3 VSPH 1325/2013-A-14
KSUL 44 INS 13404/2013 3 VSPH 1325/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem v Bílině, Studentská 875/96, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 13404/2013-A-9 ze dne 6.srpna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 13404/2013-A-9 ze dne 6.srpna 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu 14.5.2013 byl doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, že usnesením č.j. KSUL 44 INS 13404/2013-A-8 z 27.6.2013 dlužníku uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí a zároveň ho poučil o tom, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, bude insolvenční řízení zastaveno. Protože uvedené usnesení bylo dlužníku doručeno 3.7.2013 a záloha nebyla ke dni rozhodování soudu zaplacena, postupoval podle § 108 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a insolvenční řízení zastavil.

Toto rozhodnutí dlužník napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, podle něhož uloženou mu povinnost nemůže jako důchodce zaplatit najednou a požadoval, aby mu bylo umožněno zálohu splatit v určených splátkách.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 InsZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu plyne, že usnesením č.j. KSUL 44 INS 13404/2013-A-8 z 27.6.2013 byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,--Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. Zároveň byl dlužník poučen o tom, že nesplní-li uloženou povinnost ve stanovené lhůtě, bude insolvenční řízení zastaveno. Usnesení bylo doručeno dlužníku 3.7.2013 a nabylo právní moci 19.7.2013. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí plyne, že v insolvenčním řízení lze očekávat řešení dlužníkova úpadku konkursem, neboť nedokládá dostatečný příjem, na jehož základě by jeho nabídka uspokojila za 5 let 30 % pohledávek jeho nezajištěných věřitelů, a že jeho úpadek by bylo možné řešit oddlužením.

Třeba zdůraznit, že v tomto odvolacím řízení se nelze zabývat otázkou důvodů pro uložení zálohy stejně tak ani otázkou lhůty k plnění uložené povinnosti, jejíž změny se v podstatě dlužník v odvolání proti napadenému usnesení dovolá, neboť ty byly již pravomocně vyřešeny.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadně přichází v úvahu tam, kde je insolvenčním navrhovatelem věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s vymáháním takové pohledávky úspěšný. Je-li však insolvenční návrh podán dlužníkem, pak pro případ zjištění jeho úpadku, ať již lze očekávat jeho řešení oddlužením (jehož se v daném případě dlužník domáhá), anebo konkursem, nepřichází v úvahu zajištění úhrady nákladů tohoto řízení prostřednictvím vymáhání dlužníku uložené zálohy v průběhu řízení. Trvá totiž účinek spojený ze zahájením insolvenčního řízení, jenž spočívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihující majetek dlužníka, či jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ InsZ). Za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 InsZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožněno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovně stanoví-to ovšem není případ nároku z titulu zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Za této situace insolvenční soud postupoval správně, když řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastavil, a proto je odvolací soud z důvodu věcné správnosti potvrdil.

Nad rámec uvedeného považuje odvolací soud za potřebné uvést, že po pravomocném skončení tohoto insolvenčního řízení bude dlužník moci podat nový insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, v němž nabídne svým nezajištěným věřitelům úhradu alespoň 30 % jejich pohledávek, byť i na základě smlouvy o důchodu s třetí osobou s tím, že při řešení úpadku oddlužením záloha na náklady insolvenčního řízení je zpravidla podstatně nižší než se stalo v projednávané věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 22. srpna 2013 JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová