3 VSPH 1324/2011-A-15
KSUL 46 INS 15626/2011 3 VSPH 1324/2011-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Hanuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Fibichova 96/20, Jiříkov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 15626/2011-A-10 ze dne 19. října 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 15626/2011-A-10 ze dne 19. října 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 46 INS 15626/2011-A-10 ze dne 19.10.2011 odmítl jako opožděné odvolání dlužníka Hanuše anonymizovano (dále jen dlužník) proti usnesení téhož soudu č.j. KSUL 46 INS 15626/2011-A-8 ze dne 22.9.2011, kterým mu byla uložena povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 1.9.2011 doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, a že shora uvedeným usnesením ze dne 22.9.2011 bylo dlužníku uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dlužník byl upozorněn, že vzhledem k tomu, že v řízení vedeném pod sp.zn. 44 K 1002/2002 byl na jeho majetek prohlášen konkurs a dne 6.6.2003 byl tento konkurs zrušen pro nedostatek majetku, zaniklo jeho společné jmění manželů, jeho obnovení nebylo doloženo. Proto není možné dlužníkovo insolvenční řízení spojit ke společnému projednání s insolvenčním řízením jeho manželky Vlasty Javůrkové, vedeným pod sp.zn. KSUL 46 INS 15627/2011. Přestože dlužník podal společně s manželkou odvolání odkazující na spisovou značku insolvenčního řízení manželky, z jeho obsahu soud dovodil, že se dlužník odvolává proti povinnosti uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, která mu byla uložena usnesením ze dne 22.9.2011 v jeho insolvenčním řízení sp.zn. KSUL 46 INS 15626/2011. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno na adresu jeho trvalého bydliště dne 26.9.2011, kde si je osobně převzal. Lhůta pro podání odvolání by byla zachována, pokud by dlužník podal odvolání nejpozději dne 11.10.2011. Své odvolání však předal k poštovní přepravě až dne 13.10.2011. Protože tak dlužník podal odvolání opožděně, soud prvního stupně je podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Nesouhlasil se závěrem o opožděnosti svého odvolání s tím, že v té věci volal na krajský soud, kde mu nějaká žena sdělila, že pokud je poslední den na odvolání neděle, tak se sobota a neděle počítá . Této informaci důvěřoval. Dále dlužník poukázal na okolnosti týkající se jeho předchozího zrušeného konkursu, jak byl nedůvodný, špatně vedený a jaké jsou z toho pro dlužníka a jeho manželku důsledky. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Soud prvního stupně dlužníka v usnesení č.j. KSUL 46 INS 15626/2011-A-8 ze dne 22.9.2011, řádně poučil, že se proti tomuto rozhodnutí lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Odvolací lhůta by dle § 57 odst. 3 o.s.ř. byla zachována, jen pokud by dlužník posledního dne odvolací lhůty podal odvolání u soudu nebo je odevzdal orgánu, který má povinnost písemnost soudu doručit. Jak se podává z obsahu spisu, lhůta k podání odvolání počala běžet dne 27.9.2011, jelikož dlužníku bylo předmětné usnesení doručeno 26.9.2011 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.). Poslední den lhůty připadl na úterý 11.10.2011 (§ 57 odst. 2 o.s.ř). Soud prvního stupně dlužníkovo odvolání ze dne 13.10.2011 podle obsahu správně posoudil jako odvolání směřující proti usnesení ze dne 22.9.2011 (A-8), které však bylo podáno zjevně opožděně, když je dlužník předal k poštovní přepravě až dne 13.10.2011 a tedy po uplynutí odvolací lhůty. Proto soud toto odvolání správně odmítl podle § 208 odst. 1 o.s.ř., jež se v insolvenčním řízení užije přiměřeně vzhledem k úpravě v ustanovení § 7 odst. 1 IZ.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pouze pro úplnost-pro potřeby dalšího řízení-považoval odvolací soud za vhodné dodat, že je vždy na zvážení insolvenčního soudu, zda pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě toto řízení dle § 108 odst. 3 IZ zastaví. To s tím, že v případě očekávaného řešení dlužníkova úpadku nepatrným konkursem (§ 314 IZ), zvláště pokud lze počítat s určitými postižitelnými příjmy dlužníka (§ 207 odst. 2 IZ), je zpravidla možné spokojit se s podstatně nižší zálohou, než ve výši 50.000,-Kč, již soud dlužníku usnesením ze dne 22.9.2011 vyměřil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. dubna 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva