3 VSPH 1338/2013-A-14
MSPH 79 INS 19197/2013 3 VSPH 1338/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenčním řízení dlužníka: AUTO FORUM PRAHA s.r.o., IČO 27429024, sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 19197/2013-A-8 ze dne 25.července 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 19197/2013-A-8 ze dne 25.července 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně uložil dlužníku nadepsaným usnesením povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč ve lhůtě tří dnů ode dne právní moci usnesení. Na odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu dlužníka ze dne 8.7.2013. Návrh dlužník doplnil k výzvě soudu podáním ze dne 24.7.2013, k němuž připojil řádné přílohy dle § 104 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále IZ). Z nich soud prvního stupně zjistil, že navrhovatel v postavení dlužníka nemá žádné zaměstnance, jeho majetek představuje drobné vybavení kanceláře v hodnotě cca 1.700,-Kč, pohledávky označil dlužník převážně za nedobytné, nemá žádný majetek a finanční prostředky, závazky vůči věřitelům po lhůtě splatnosti delší tří měsíců eviduje v celkovém objemu 6.901.665,-Kč. Je tedy zřejmé, že je předlužen.

Při stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení vycházel soud prvního stupně z potřeby zajistit pro insolvenčního správce dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů insolvenčního řízení s odkazem na ustanovení § 108 IZ. Zálohu ve výši 25.000,-Kč považuje za přiměřenou s ohledem na ustanovení § 1 odst. 5 vyhl.č. 313/2007 Sb. a vzhledem k časové a odborné náročnosti posouzení faktické hodnoty a dobytnosti pohledávek dlužníka insolvenčním správcem.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Poukázal na skutečnost, že nedisponuje žádnými finančními prostředky, z nichž by byl schopen zálohu zaplatit. Uvedl, že veškeré finanční náklady společnosti nese jednatel, který splácí úvěry poskytnuté dlužníku bankami a měsíčně splácí částku 32.444,-Kč. Nad rámec toho platí zdravotní pojištění a hypotéku. Z tohoto důvodu je schopen zaplatit zálohu pouze ve výši 10.000,-Kč. Proto žádá, aby soud rozhodl o snížení zálohy na částku 10.000,-Kč.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení, postupoval podle § 94 odst. 2 písm. c) IZ a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

S účinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem č. 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, přičemž dle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Odvolací soud uzavírá, že nenabylo-li z důvodu podaného odvolání právní moci rozhodnutí soudu prvního stupně vydané do 31.12.2013, odvolací soud postupuje v odvolacím řízení probíhajícím po uvedeném datu dle insolvenčního zákona ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud tedy posoudil podané odvolání podle ustanovení § 108 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014), podle něhož může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Dlužník je podnikatelem a podle § 98 IZ bylo jeho povinností podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku ve formě platební neschopnosti.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník má majetek pouze zanedbatelné hodnoty, eviduje pohledávky, jejichž hodnotu vyčíslil ve výši cca 20.000,-Kč, avšak zpochybnil jejich dobytnost, oproti tomu vykazuje závazky vůči věřitelům v objemu 6.901.665,-Kč.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

V daném případě nebude možné řešit dlužníkův úpadek jiným způsobem než konkursem (popř. nepatrným konkursem dle ustanovení § 314, 315 IZ) a insolvenčnímu správci je proto třeba zajistit dostatek prostředků na hotové výdaje související s jeho činností a náklady spojené se zjišťováním majetkové podstaty (případně jejího prodeje).

V případě řešení úpadku konkursem náklady insolvenčního řízení představují mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, jež dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45.000,-Kč. Při posouzení stanovení výše zálohy je vždy třeba vzít v úvahu konkrétní okolnosti. Vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje likvidními prostředky, z nichž by bylo možno počáteční náklady insolvenčního správce hradit, nevykazuje žádný zpeněžitelný majetek a pohledávky v hodnotě cca 20.000,-Kč označil za obtížně dobytné, je uložení povinnosti zaplatit zálohu namístě.

Odvolacímu soudu se výše stanovené zálohy soudem prvního stupně jeví jako přiměřená s ohledem na očekávané úkony insolvenčního správce v řízení, jako je zjišťování majetku dlužníka, vymáhání jeho pohledávek a případně zpeněžování jeho majetku.

Proto postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně potvrdil jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 29.ledna 2014

Mgr. Luboš Dörfl, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová