3 VSPH 1329/2014-B-11
KSUL 46 INS 2628/2014 3 VSPH 1329/2014-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Milana Bořka v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mostě, Lesní 1965/24, o odvolání dosavadního insolvenčního správce Insolvency Project, v.o.s. se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, IČO: 28860993, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. června 2014, č.j. KSUL 46 INS 2628/2014-B-5,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem napadeným usnesením ze dne 10. června 2014, č.j. KSUL 46 INS 2628/2014-B-5 rozhodl o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), konstatoval, že náklady insolvenčního řízení, které dosud nebyly ze strany dosavadního insolvenčního správce vyúčtovány, budou přednostně uspokojeny ze zálohy dosud neuhrazené dlužníky a poté ze splátek hrazených dlužníkem ve splátkovém kalendáři (bod II. výroku), rozhodl, že se dosavadní insolvenční správce Insolvency Project, v.o.s. odvolává z funkce (bod III. výroku), vyslovil, že novým insolvenčním správcem zvolili věřitelé společnost Indra-Šebesta, v.o.s. (bod IV. výroku), a rozhodl dalšími výroky souvisejícími s rozhodnutím o odvolání a potvrzení ustanovení nového insolvenčního správce (body V.-VII. výroku) a o schválení oddlužení (body VIII.-XV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně ohledně bodů III. a IV. výroku uvedl, že k odvolání dosavadního insolvenčního správce a potvrzení nového došlo na základě platného a včasného hlasovacího lístku věřitele č. 3 Komerční banky, a.s., kterým tento věřitel požádal o zproštění dosavadního insolvenčního správce a jmenování nového. Jelikož věřitel č. 3 disponoval nadpoloviční výší hlasů a navrhovaný nový insolvenční správce splňoval podmínky jmenování, insolvenční soud návrhu vyhověl.

Proti bodu III. výroku tohoto usnesení se dosavadní insolvenční správce včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud rozhodl, že se jeho odvolání z funkce ruší, a aby současně rozhodl o odvolání nového insolvenčního správce. Uvedl, že je osobou oprávněnou proti tomuto výroku podat odvolání, a to na základě § 31 odst. 5 insolvenčního zákona (dále jen IZ), neboť ustanovení § 29 IZ upravuje pouze podání odvolání do rozhodnutí o potvrzení nového správce ve funkci. Ke svému odvolání z funkce namítal, že k němu došlo na základě neplatného hlasovacího lístku věřitele č. 3, k němuž neměl insolvenční soud podle § 50 odst. 2 a 3 IZ vůbec přihlížet.

Odvolání proti napadenému usnesení není přípustné.

Podle § 29 IZ se mohou na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat (odstavec 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24; § 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odstavec 3). Insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (odst. 4).

Z uvedené úpravy vyplývá, že ke změně v osobě insolvenčního správce (aniž by porušil povinnost uloženou mu zákonem či soudem) může dojít z vůle věřitelů rovněž tak, že se věřitelé na první schůzi konané po přezkumném jednání nejprve usnesou na tom, že odvolávají insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce, a poté případně i na tom, že ustanovují nového insolvenčního správce. Otázka odvolání ustanoveného insolvenčního správce je podle § 48 odst. 2 InsZ povinnou součástí programu schůze věřitelů, o níž se hlasuje bez ohledu na to, zda to účastníci navrhli či nikoli. Na rozdíl od rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce, které je účinné, jakmile bylo přijato (jakmile se na tom schůze věřitelů usnesla), je k účinnosti ustanovení nového insolvenčního správce schůzí věřitelů třeba jeho potvrzení ze strany insolvenčního soudu. Výkladem a contrario lze dovodit, že usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud nepotvrzuje ani o něm jinak nerozhoduje, nýbrž podle ust. § 6 odst. 2 jednacího řádu pro insolvenční řízení (pouze) zaznamená výsledek hlasování schůze věřitelů do protokolu o jednání schůze. Totéž platí i v případě, že se schůze věřitelů na odvolání dosavadního insolvenčního správce neusnesla (k tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27.4.2012., č.j. KSUL 43 INS 4584/2011, 3 VSPH 1223/2011-B-51).

V projednávané věci soud v protokolu o schůzi věřitelů následující po přezkumném jednání zaznamenal, že věřitel č. 3 nadpoloviční většinou hlasů navrhuje odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce a navrhuje nového, načež usnesením konstatoval zproštění dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového (č.dok. B-4). Jakkoli se insolvenční soud-jak již vysvětleno shora-usnesením k hlasování věřitelů ani k samotnému odvolání dosavadního insolvenčního správce na základě tohoto hlasování žádným svým rozhodnutím nevyslovuje (pouze má usnesení o ustanovení nového insolvenčního správce podle § 29 odst. 2 IZ potvrdit či nikoliv), je zřejmé, že pokud tak v bodu III. výroku napadeného usnesení přesto-zcela nepřípadně-učinil (s formulací, že se dosavadní insolvenční správce odvolává z funkce ), nejde o nic jiného než o výrok deklarující výsledek hlasování schůze ve věci (ne)setrvání insolvenčního správce ve funkci, proti němuž z povahy věci není odvolání přípustné.

Odvolací soud proto podle § 218 písm. c) o.s.ř. a za použití § 7 IZ odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. srpna 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková