3 VSPH 1304/2013-A-13
KSPH 60 INS 19228/2013 3 VSPH 1304/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z p edsedy JUDr. Ladislava Derky a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Alexandry Ji íkové v insolvenní vČci dlužníka: Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Jílové u Prahy, PSý 254 01, Pražská 24, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 60 INS 19228/2013-A-7, ze dne 30. ervence 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 60 INS 19228/2013-A-7 ze dne 30. ervence 2013 se m Č n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení se dlužníku neukládá.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze usnesením z 30.7.2013 uložil dlužníkovi zaplatit do 15 dn od právní moci usnesení zálohu 45.000,-K na náklady insolvenního ízení. Své rozhodnutí od vodnil tím, že dlužník podal insolvenní návrh spojený s návrhem na oddlužení plnČním splátkového kalendá e. Soud poukázal na § 108 odst. 1 a 2 zákona . 182/2006 Sb. o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona) a uvedl, že p i aktuální výši závazk dlužníka 1.247.667,-K a výši isté mzdy dlužníka 13.543,-K s dodateným p íjmem na základČ smlouvy o d chodu 2.500,-K mČsínČ nezískají nezajištČní vČ itelé alespo 30 % svých pohledávek. Dlužník je schopen p i uvedených p íjmech po dobu 5 let splácet mČsínČ 6.946,-K a po odetení náklad insolvenního ízení v oekávané výši 65.000,-K zaplatit pouze 28 % svých dluh . Souhlas vČ itel s jiným rozsahem plnČní nebyl p edložen. Dlužník nemá majetek vČtší hodnoty, nep ichází proto v úvahu oddlužení ani formou zpenČžení majetkové podstaty. Lze proto oekávat, že návrh na oddlužení bude zamítnut a na majetek dlužníka bude prohlášen konkurs. V takovém p ípadČ iní odmČna insolvenního správce nejménČ 45.000,-K, soud proto stanovil povinnost zaplatit zálohu v této výši.

Dlužník podal vas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí zmČnit a zálohu neuložit. Odvolání od vodnil tím, že jeho pr mČrná mČsíní mzda iní dlouhodobČ 13.700,-K, nikoliv uvádČnou výši 13.543,-K. KromČ toho nezabavitelná ást mzdy má být vypotena toliko ze mzdy a p íjem ze smlouvy o d chodu je použit v plné výši pro splátky vČ itel m. Z toho d vodu dlužník splatí p edepsaných 30 % svých závazk vedle odmČny a náklad insolvenního správce a jsou splnČny podmínky pro oddlužení.

Odvolací soud bez na ízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) insolvenního zákona) p ezkoumal usnesení soudu prvního stupnČ podle § 212 o.s. . a shledal odvolání dlužníka d vodným. S úinností ode dne 1. 1. 2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. novelizován insolvenní zákon, p iemž dle ýl. II. p echodných ustanovení tohoto zákona insolvenní zákon ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Úkony, o kterých se zmi uje ýl. II. p echodných ustanovení, nejsou pouze úkony úastník , ale též rozhodnutí soudu (viz nap . § 40b odst. 2 o.s. . a § 11 zákona . 121/2008 Sb.). NicménČ napadené usnesení nenabylo právní moci do 31.12.2013, nebo dlužník podal proti nČmu odvolání, tudíž nevyvolalo v uvedené lh tČ právní úinky. Z toho d vodu je nutno na danou vČc aplikovat insolvenní zákon ve znČní úinném od 1.1.2014, tj. ve znČní novely provedené zákonem . 294/2013 Sb.

Odvolací soud uzavírá, že nenabylo-li z d vodu podaného odvolání právní moci rozhodnutí soudu prvního stupnČ vydané do 31. 12. 2013, odvolací soud postupuje v odvolacím ízení probíhajícím po uvedeném datu dle insolvenního zákona ve znČní úinném od 1. 1. 2014 (dále jen IZ).

Odvolací soud se ztotožnil se závČry soudu prvního stupnČ ohlednČ majetku a závazk dlužníka. Ze spisu se nepodává, že by dlužník mČl nČjaké pohledávky, dluhy nepocházejí z podnikání.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

V daném p ípadČ se odvolací soud domnívá, že závČr soudu prvního stupnČ o tom, že nebude patrnČ možné ešit dlužník v úpadek oddlužením, je p edasný a též nesprávný. Ze spisu vyplývá, že dlužník by mČl být schopen vČ itel m uhradit plnČním splátkového kalendá e (s p ihlédnutím k jeho povinnosti plnit mČsíní zálohu na náklady insolvenního ízení a odmČnu insolvenního správce 900,-K, resp. s 21 % DPH 1.089,-K) bČhem 5 let ástku 378.840,-K. P i isté mČsíní mzdČ 13.543,-K iní mČsíní splátka pro oddlužení 4.903,-K a k této sumČ je nutno p ipoíst d chod 2.500,-K (nelze považovat d chod za souást isté mzdy) a odeíst ástku 1.089,-K na náklady insolvenního ízení, tj. jedná se o 60 splátek po 6.314,-K. Celková ástka 378.840,-K p ekrauje hranici 30 % všech nezajištČných pohledávek (tou je ástka 374.300,-K p i celkové výši dluh 1.247.667,-K), tudíž zatím je namístČ vycházet z toho, že je splnČna podmínka stanovená v § 395 odst. 1 písm. b) IZ.

Odvolací soud poukazuje také na to, že s ohledem na novelizované znČní § 397 odst. 1 IZ insolvenní soud povolí oddlužení, i když má pochybnosti o oprávnČní dlužníka podat návrh na oddlužení. Sporné otázky lze p ezkoumat v pr bČhu sch ze vČ itel svolané k projednání zp sobu oddlužení a hlasování o jeho p ijetí.

Podle § 136 odst. 4 druhé vČty IZ v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenní soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odmČnu a hotové výdaje insolvenního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbyteného odkladu oekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení p ed vydáním takového rozhodnutí, ale až v takovém rozhodnutí samém, a to jen ve formČ záloh.

V dané vČci rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, dosud vydáno nebylo. Proto nelze dlužníku uložit-p i zmČnČné právní úpravČ-povinnost k úhradČ zálohy na náklady insolvenního ízení.

Na základČ tČchto zjištČní a veden výše vyjád enými názory, postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 27. ledna 2014

JUDr. Ladislav D e r k a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva