3 VSPH 1305/2013-B-40
KSCB 26 INS 14876/2010 3 VSPH 1305/2013-B-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Lenka Černá, bytem Olší 33, 391 61 Opařany, IČO: 73486698, o odvolání věřitele č. 9: Václav Hadáček, bytem Písek, Topělecká 473, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.května 2012, č.j. KSCB 26 INS 14876/2010-B-12 (správně 26),

takto:

Odvolání věřitele Václava Hadáčka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.května 2012, č.j. KSCB 26 INS 14876/2010-B-26, se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) v bodu I. výroku rozhodl o poměrném uspokojení do výše 1,3961 % k rozvrhu určené částky 20.649,-Kč ze zjištěných pohledávek jednotlivých věřitelů dle usnesení o konečné zprávě s tím, že stanovil dvanácti věřitelům ve výroku uvedených výši částek na ně připadajících, v případě věřitele č. 9 Václava Hadáčka (dále též odvolatel) připadá na jeho zjištěnou pohledávku 52.500,-Kč částka k vyplacení ve výši 733,-Kč.

Toto usnesení napadl odvolatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním bez jakéhokoliv odůvodnění.

Insolvenční soud vyzval odvolatele svým usnesením ze dne 18.května 2012, č.j. KSCB 26 INS 14876/2010-B-28 (Výzva) k doplnění odvolání ve lhůtě 10 dnů o uvedení, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení (odvolací důvod) a čeho se odvoláním domáhá (odvolací návrh), a zároveň ho poučil o tom, že nebude-li odvolání ve lhůtě doplněno, odvolací soud odvolání odmítne.

Ze spisu plyne, že Výzvu obdržel odvolatel 22.5.2012 a odvolání na jejím základě nedoplnil.

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 o.s.ř. žádné odvolací důvody.

Jelikož odvolání směřuje proti rozhodnutí ve věci samé, jež odvolatel přes výzvu insolvenčního soudu řádně nedoplnil, jeho odvolání tak zůstalo neprojednatelné a nadále trpí vadami, pro něž nelze v řízení pokračovat, odvolací soud je podle § 43 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 IZ odmítnul.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 16.srpna 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová