3 VSPH 1315/2011-P1-7
KSUL 46 INS 12149/2011 3 VSPH 1315/2011-P1-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Děčín, Čsl. partyzánů 356, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 12149/2011-P1-2 ze dne 4.října 2011

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 46 INS 12149/2011-P1-2 ze dne 4.října 2011 rozhodl, že se odmítá přihláška P1 věřitele Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4 (dále jen věřitel) ve výši 2.680,-Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že věřitel zůstává účastníkem řízení s pohledávkou ve výši 174.284,56 Kč (bod II. výroku) s odůvodněním, že k výzvě insolvenčního správce věřitel nepodal ve stanovené lhůtě žalobu na určení pravosti popřené pohledávky 2.680,-Kč.

Toto usnesení napadla dlužnice odvoláním, v němž uvedla, že prosí o schválení daného splátkového kalendáře věřiteli v měsíční částce ve výši 2.680,-Kč s tím, že veškerou dokumentaci předala insolvenčnímu správci a nevěděla, že není možné do insolvence zařadit zesplatněnou pohledávku věřiteli; jelikož závazek platí bez problému, je možné zůstat u splátkového kalendáře.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda odvolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolatelka-dlužnice tedy není oprávněna podat proti napadenému usnesení odvolání, přičemž z obsahu insolvenčního spisu se nepodává, že by k takovému úkonu byla event. věřitelem zmocněna.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud odvolání dlužnice jako podané osobou k tomu neoprávněnou podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15.října 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová