3 VSPH 1333/2012-A-15
KSLB 54 INS 15308/2012 3 VSPH 1333/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolven ním ízení dlužnice: Gabriela anonymizovano , anonymizovano , bytem Mimoě, Sídlištď pod Ralskem 631, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobo ka v Liberci ze dne 7. srpna 2012, .j. KSLB 54 INS 15308/2012-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobo ka v Liberci ze dne 7. srpna 2012, .j. KSLB 54 INS 15308/2012-A-7, se zrušuje a insolven ní ízení se zastavuje.

Od vodnďní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobo ka v Liberci (insolven ní soud) uložil dlužnici Gabriele anonymizovano zaplatit zálohu na náklady insolven ního ízení ve výši 15.000,-K podle § 108 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon-IZ).

Toto usnesení dlužnice napadla v zákonem stanovené lh tď odvoláním, v nďmž uvedla, že nemá žádné peníze na zaplacení požadované zálohy.

Podáním z 28.3.2013 vzala dlužnice sv j insolven ní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení bez uvedení d vod zpďt.

Podle § 129 odst. 1 IZ insolven ní navrhovatel m že vzít insolven ní návrh zpďt až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolven ním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolven ní návrh vzat zpďt, insolven ní soud ízení zastaví. Je-li insolven ní návrh vzat zpďt až poté, co o nďm insolven ní soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolven ní soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí. Odvolací soud shledal, že jsou splnďny podmínky § 130 odst. 1 IZ, a proto postupoval ve smyslu tohoto ustanovení a napadené usnesení zrušil a ízení zastavil.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné ve lh tď 2 mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnď, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 4. dubna 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva