1342/2015-A-17
KSPH 61 INS 10451/2015 3 VSPH 1342/2015-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Gavriil anonymizovano , anonymizovano , bytem K Břežanům 5, Dolní Břežany-Lhota, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 10451/2015-A-12 ze dne 15. června 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 10451/2015-A-12 ze dne 15. června 2015 se p o t vr zu j e ve znění, že se odmítá odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSPH 61 INS 10451/2015-A-7 ze dne 22. dubna 2015.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením insolvenční soud odmítl odvolání dlužníka proti jeho usnesení č.j. KSPH 61 INS 10451/2015-A-7 ze dne 22.5.2015 (správně 22.4.2015). Cituje ustanovení § 7 z.č. 182/2006 Sb., dále jen InsZ, § 204 odst. 1 a § 208 odst. 1 z.č. 99/1963 Sb., dále jen o.s.ř., a vycházeje z toho, že uvedené rozhodnutí bylo dlužníku doručeno dne 27.4.2015 a odvolání proti němu podáno dne 19.5.2015, dospěl k závěru, že odvolání bylo dlužníkem podáno po uplynutí 15ti denní lhůty stanovené zákonem pro jeho podání.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Má za to, že závěr insolvenčního osudu o tom, že mu jeho usnesení ze dne 22.4.2015 (A-7) bylo doručeno dne 27.4.2015 není správný. Tvrdí, že dotčené rozhodnutí mu doručeno nebylo a dozvěděl se o něm až z insolvenčního rejstříku a osobně mu bylo soudem předáno až dne 19.5.2015.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 71 odst. 1 InsZ soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle § 74 odst. 2 InsZ je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 75 odst. 1,2 InsZ o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.

Podle § 7 InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.

Podle § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle § 50f odst. 3 o.s.ř. doručuje-li soud písemnost prostřednictvím doručujícího orgánu, vyznačí se doručení písemnosti na doručence. Doručenka je veřejnou listinou. Není-li prokázán opak, považují se údaje uvedené na doručence za pravdivé.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že usnesením ze dne 22.4.2015 (A-7) insolvenční soud uložil dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč ve lhůtě 10 dnů od jeho právní moci. Zásilka obsahující tuto písemnost byla dlužníku, jak plyne z příslušné doručenky, dle § 50 odst. 1 o.s.ř. doručena poštou vhozením do domovní schránky dne 27.4.2015. Opak dlužníkem nebyl ve smyslu § 50f odst. 3 o.s.ř. prokázán, když skutečnost, že dne 19.5.2015 se dostavil k insolvenčnímu soudu za účelem osobního vyzvednutí usnesení ze dne 22.4.2015 jeho tvrzení o tom, že mu toto usnesení nebylo doručeno dne 27.4.2015 nepodporuje. Lhůta 15 dnů k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí začala dlužníku běžet dnem následujícím po dni jeho doručení, tj. 28.4.2015 a její poslední den připadl na 12.5.2015. Odvolání, podané proti tomuto usnesení u insolvenčního soudu osobně dne 19.5.2015, tak bylo podáno zjevně po lhůtě; případné prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání je v § 83 InsZ vyloučeno.

Insolvenční soud proto postupoval podle § 208 odst. 1 o.s.ř. správně, když dlužníkovo odvolání z důvodu jeho opožděného podání odmítl.

Na základě uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 7 InsZ a § 219 o.s.ř. potvrdil ve znění vyjadřujícím skutečnost, že rozhodnutí bylo vydáno nikoliv 22.5.2015 ale 22.4.2015.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. července 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková