3 VSPH 1336/2013-P49-7
MSPH 96 INS 18470/2012 3 VSPH 1336/2013-P49-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: MBM, s.r.o se sídlem Praha 7, Nad Královskou oborou 15, IČO: 61055310, o odvolání věřitele č. 48 Jaga Media, s.r.o. se sídlem Praha 10-Hostivař, Truhlářská 13-15, IČO: 27076695, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. července 2013, č.j. MSPH 96 INS 18470/2012-P49-2,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. července 2013, č.j. MSPH 96 INS 18470/2012-P49-2, se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 48 Jaga Media, s.r.o., IČO: 270 76 695, Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10-Hostivař, MSPH 96 INS 18470/2012-P-49 ze dne 22.7.2013 ve výši 283.863,-Kč neodmítá a účast věřitele č. 48 v řízení vedeném pod spisovou značkou MSPH 96 INS 18470/2012 se nekončí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (dále jen soud) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 48 Jaga Media, s.r.o. se sídlem v Praze 10 (dále jen věřitel) ze dne 22.7.2013 ve výši 283.863,-Kč (bod I. výroku) a současně vyslovil, že se účast věřitele v řízení vedeném zdejším soudem pod spisovou značkou MSPH 96 INS 18470/2012 končí (bod II. výroku). Uvedl, že usnesením č.j MSPH 96 INS 18470/2012-A-38 ze dne 29.4.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé dlužníka jím byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční správce nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Soud pokračoval, že usnesení o prohlášení úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 29.4.2013 a lhůta k podávání přihlášek pohledávek doposud nepřihlášených věřitelů začala běžet okamžikem tohoto zveřejnění. Poslední den lhůty, kdy mohla být přihláška pohledávky osobně podána u soudu či předána provozovateli poštovních služeb k doručení, uplynul dnem 29.5.2013.

Přihláška věřitele byla dle připojené obálky předána provozovateli poštovních služeb k doručení dne 23.7.2013, tedy až po uplynutí lhůty stanovené k přihlášení pohledávek do předmětného insolvenčního řízení. Soud cituje § 173 odst. 1 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), uzavřel, že věřitel nedodržel lhůtu stanovenou usnesením A-38 a svou přihlášku podal opožděně, a proto postupoval soud podle citovaných ustanovení insolvenčního zákona a přihlášku odmítl jako opožděnou. Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž namítl, že za něj podala přihlášku společnost AVP Total Money, s.r.o., IČO: 24159255 (dále též zástupce), již udělil plnou moc k zastupování, a to dne 29.5.2013, tedy včas. Tato přihláška však byla vedoucí kanceláře 96 INS vyjmuta ze seznamu přihlášených pohledávek z důvodu, že právnická osoba, tj. zástupce, nemůže zastupovat jiný subjekt při podání přihlášky. Upozornil na to, že formulář přihlášky pohledávky umožňuje zvolit si jako zástupce právnickou osobu v rubrice Zástupce s uvedením Druh zástupce: Jiný druh zástupce-právnická osoba. Pokud soud, resp. insolvenční správce dospěl k závěru, že takové zastoupení není přípustné, měl ho vyzvat k opravě nebo doplnění přihlášky.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Podle § 136 odst. 3 a 4 IZ (v rozhodném znění účinném do 31.12.2013) stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě insolvenční soud usnesením č.j. MSPH 96 INS 18470/2012-A-38 ze dne 29.4.2013, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a tím okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti), rozhodl o úpadku dlužníka, aniž by rozhodl o způsobu jeho řešení. V tomto usnesení soud stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.ř. lhůta k podávání přihlášek počala běžet následujícího dne po účinnosti usnesení, tj. ode dne 30.9.2013, a její poslední den připadl na středu 29.5.2013. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesně právní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Odvolací soud dále zjistil, že přihlášku pohledávky z 29.5.2013 věřitel předal k poštovní přepravě dne 29.5.2013 (doručena soudu 3.6.2013, dále též přihláška A), a to prostřednictvím zástupce, jehož zmocnil k podání přihlášky na základě plné moci z 29.5.2013.

Dále odvolací soud ze Záznamu o mylném zařazení (událost P48-1) ze dne 26.6.2013 vystaveného vedoucí kanceláře 96 INS Petrou Skácelovou, zjistil, že přihláška č. 48-Jaga Media, s.r.o. byla na pokyn As. (zřejmě asistenta soudce) vyjmuta ze zapsaných přihlášek a zařazena do zápisu Nc.

Přihláškou věřitele z 22.7.2013 a předanou k poštovní přepravě 23.7.2013 (doručena soudu 24.7.2013, dále též přihláška B) odvolací soud zjistil, že věřitel podal shodnou přihlášku pohledávky, jak učinil přihláškou A), již sám podepsal.

Podle § 153 odst. 4 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění změn a doplňků účinných od 1.4.2013 (dále jen KancŘ), vyrozumění insolvenčního soudu podle insolvenčního zákona o skutečnostech důležitých pro řízení se zapisují do zvláštního oddílu rejstříku Nc [příloha č. 1, rejstřík č. 5, část III. a V. písm. d)]. Podle této přílohy, je tento rejstřík určen pro všeobecné věci v řízení podle občanského soudního řádu, zákona o konkursu a vyrovnání a insolvenčního řádu. V každém všeobecném rejstříku Nc, se kromě dále předepsaných oddílů utvoří zvláštní oddíl (zpravidla jako poslední) pro nejasné návrhy a podání, jejichž účel se nedá poznat, pro dotazy a podání, které se vztahují na věci nezahájené (domněle zahájené), pro návrhy, kde nepřísluší rozhodovat soudu, např. návrhy podané telegraficky nebo telefaxem apod., příp. jiné věci, které nelze zapsat do jiných příslušných rejstříků (např. žádosti o sdělení do už skartovaných spisů).

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení nijak neobjasnil, proč přihlášku A) věřitele zařadil do rejstříku Nc a důvody tohoto postupu nevyplývají ani z obsahu insolvenčního rejstříku, stejně i okolnosti, jak byla v tomto rejstříku vyřízena. Pokud jde o samotnou přihlášku A), odvolací soud ji nepovažuje za nejasné podání, jehož účel se nedá poznat, ani za podání, jež se na tuto věc nevztahuje, či o něm nepřísluší rozhodovat soudu atd., jak uvedeno výše. Spatřoval-li soud nejasnost přihlášky A) v tom, že věřitele zastupovala při jejím podání právnická osoba, je tato skutečnost důvodem k postupu podle § 188 odst. 2 IZ, tj. k postupu insolvenčního správce vedoucího k odstranění vady přihlášky (vady zastoupení), nikoliv však její vyřazení z insolvenčního rejstříku-oddílu P a zařazení do rejstříku Nc. Není pochyb o tom, že věřitel v insolvenčním řízení nemůže být zastoupen právnickou osobou, jak je výslovně upraveno v § 26 a § 26a o.s.ř., která taxativně upravují, ve kterých označených věcech zastupování právnickou osobou je přípustné a jaká osoba může zastupovat; mezi tato řízení však nepatří insolvenční řízení.

S ohledem na skutečnost, že přihláška A) byla podána v soudem stanovené lhůtě a mělo s ní byt naloženo shora popsaným způsobem, a v žádném případě však neměla být zařazena do rejstříku Nc, je třeba na přihlášku B) podanou věřitelem nahlížet jako na opravenou přihlášku, jíž byla vada spočívající v nedostatku plné moci odstraněna.

Odvolací soud proto postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení změnil v celém výroku (tedy v bodech I. a II.) tak, že se věřitelova přihlášená pohledávka neodmítá a jeho účast v řízení se nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 30. října 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná