3 VSPH 1329/2016-B-34
KSPL 52 INS 33646/2014 3 VSPH 1329/2016-B-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužnice: Kateřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrov, Kollárova 1130, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 33646/2014-B-20, ze dne 11. května 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 33646/2014- B-20, ze dne 11. května 2016, se m ě n í tak, že se schválené oddlužení dlužnice n e r u š í .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) usnesením č.j. KSPL 52 INS 33646/2016-B-20 ze dne 11. května 2016 v bodě I. výroku rozhod, že se ruší schválené oddlužení dlužnice, v bodech II. a III. výroku prohlásil na majetek dlužnice konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný, v bodě IV. výroku konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a v bodě V. uložil insolvenčnímu správci předložit zprávu o hospodářské situaci dlužnice k datu prohlášení konkursu.

Insolvenční soud uvedl, že oddlužení dlužnice bylo schváleno usnesením z 1.7.2015 plněním splátkové kalendáře a pokračoval, že ze zprávy insolvenčního správce (dále jen správce) z 20.11.2015 vyplynulo, že dlužnice od počátku splátkový kalendář neplní a není poskytováno ani plnění z darovací smlouvy. Usnesením z 24.11.2015 vyzval dlužnici k vyjádření se ke stávající situaci, avšak ta na uvedenou výzvu nereagovala. Proto nařídil jednání ke zrušení schváleného oddlužení na 16.2.2016, k němuž se dlužnice bez omluvy nedostavila. Na tomto jednání správce potvrdil skutečnosti uvedené v jeho zprávě, že nezajištění věřitelé byli uspokojeni jen ve výši 1,97 % a očekávaná míra uspokojení za uvedeného stavu se pohybuje okolo 13,3 %, takže oproti plánu splátek nebyli dlužníci uspokojeni ve finančním vyjádření v částce 76.500,-Kč.

Insolvenční soud, cituje ustanovení § 418 odst. 1 a 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), dospěl k závěru, že dlužnice isir.justi ce.cz neplní dlouhodobě podmínky oddlužení, je nekontaktní a nejeví snahu nastalou situaci jakkoliv řešit. Z uvedených důvodů oddlužení dlužnice zrušil a na její majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný dle § 314 odst. 1 písm. a) IZ.

Toto usnesení napadla dlužnice včasným odvoláním a navrhla, aby bylo zrušeno a byly zachovány podmínky oddlužení. Dlužnice uvedla, že si je vědoma pochybení, jehož se dopustila a hodlá zjednat okamžitou nápravu. Je opatrovnicí dcery Michaely Žaloudkové, jíž byla diagnostikována mentální porucha a je úředně zbavena schopnosti k právním úkonům a je na ní zcela závislá. Prodej jejího jediného nemovitého majetku-bytu, resp. jeho jedné poloviny za situace, kdy jiným majetkem nedisponuje, by pro ni a její dceru bylo velmi tíživé až existenční.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející z podnětu podaného odvolání, nařídil ve věci jednání a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Takové rozhodnutí může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (§ 418 odst. 4 IZ).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Odvolací soud konstatuje, že insolvenční soud nepochybil, když napadeným usnesením oddlužení dlužnice zrušil a na její majetek prohlásil konkurs, neboť vycházel z míry uspokojení nezajištěných věřitelů dlužnice v 9. měsíci trvání jejího oddlužení ve výši 1,97 % s předpokládanou mírou jejich uspokojení cca 13,3 %, přičemž dlužnice neplnila další stanovené povinnosti, neboť byla zcela nekontaktní.

Správce v podání z 5.8.2016 (dokument B-28) uvedl, že mu byly od dlužnice v období od 4.5.2016 do 3.8.2016 zaslány splátky v celkové výši 27.028,-Kč, přičemž se jedná o srážky z platu od zaměstnavatele Základní škola Ostrov a dvě platby z darovací smlouvy od Roberta Maška ve výši 7.000,-Kč a 6.500,-Kč. Při jednání před odvolacím soudem pak uvedl, že pokud bude placen dar, dojde k vyšší míře uspokojení věřitelů přibližně v 50 %.

Dlužnice předložila potvrzení od shora uvedeného zaměstnavatele z 26.8.2016 (dokument B-31), z něhož odvolací soud zjistil, že je u něj zaměstnána od 14.3.1994 na dobu neurčitou, že jsou jí prováděny měsíčně srážky ze mzdy, jež za období od srpna 2015 do července 2016 činily v průměru 3.164,-Kč čistého, jež byly zaslány správci, jak se podává z dokumentu B-28. Dlužnice při jednání před odvolacím soudem pak potvrdila, že dárce bude plnit dle darovací smlouvy a bude se snažit uspokojit věřitele v co nejvyšší míře.

Z darovací smlouvy (dokument B-10) uzavřené se shora uvedeným dárcem odvolací soud zjistil, že se dárce zavázal po dobu trvání splátkového kalendáře přispívat na splátkový kalendář dlužnice měsíčně částkou 8.500,-Kč. Z plateb zaslaných správci ve výši 13.500,-Kč je zřejmé, že dárce začal dlužnici přispívat, jak se zavázal v darovací smlouvě, byť nikoliv v plné výši. Ze zprávy správce o plnění dlužnice (dokument B-27) pak vyplývá, že nároky správce, tedy jeho odměna a náhrada hotových výdajů byly za období od schválení oddlužení až do července 2016 zapraveny.

Z uvedeného se podává, že po započtení správcem obdržených plateb celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů dlužnice činí 187.057,-Kč (30 % při zahájení splátkového kalendáře představovala částka 231.053,-Kč, plnění nezajištěným věřitelům činilo 43.996,-Kč), správci pak přísluší plnění ve výši 52.272,-Kč (z původních 65.340,-Kč mu bylo plněno 13.068,-Kč), takže pro zbývající období 48 měsíců splátkového kalendáře je třeba, aby dlužnice splácela měsíčně nejméně 5.000,-Kč (tj. 187.057,-Kč nezajištěným věřitelům a 52.272,-Kč nároky správce, tedy celkem 239.329,-Kč : 48 měsíci). Pokud dlužnici zaměstnavatel sráží pro splátkový kalendář cca 3.160,-Kč měsíčně, pak je na dlužnici, aby rozdíl v jejím příjmu a nutné srážce pro zbývající období splátkového kalendáře byl dorovnán poskytovaným darem, což se za dané situace jeví jako reálné.

Z výše uvedeného vyplývá, že je u dlužnice dán předpoklad, že po dobu zbývajícího splátkového kalendáře uspokojí minimálně 30 % pohledávek všech svých nezajištěných věřitelů a odměnu insolvenčního správce a náhradu jeho hotových výdajů, přičemž pokračování plnění splátkového kalendáře nebrání skutečnost, že část příjmu dlužnice je postavena na pomoci třetí osoby (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze sen. zn. 3 VSPH 848/2012, KSHK 45 INS 12804/2011).

Protože pro rozhodnutí odvolacího soudu je rozhodující stav v době jeho vyhlášení dle § 154 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s § 167 o.s.ř., odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 14. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková