3 VSPH 1325/2011-A-15
KSUL 46 INS 15627/2011 3 VSPH 1325/2011-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Fibichova 96/20, Jiříkov, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 15627/2011-A-10 ze dne 19. října 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 15627/2011-A-10 ze dne 19. října 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 46 INS 15627/2011-A-10 ze dne 19.10.2011 odmítl jako opožděné odvolání dlužnice Vlasty anonymizovano (dále jen dlužnice) proti usnesení téhož soudu č.j. KSUL 46 INS 15627/2011-A-8 ze dne 22.9.2011, kterým jí byla uložena povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 1.9.2011 doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, a že shora uvedené usnesení ze dne 22.9.2011 bylo dlužnici doručeno na adresu jejího trvalého bydliště dne 26.9.2011 vhozením do domovní schránky. Lhůta pro podání odvolání by byla zachována, pokud by dlužnice podala odvolání nejpozději dne 11.10.2011. Své odvolání však předala k poštovní přepravě až dne 13.10.2011. Protože tak dlužnice podala odvolání opožděně, soud prvního stupně je podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. Namítala, že se s manželem u krajského soudu tázali, zda se do odvolací doby počítá sobota a neděle, a bylo jim řečeno, že se počítá, když je poslední den na odvolání neděle . Proto dlužnice myslela, že odvolání podává včas. Ke svému odmítnutému odvolání proti povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dodala, že jí většina věřitelů sdělila, že nepřistoupí na splátky 30 %, protože jestli bude mít tolik peněz, aby zaplatila požadovanou zálohu, tak ať úvěr zaplatí. Přitom dlužnice nemá ani na základní potřeby a neví jak se zachovat, za právní poradu chce právník 1.000,-Kč za hodinu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Soud prvního stupně dlužnici v usnesení č.j. KSUL 46 INS 15627/2011-A-8 ze dne 22.9.2011 řádně poučil, že se proti tomuto rozhodnutí lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Odvolací lhůta by dle § 57 odst. 3 o.s.ř. byla zachována, jen pokud by dlužnice posledního dne odvolací lhůty podala odvolání u soudu nebo je odevzdala orgánu, který má povinnost písemnost soudu doručit. Jak se podává z obsahu spisu, lhůta k podání odvolání počala běžet dne 27.9.2011, jelikož dlužnici bylo předmětné usnesení doručeno 26.9.2011 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.). Poslední den lhůty připadl na úterý 11.10.2011 (§ 57 odst. 2 o.s.ř). Soud prvního stupně pak správně posoudil odvolání dlužnice ze dne 13.10.2011 jako opožděné, když je dlužnice předala k poštovní přepravě až dne 13.10.2011 a tedy po uplynutí odvolací lhůty. Proto soud toto odvolání správně odmítl podle § 208 odst. 1 o.s.ř., jež se v insolvenčním řízení užije přiměřeně vzhledem k úpravě v ustanovení § 7 odst. 1 IZ.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pouze pro úplnost-pro potřeby dalšího řízení-považoval odvolací soud za vhodné dodat, že je vždy na zvážení insolvenčního soudu, zda pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě toto řízení dle § 108 odst. 3 IZ zastaví. To s tím, že v případě očekávaného řešení dlužníkova úpadku nepatrným konkursem (§ 314 IZ), zvláště pokud lze počítat s určitými postižitelnými příjmy dlužníka (§ 207 odst. 2 IZ), je zpravidla možné spokojit se s podstatně nižší zálohou, než ve výši 50.000,-Kč, již soud dlužnici usnesením ze dne 22.9.2011 vyměřil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. dubna 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva