3 VSPH 1314/2013-P12-9
KSUL 70 INS 4280/2013 3 VSPH 1314/2013-P12-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Mariána Chocholáčka, nar. 10.8.1959, a dlužnice Růženy Chocholáčkové, nar. 4.9.1960, oba bytem Horská 1266, 431 91 Vejprty, o odvolání věřitele CETELEM ČR, a.s., se sídlem Karla Engliše 5, Praha 5, IČO 25085689, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 4280/2013-P12-4 ze dne 4. července 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 4280/2013-P12-4 ze dne 4. července 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužníka Mariána Chocholáčka a dlužnice Růženy Chocholáčkové (dále jen dlužníci) usnesením č.j. KSUL 70 INS 4280/2013-P12-4 ze dne 4.7.2013 rozhodl, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 9 CETELEM ČR, a.s. (dále jen odvolatel) se nepřihlíží, přihlášku pohledávky odvolatele odmítl a uvědomil ho o tom, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byla dne 22.4.2013 doručena přihláška pohledávky odvolatele, již insolvenční správce přezkoumal, a protože shledal její vady a neúplnost, dne 2.5.2013 odvolatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy přihlášku pohledávky opravil a doplnil a poučil ho o následcích nesplnění této výzvy. Dne 20.5.2013 bylo soudu doručeno odvolatelovo doplnění přihlášky, v němž však nikterak nepopsal skutečnosti, na základě kterých pohledávka vznikla, aby tak insolvenční správce mohl posoudit její pravost a výši. Odvolatel tedy přihlášku nedoplnil.

Proto soud prvního stupně podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) rozhodl, že se k odvolatelově přihlášce nepřihlíží, a podle § 185 IZ ji odmítl.

Toto usnesení napadl odvolatel včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítal, že ve svém vyjádření ze dne 20.5.2013, které zaslal soudu prvního stupně, uvedl rozhodné skutečnosti, na jejichž základě přihlášené pohledávky vznikly, což dokládal i příslušnými smlouvami, výpisy z účtů a exekučním titulem, kterým mu byla přiznána pohledávka č. 3.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu-dále jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 IZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 IZ). Podle § 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 IZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení

Ze zásady přiměřené aplikace ustanovení o.s.ř. (§ 7 odst. 1 IZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. Proto insolvenční soud v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí ve smyslu § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady věřitelova přihláška vykazovala nebo v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl. Soud prezentoval své zjištění, že insolvenční správce vyzval odvolatele k doplnění jeho přihlášky pohledávky, nevyslovil však žádný vlastní skutkový a právní závěr o tom, zda odvolatelova přihláška pohledávky vskutku vykazovala vady, jež brání jejímu přezkoumání, a v čem spočívají, zda takový nedostatek (pokud ho přihláška vykazovala) insolvenční správce ve výzvě odvolateli skutečně vytkl, zda tak učinil s řádným poučením o tom, jak má být doplnění provedeno, a kdy byla správcova výzva odvolateli doručena. Soud ničeho neuvedl ani o obsahu následného doplňujícího podání odvolatele ze dne 20.5.2013 (P12-2), jež hodnotil jako nedostatečné. Jinými slovy, z napadeného usnesení není patrné, zda byl důvod vyzývat odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky, zda šlo o vady bránící jejímu přezkumu a zda odvolatel byl k odstranění nedostatků své přihlášky insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 1 IZ řádně veden a tyto v dané lhůtě neodstranil.

Lze tedy uzavřít, že napadené usnesení postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal (vůbec mohl nastat) následek, že se k ní nepřihlíží, a že tudíž podmínky pro její odmítnutí byly dány.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 22. ledna 2014

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová