3 VSPH 1327/2013-B-34
KSUL 70 INS 16764/2011 3 VSPH 1327/2013-B-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem v Kadani, Chomutovská 1271, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 16764/2011-B-22 ze dne 29. července 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 16764/2011-B-22 ze dne 29. července 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) zrušil oddlužení dlužnice schválené usnesením č.j. KSUL 70 INS 16764/2011-B-4 ze dne 13. února 2012 (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužnice konkurs, jež bude řešit jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 70 INS 16764/2011-A-14 ze 4.1.2012 zjistil dlužničin úpadek, povolil jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil Ing. Petra Beneše, bytem v Praze 4, Na Jezerce 1339/43 a usnesením č.j. KSUL 70 INS 16764/2011-B-4 ze 13.2.1012 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (Usnesení). Na základě svých zjištění ze zprávy insolvenčního správce nařídil za účelem projednání neplnění splátkového kalendáře jednání na 25.2.2013, při němž byla dlužnici poskytnuta další možnost k hledání zaměstnání, resp. obstarání si příjmu, z něhož by plnila splátkový kalendář, avšak situace se nezměnila ani později. Ze zprávy insolvenčního správce doručené mu 28.6.2013 zjistil, že dlužnice nadále neplní své povinnosti ze splátkového kalendáře. Insolvenční správce uvedl, že v 17. měsíci trvání splátkového kalendáře bylo splaceno pouze 8.452,-Kč, takže na odměně pro insolvenčního správce činí dluh přes 9.000,-Kč a věřitelům se nedostalo na úhradu jejich pohledávek zahrnutých do splátkového kalendáře ničeho. Navrhl proto, aby schválené oddlužení dlužnice bylo zrušeno. Dlužnice uvedla, že pracovala u Společnosti investičního rozvoje, a.s., od něhož neodstávala žádné peníze. Od 1.2.2013 na Úřadu práce a pobírá dávky a její syn, který se zavázal jí přispívat na základě smlouvy o důchodu, je také ve stavu nezaměstnaných. Se zrušením oddlužení projevila souhlas, neboť nemůže najíst odpovídající práci a její syn sám nemá dostatek prostředků. Insolvenční soud proto cituje ustanovení § 418

InsZ dospěl k závěru, že dlužnice nebude moci splnit podstatnou část splátkového kalendáře, a proto Usnesení zrušil.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, podle kterého nelze jí přičítat k tíži, že jí sražené částky zaměstnavatel nezaslal insolvenčnímu správci. Vyjádřila zájem na tom, aby mohla hradit nadále měsíční splátky podle schváleného splátkového kalendáře, avšak zároveň uvedla, že se nachází v situaci, která ji to neumožňuje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž za souhlasu dlužnice a insolvenčního správce nařizoval odvolací jednání dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 412 odst. 1 InsZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen zejména vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat (písm. a/), bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání (písm. d/), vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neručí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání.

Dle § 418 odst. 1 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (§ 418 odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (§ 418 odst. 3 InsZ).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. InsZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 InsZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

V projednávané věci insolvenční soud Usnesením schválil oddlužení dlužnice (bod I. výroku) a uložil jí, aby po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém se uspokojují v rámci výkonu rozhodnutí nebo při exekuci přednostní pohledávky po odečtení stálých plateb (odměna insolvenčního správce) měsíčně každému z uvedených nezajištěných věřitelů v poměru, v jakém jsou jejich nezajištěné pohledávky k celkovým závazkům pojatým do splátkového kalendáře s tím, že datum první splátky určil do 31.3.2012 z příjmu vypláceného dlužnici Společností investičního rozvoje, a.s., IČO 25432451 (bod II. výroku). Tomuto plátci mzdy stejně tak každému dalšímu plátci mzdy nebo příslušné OSSZ uložil, aby srážky nevyplácel dlužnici, nýbrž insolvenčnímu správci na jím označený bankovní účet, dále uložil Vladislavu anonymizovano , bytem v Kadani, Chomutovská 1271, aby závazky plynoucí ze smlouvy o důchodu poukazoval na označený účet insolvenčnímu správci (body III. a IV. výroku). Insolvenčnímu správci pak uložil částku, kterou obdrží měsíčně vyplatit jednotlivým věřitelům po úhradě své odměny v poměru výše jejich pohledávek k celkové výši pohledávek (bod V. výroku). Insolvenční soud zároveň poučil dlužnici podle § 412 InsZ o jejích povinnostech v průběhu plnění splátkového kalendáře a také o důvodech, pro které lze schválený splátkový kalendáře zrušit a prohlásit konkurs na její majetek. Vyšel z toho, že dlužnice má závazky vůči nezajištěným věřitelům v celkové výši 91.681,33 Kč a že 30% představuje 27.504,40 Kč. Při zjištění, že její zabavitelná část mzdy činí 3.572,-Kč dovodil, že za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře je schopna uspokojit cca 214.320,-Kč, po odečtení odměny a náhrad hotových výdajů insolvenčního správce 64.800,-Kč (900+ DPH x 60) zbývá 149.520,-Kč, tj. částka, která bude představovat nabídku nezajištěným věřitelům v rozsahu vyšším než 100% jejich pohledávek, a proto lze očekávat, že se tak stane před uplynutím 5 let. V důsledku neplnění splátkového kalendáře proběhlo 25.2.2013 u insolvenčního soudu jednání, při němž dlužnice uvedla, že její bývalý zaměstnavatel sice strhával zabavitelnou částku, avšak již ji nezasílal insolvenčnímu správci a že od 1.2.2013 je v evidenci úřadu práce, neboť byla zaměstnavatelem propuštěna pro nadbytečnost, je bez příjmů a živí ji její syn. Dlužnice byla poučena o svých povinnostech a byla jí poskytnuta lhůta 6 měsíců k vyřešení nepříznivé finanční situace. Insolvenční správce oznámil podáním z 12.6.2013 insolvenčnímu soudu, že za rok 2013 nebyly na účet majetkové podstaty zaslány žádné částky, že mu dlužnice sdělila, že má nové zaměstnání, avšak pracovní smlouvu nedoložila. Z protokolu o jednání z 29.7.2013 se podává, že podle sdělení insolvenčního správce mu za trvání splátkového kalendáře (17 měsíců) pouze 8.452,-Kč a že jen na odměně insolvenčního správce je dluh více než 9.000,-Kč a na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebylo vyplaceno nic. Podle dlužnice její syn neplní své povinnosti ze smlouvy o důchodu, neboť sám ztratil zaměstnání a zůstal bez příjmu. Podle zprávy insolvenčního správce k 31.10.2014, tj. za 32 měsíců trvání splátkového kalendáře nebylo věřitelům uhrazeno nic a dlužná odměna insolvenčního správce činí za uvedenou dobu 32.760,-Kč

Odvolací soud zdůrazňuje, že oddlužení plněním splátkového kalendáře zásadně trvá po zákonnou dobu 5 let (pokud dříve nedojde k úplnému uspokojení pohledávek pojatých do oddlužení nebo nedojde ke zrušení oddlužení) a že po tuto dobu musí dlužník plnit všechny své povinnosti a docílit uspokojení alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, aby mohl dosáhnout osvobození od svých dluhů.

Odvolací soud má za to, když v 32. měsíci trvání splátkového kalendáře dosud nebyly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů v žádném rozsahu, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť dlužnice dlouhodobě nemá příjmy, z nichž by své povinnosti ze splátkového kalendáře mohla plnit. Insolvenční soud proto správně postupoval podle § 418 odst. 1 písm. b) InsZ, když Usnesení zrušil a zároveň prohlásil na majetek dlužnice konkurs.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, včetně rozhodnutí o projednání konkursu jako nepatrného (§ 314 odst. 1 písm. a/ InsZ), v celém rozsahu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. listopadu 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková