3 VSPH 1328/2014-B-13
KSUL 46 INS 4240/2014 3 VSPH 1328/2014-B-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Milana Bořka v insolvenčním řízení dlužníků a) Júlia anonymizovano , anonymizovano , a b) Kristiny anonymizovano , anonymizovano , IČO: 49921355, oba bytem v Ústí nad Labem, Tylova 38/21, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19.5.2014, č.j. KSUL 46 INS 4240/2014-B-5,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 19.5.2014, č.j. KSUL 46 INS 4240/2014-B-5 rozhodl o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), konstatoval, že náklady insolvenčního řízení, které dosud nebyly ze strany insolvenčního správce vyúčtovány, budou přednostně uspokojeny ze zálohy uhrazené dlužníky ve výši 7.718,-Kč a poté ze splátek hrazených dlužníkem ve splátkovém kalendáři (bod II. výroku) a rozhodl dalšími výroky souvisejícími s rozhodnutím o schválení oddlužení (body III.-X. výroku).

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení se dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvolali. Dlužnice podáním ze dne 5.6.2014 (č.dok. B-8) a dlužník podáním ze dne 7.7.2014 (č.dok. B-11) však své odvolání vzali výslovně zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužníci vzali své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o odvolání dlužníků podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.].

V Praze dne 25. srpna 2014 JUDr. Jaroslav B u r e š , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vaněčková